Research en development; uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak; 2011-2016

Research en development; uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak; 2011-2016

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden R&D personeel Werkzame personen (aantal) R&D personeel Arbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2011 121.051 74.011 6.922 18.006
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 129.978 76.767 7.078 18.845
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 130.094 77.399 7.095 18.649
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 132.409 76.708 7.433 18.939
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 128.611 81.108 7.669 20.147
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016* 126.461 83.827 8.242 19.529
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2011 52.232 23.481 1.395 15.177
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012 56.801 22.676 1.228 15.803
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2013 56.980 23.895 1.329 15.647
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2014 59.095 22.782 1.297 15.754
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2015 52.417 25.571 1.518 17.033
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 49.915 26.670 1.712 16.348
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2011 31.001 20.133 1.767 2.293
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012 31.539 20.864 1.743 2.457
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2013 30.630 19.677 1.608 2.420
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2014 31.134 20.413 1.699 2.601
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2015 30.730 19.811 1.656 2.500
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 30.165 19.867 1.834 2.553
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2011 37.818 30.396 3.760 536
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012 41.638 33.227 4.107 584
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2013 42.485 33.827 4.157 582
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2014 42.180 33.513 4.437 584
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2015 45.465 35.726 4.495 614
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 46.381 37.290 4.697 628
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over ondernemingen met eigen Research en Development (R&D) activiteiten. Daarnaast zijn er cijfers over personeel en uitgaven voor eigen R&D activiteiten beschikbaar.
De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).
De R&D activiteiten worden uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2015 zijn definitief en de cijfers over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 oktober 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

R&D personeel
Het personeel voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in aantallen werkzame personen en arbeidsjaren.
Werkzame personen
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
Ondernemingen met eigen R&D activiteiten
De statistische eenheid van het productiestelsel van de EU, bestaande uit de kleinste combinatie van juridische eenheden (of hun equivalent). Het is een organisatorische eenheid die goederen en diensten voortbrengt en die een zekere zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft, met name ten aanzien van de bestemming van haar vlottende middelen. Zij kan uit een of meer juridische eenheden bestaan en een of meer activiteiten uitoefenen op een of meer locaties.

De onderneming wordt gezien als een organisatorische eenheid zoals die zich vanuit de economische werkelijkheid aan ons presenteert.
Ze vormt de basis voor de vorming van de bedrijfseenheid, vestiging en lokale bedrijfseenheid.

De onderneming is een economische entiteit, waarin onder bepaalde omstandigheden diverse juridische eenheden kunnen samenkomen. Bepaalde juridische eenheden oefenen hun activiteiten namelijk uitsluitend ten behoeve van een andere juridische entiteit uit en hebben hun bestaan uitsluitend aan administratieve ( bij voorbeeld fiscale) factoren te danken, terwijl ze vanuit economisch oogpunt niet significant zijn. Hiertoe behoren ook vele van de juridische eenheden zonder werkenden. De werkzaamheden van deze juridische eenheden dienen in vele gevallen te worden gezien als hulpactiviteiten naast de activiteiten van de juridische moedereenheid waarvan zij afhangen en waaraan zij gekoppeld dienen te worden om de voor de economische analyse gebruikte eenheid "onderneming" te vormen.

Research & Development (R&D)
Activiteit waarbij wordt gestreefd naar oorspronkelijkheid en vernieuwing en bestaande uit het creatief, systematisch en planmatig zoeken naar oplossingen voor praktische problemen. Tot de activiteit behoort ook het strategische en het fundamentele onderzoek, waarbij het verkrijgen van achtergrondkennis en het vergroten van de (puur) wetenschappelijke kennis voorop staat en niet het streven naar direct economisch voordeel of het oplossen van problemen. Verder wordt tot de activiteit ook gerekend het (uit)ontwikkelen van ideeën of prototypes tot bruikbare processen en productierijpe producten.

NIET tot R&D wordt gerekend:
- het routinematig verzamelen, onderzoeken van gegevens, verrichten van metingen of uitvoeren van controles;
- het gebruik of marginaal verbeteren van bestaande methoden of modellen voor bijvoorbeeld marktonderzoek of sociaaldemografische vraagstukken;
- scholing en training;
- werkzaamheden in verband met octrooien en licenties;
- het operationeel maken van ingekochte technologie of geavanceerde (productie-)apparatuur;
- het herschrijven van bestaande software en/of klantspecifiek maken van al op de markt gebrachte software;
- industriële vormgeving, tenzij systematisch naar ergonomische verbeteringen wordt gezocht.