Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2011

Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2011

Persoonskenmerken Perioden (Niet) Cursusdeelnemers Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) (Niet) Cursusdeelnemers Cursusdeelnemers (x 1 000) (Niet) Cursusdeelnemers Niet cursusdeelnemers (x 1 000) (Niet) Cursusdeelnemers Cursusdeelnemers relatief (%) Cursus betaald door werkgever Tenminste één cursus (x 1 000) Cursus betaald door werkgever Tenminste één cursus (relatief) (%)
Migratieachtergrond: Nederland 2011 5.590 2.565 3.025 45,9 2.420 94,3
Migratieachtergrond: westers 2011 740 280 455 38,0 255 91,4
Migratieachtergrond: niet-westers 2011 665 . . . . .
Migratieachtergrond : onbekend 2011 . . . . . .
Onderwijsniveau: 1 Laag 2011 1.460 340 1.120 23,3 305 90,0
Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2011 2.960 1.225 1.735 41,4 1.160 94,8
Onderwijsniveau: 3 Hoog 2011 2.565 1.510 1.055 58,9 1.425 94,2
Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2011 . . . . . .
Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2011 4.890 2.235 2.655 45,7 2.135 95,6
Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2011 960 325 630 34,1 315 97,1
Werkkring: zelfstandige 2011 1.145 520 625 45,3 440 84,8
Werkkring: positie onbekend 2011 . . . . . .
Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2011 370 . . . . .
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2011 525 185 345 34,8 185 100,0
Arbeidsduur: 20 tot 28 uur per week 2011 1.020 430 585 42,4 395 92,0
Arbeidsduur: voltijd 2011 4.025 1.865 2.160 46,4 1.745 93,3
Anciënniteit: korter dan 1 jaar 2011 630 225 405 35,7 210 92,9
Anciënniteit: 1 tot 2 jaar 2011 545 245 300 44,8 230 95,5
Anciënniteit: 2 tot 5 jaar 2011 1.455 690 765 47,3 630 91,2
Anciënniteit: 10 tot 20 jaar 2011 1.695 755 940 44,5 715 94,7
Anciënniteit: 20 jaar of langer 2011 1.205 505 700 41,9 475 94,4
Anciënniteit: onbekend 2011 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal en aandeel personen in de werkzame beroepsbevolking dat deelgenomen heeft aan minimaal één werkgerelateerde cursus en het aantal personen in de werkzame beroepsbevolking dat niet deelgenomen heeft aan werkgerelateerde cursussen. Van het aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat een werkgerelateerde cursus volgt wordt verder het aantal en aandeel gepresenteerd dat minimaal één werkgerelateerde cursus (deels) betaald krijgt door de werkgever.

De onderzochte populatie is de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar. In 2013 worden voor het eerst cijfers gepubliceerd uit de reguliere, periodiek terugkerende Adult Education Survey (AES). De frequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld (zie 4. Bronnen en methoden).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 april 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Persoonskenmerken) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld. De verwachting is dat er nieuwe cijfers worden gepubliceerd eind 2017.

Toelichting onderwerpen

(Niet) Cursusdeelnemers
Werkzame beroepsbevolking
Personen van 25 tot en met 65 jaar die in Nederland wonen en die betaald werk hebben.  
N.B. De leeftijdsafbakening verschilt in de Adult Education Survey (AES) van die in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). In de EBB is de leeftijdsafbakening van de werkzame beroepsbevolking 15 tot 65 jaar.  
Cursusdeelnemers
Aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat op het moment van enquêteren deelnam aan minimaal één werkgerelateerde cursus, of dat in de   afgelopen twaalf maanden heeft gedaan.  
Met het begrip 'cursus' wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een  cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.  
Niet cursusdeelnemers
Cursusdeelnemers relatief
Het aandeel personen (%) dat aan een cursus deelneemt is gelijk aan het aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat deelneemt aan minimaal één werkgerelateerde cursus gepercenteerd op het totale aantal personen in de overeenkomstige groep in de werkzame beroepsbevolking.  
Cursus betaald door werkgever
Tenminste één cursus
Aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat op het moment van enquêteren deelnam aan minimaal één werk gerelateerde, (deels) door de werkgever betaalde cursus, of dat in de afgelopen twaalf maanden heeft gedaan.

Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.
  
Tenminste één cursus (relatief)
Het aandeel personen (%) dat aan een door de werkgever betaalde cursus deelneemt is gelijk aan het aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat deelneemt aan minimaal één werk gerelateerde, (deels) door de werkgever betaalde cursus, gepercenteerd op het totale aantal personen in de overeenkomstige groep dat een werk gerelateerde cursus volgt.

Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.