Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

Bedrijfskenmerken Marges Perioden Werknemers Aandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) Werknemers Gemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) Werknemers Gemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Nee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Weet niet (%)
A-U Alle economische activiteiten Waarde 2023 50,8 1,4 8,2 69,0 20,7 9,2 1,1 7,1 12,3 73,8 6,9
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 38,5 1,3 5,2 68,1 24,3 7,1 0,5 7,3 10,8 72,9 9,0
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 40,9 1,0 9,3 56,6 33,1 10,0 0,3 8,9 6,2 79,5 5,4
C Industrie Waarde 2023 51,3 1,4 9,3 60,8 27,6 10,4 1,3 7,8 10,4 74,9 6,9
D Energievoorziening Waarde 2023 47,5 1,2 7,7 70,2 21,2 7,0 1,6 5,3 11,6 79,1 4,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Waarde 2023 46,1 1,0 12,8 55,6 27,2 15,3 1,9 6,5 12,2 76,4 4,9
F Bouwnijverheid Waarde 2023 45,0 1,1 8,9 61,1 27,2 9,8 1,9 8,2 11,7 73,0 7,2
G Handel Waarde 2023 49,7 1,4 6,8 71,7 19,5 8,0 0,9 6,2 10,7 75,7 7,5
H Vervoer en opslag Waarde 2023 48,0 1,2 9,6 58,4 28,3 12,1 1,2 10,0 12,7 67,9 9,3
I Horeca Waarde 2023 45,2 1,4 4,4 78,0 16,1 5,4 0,5 5,7 11,5 75,4 7,4
J Informatie en communicatie Waarde 2023 56,7 1,4 6,9 77,2 16,8 5,3 0,7 5,4 10,5 79,5 4,5
K Financiële dienstverlening Waarde 2023 45,5 1,2 6,0 76,8 15,4 6,8 0,9 4,1 10,1 81,8 4,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 46,9 1,1 7,9 70,7 17,3 10,8 1,3 5,7 8,6 79,4 6,3
M Specialistische zakelijke diensten Waarde 2023 49,9 1,3 7,0 75,3 16,8 7,2 0,7 4,9 8,6 82,6 3,9
N Verhuur en overige zakelijke diensten Waarde 2023 47,9 1,4 7,9 67,3 22,6 8,4 1,7 8,2 12,0 71,7 8,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Waarde 2023 53,5 1,3 10,5 64,9 22,8 10,9 1,4 5,6 11,0 78,2 5,2
P Onderwijs Waarde 2023 55,1 1,7 8,6 73,8 17,4 7,9 1,0 7,5 16,5 68,6 7,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg Waarde 2023 55,6 1,5 9,8 68,4 18,8 11,5 1,3 8,9 16,1 67,2 7,8
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2023 48,7 1,4 6,9 72,1 18,1 8,6 1,2 6,6 12,2 73,9 7,3
S Overige dienstverlening Waarde 2023 50,6 1,5 9,7 67,7 19,6 11,4 1,3 7,8 13,1 72,1 7,0
T Huishoudens Waarde 2023 26,4 0,8 3,3 . . . . . . . .
U Extraterritoriale organisaties Waarde 2023 . . . . . . . . . . .
1 tot 10 werknemers Waarde 2023 42,3 1,3 6,4 69,7 20,7 8,5 1,1 6,7 10,7 75,2 7,5
10 tot 100 werknemers Waarde 2023 51,2 1,5 7,7 70,2 19,9 8,8 1,1 7,3 12,7 72,8 7,2
100 tot 250 werknemers Waarde 2023 53,3 1,4 8,7 68,3 21,2 9,3 1,1 7,2 12,6 73,8 6,4
250 tot 500 werknemers Waarde 2023 52,5 1,4 9,3 67,3 21,5 10,0 1,2 7,2 11,6 73,4 7,8
500 tot 1 000 werknemers Waarde 2023 53,8 1,5 10,5 66,8 21,7 10,3 1,3 7,9 11,9 74,0 6,2
1 000 of meer werknemers Waarde 2023 52,3 1,3 9,0 68,0 21,3 9,5 1,2 6,7 12,5 75,0 5,8
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008) en vestigingsgrootte. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 april 2023:
In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De tabel wordt in het vierde kwartaal van 2024 stopgezet en vervangen door een nieuwe.

Toelichting onderwerpen

Werknemers
Personen van 15 tot 75 jaar die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid hebben gemaakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Aandeel werknemers dat heeft verzuimd
Het totaal aantal werknemers dat in de afgelopen 12 maanden heeft verzuimd wegens ziekte, in procenten van het totaal aantal werknemers.
Gemiddelde verzuimfrequentie
Het gemiddeld aantal keer dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.
Gemiddelde verzuimduur
Het gemiddelde aantal werkdagen dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.
Werknemers die verzuimd hebben
Werknemers die ten minste één keer hebben verzuimd wegens ziekte. Dit kan langer dan 12 maanden geleden zijn.
Duur meest recente verzuimgeval
Het percentage werknemers dat ooit verzuimd heeft wegens ziekte naar aantal verzuimde werkdagen van het meest recente verzuim. Hierbij worden vier categorieën gehanteerd:
1. 1 tot 5 werkdagen (korter dan een week)
2. 5 tot 20 werkdagen (ten minste een week maar korter dan een maand)
3. 20 tot 210 werkdagen (ten minste een maand maar korter dan een jaar)
4. 210 werkdagen of meer (een jaar of langer)
1 tot 5 werkdagen
5 tot 20 werkdagen
20 tot 210 werkdagen
210 werkdagen of meer
Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd
Geeft aan of het meest recente verzuim wegens ziekte een gevolg was van het werk, waarbij het gaat om een inschatting van de werknemer. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Ja, hoofdzakelijk werkgerelateerd
2. Ja, voor een deel werkgerelateerd
3. Nee, niet werkgerelateerd
4. Weet niet
Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk
Ja, voor een deel gevolg van mijn werk
Nee, geen gevolg van mijn werk
Weet niet