Cursusdeelnemers; bedrijfstakken, 2011

Cursusdeelnemers; bedrijfstakken, 2011

Bedrijfstak Perioden (Niet) Cursusdeelnemers Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) (Niet) Cursusdeelnemers Cursusdeelnemers (x 1 000) (Niet) Cursusdeelnemers Niet cursusdeelnemers (x 1 000) (Niet) Cursusdeelnemers Cursusdeelnemers relatief (%) Cursus betaald door werkgever Tenminste één cursus (x 1 000) Cursus betaald door werkgever Tenminste één cursus (relatief) (%)
A-U Alle economische activiteiten 2011 6.995 3.080 3.915 44,0 2.895 93,9
A-F Landbouw en nijverheid 2011 1.200 430 770 35,7 410 96,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2011 145 . . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2011 675 240 435 35,6 235 98,2
B Delfstoffenwinning 2011 . . . . . .
C-E Industrie, energie, afvalbeheer 2011 1.055 385 670 36,7 375 96,9
C Industrie 2011 610 215 400 34,8 210 98,0
D Energievoorziening 2011 . . . . . .
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2011 . . . . . .
F Bouwnijverheid 2011 380 . . . . .
G-N Commerciële dienstverlening 2011 2.415 995 1.420 41,2 925 92,9
G-I Handel, vervoer en horeca 2011 1.180 355 830 29,9 335 94,1
G Handel 2011 710 205 505 28,8 190 94,1
H Vervoer en opslag 2011 315 . . . . .
I Horeca 2011 . . . . . .
J Informatie en communicatie 2011 245 . . . . .
K Financiële dienstverlening 2011 245 . . 72,0 175 99,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2011 . . . . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2011 675 335 340 49,7 300 89,6
M Specialistische zakelijke diensten 2011 460 245 215 52,8 210 86,9
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2011 215 . . . . .
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2011 2.495 1.300 1.195 52,1 1.235 95,1
O-Q Overheid en zorg 2011 2.215 1.185 1.035 53,4 1.135 95,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2011 465 265 200 57,2 260 98,7
P Onderwijs 2011 530 290 235 55,2 285 98,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2011 1.225 625 600 51,2 585 93,6
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2011 275 115 160 42,2 100 87,5
R Cultuur, sport en recreatie 2011 . . . . . .
S Overige dienstverlening 2011 . . . . . .
SBI-code onbekend 2011 885 355 530 40,1 320 90,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal en aandeel personen in de werkzame beroepsbevolking dat deelgenomen heeft aan minimaal één werkgerelateerde cursus en het aantal personen in de werkzame beroepsbevolking dat niet deelgenomen heeft aan werkgerelateerde cursussen. Van het aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat een werkgerelateerde cursus volgt wordt verder het aantal en aandeel gepresenteerd dat minimaal één werkgerelateerde cursus (deels) betaald krijgt door de werkgever.

Deze informatie is uitgesplitst naar bedrijfstak (sector) van het bedrijf waarin de persoon werkzaam is.

In 2013 worden voor het eerst cijfers gepubliceerd uit de reguliere, periodiek terugkerende Adult Education Survey (AES). De frequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld (zie 4. Bronnen en methoden).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 april 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstak) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld. Nieuwe cijfers worden eind 2017 verwacht.

Toelichting onderwerpen

(Niet) Cursusdeelnemers
Werkzame beroepsbevolking
Personen van 25 tot en met 65 jaar die in Nederland wonen en die betaald werk hebben.
---
De leeftijdsafbakening verschilt in de Adult Education Survey (AES) van die in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). In de EBB is de leeftijdsafbakening van de werkzame beroepsbevolking 15 tot 65 jaar.
Cursusdeelnemers
Aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat op het moment van enquêteren deelnam aan minimaal één werkgerelateerde cursus, of dat in de afgelopen twaalf maanden heeft gedaan.
---
Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.
Niet cursusdeelnemers
Cursusdeelnemers relatief
Het aandeel personen (%) dat aan een cursus deelneemt is gelijk aan het aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat deelneemt aan minimaal één werkgerelateerde cursus gepercenteerd op het totale aantal personen in de overeenkomstige groep in de werkzame beroepsbevolking.
---
Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.
Cursus betaald door werkgever
Tenminste één cursus
Aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat op het moment van enquêteren deelnam aan minimaal één werkgerelateerde, (deels) door de werkgever betaalde cursus, of dat in de afgelopen twaalf maanden heeft gedaan.
---
Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.
Tenminste één cursus (relatief)
Het aandeel personen (%) dat aan een door de werkgever betaalde cursus deelneemt is gelijk aan het aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat deelneemt aan minimaal één werkgerelateerde, (deels) door de werkgever betaalde cursus, gepercenteerd op het totale aantal personen in de overeenkomstige groep dat een werk gerelateerde cursus volgt.
---
Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.