Wegvervoer; vervoerd gewicht naar afstandsklasse

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar afstandsklasse

Beroeps- en eigen vervoer Afstandsklassen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton)
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2005 674.948
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2006 680.409
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2007 700.292
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2008 682.134
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2009 675.315
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2010 657.702
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2011 657.859
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2012 631.705
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2013 642.050
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2014 639.692
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2015 641.440
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2016 656.417
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2017 665.992
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2018** 680.169
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2019** 688.739
Beroeps- en eigen vervoer Totaal alle afstanden 2020* 686.195
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2005 277.425
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2006 285.673
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2007 314.639
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2008 288.414
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2009 300.698
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2010 278.335
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2011 273.242
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2012 268.178
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2013 286.141
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2014 282.692
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2015 287.997
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2016 294.945
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2017 305.896
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2018** 309.599
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2019** 311.322
Beroeps- en eigen vervoer Tot 50 km 2020* 313.261
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2005 181.240
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2006 179.262
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2007 187.537
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2008 185.511
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2009 181.255
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2010 207.020
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2011 213.765
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2012 201.264
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2013 193.059
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2014 197.171
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2015 200.010
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2016 209.464
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2017 210.958
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2018** 216.136
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2019** 224.805
Beroeps- en eigen vervoer 50 tot 150 km 2020* 222.847
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2005 111.644
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2006 120.079
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2007 112.816
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2008 112.721
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2009 107.025
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2010 102.132
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2011 104.137
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2012 100.372
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2013 103.008
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2014 104.869
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2015 102.863
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2016 105.065
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2017 102.553
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2018** 108.160
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2019** 107.399
Beroeps- en eigen vervoer 150 tot 300 km 2020* 107.134
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2005 53.480
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2006 49.106
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2007 45.646
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2008 52.945
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2009 48.412
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2010 35.665
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2011 33.191
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2012 33.125
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2013 31.396
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2014 28.792
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2015 27.987
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2016 26.404
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2017 26.383
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2018** 25.971
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2019** 25.538
Beroeps- en eigen vervoer 300 tot 500 km 2020* 24.541
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2005 38.180
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2006 34.000
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2007 29.771
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2008 32.354
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2009 28.805
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2010 27.465
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2011 26.995
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2012 23.173
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2013 22.458
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2014 20.430
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2015 17.939
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2016 16.651
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2017 16.411
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2018** 16.183
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2019** 15.646
Beroeps- en eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2020* 14.715
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2005 11.859
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2006 11.210
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2007 8.876
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2008 8.683
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2009 7.837
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2010 6.576
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2011 6.066
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2012 5.155
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2013 5.453
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2014 5.251
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2015 4.313
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2016 3.667
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2017 3.595
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2018** 3.777
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2019** 3.777
Beroeps- en eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2020* 3.440
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2005 1.119
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2006 1.078
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2007 1.007
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2008 1.506
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2009 1.282
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2010 510
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2011 462
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2012 438
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2013 535
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2014 488
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2015 332
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2016 222
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2017 196
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2018** 343
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2019** 252
Beroeps- en eigen vervoer 2 000 km of meer 2020* 258
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2005 483.558
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2006 495.676
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2007 524.446
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2008 530.989
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2009 485.601
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2010 508.001
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2011 500.985
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2012 480.511
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2013 481.647
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2014 488.280
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2015 494.521
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2016 519.654
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2017 535.520
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2018** 549.105
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2019** 550.297
Beroepsvervoer Totaal alle afstanden 2020* 551.415
Beroepsvervoer Tot 50 km 2005 168.284
Beroepsvervoer Tot 50 km 2006 180.282
Beroepsvervoer Tot 50 km 2007 215.531
Beroepsvervoer Tot 50 km 2008 207.421
Beroepsvervoer Tot 50 km 2009 189.265
Beroepsvervoer Tot 50 km 2010 189.160
Beroepsvervoer Tot 50 km 2011 181.938
Beroepsvervoer Tot 50 km 2012 180.296
Beroepsvervoer Tot 50 km 2013 191.940
Beroepsvervoer Tot 50 km 2014 196.775
Beroepsvervoer Tot 50 km 2015 205.149
Beroepsvervoer Tot 50 km 2016 217.838
Beroepsvervoer Tot 50 km 2017 230.247
Beroepsvervoer Tot 50 km 2018** 237.210
Beroepsvervoer Tot 50 km 2019** 233.796
Beroepsvervoer Tot 50 km 2020* 238.763
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2005 132.319
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2006 131.002
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2007 142.971
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2008 145.128
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2009 132.434
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2010 165.697
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2011 168.110
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2012 157.932
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2013 148.485
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2014 152.966
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2015 156.464
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2016 169.118
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2017 173.073
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2018** 175.228
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2019** 181.804
Beroepsvervoer 50 tot 150 km 2020* 180.084
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2005 89.078
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2006 97.974
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2007 92.562
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2008 93.418
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2009 87.342
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2010 88.195
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2011 89.453
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2012 86.054
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2013 86.861
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2014 88.627
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2015 86.984
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2016 90.392
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2017 89.379
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2018** 94.273
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2019** 93.834
Beroepsvervoer 150 tot 300 km 2020* 93.532
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2005 46.608
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2006 43.515
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2007 38.850
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2008 46.364
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2009 41.786
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2010 32.420
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2011 30.101
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2012 29.497
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2013 28.074
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2014 25.819
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2015 24.921
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2016 23.386
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2017 23.818
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2018** 23.604
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2019** 22.655
Beroepsvervoer 300 tot 500 km 2020* 22.000
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2005 35.098
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2006 31.350
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2007 25.885
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2008 29.580
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2009 26.420
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2010 25.772
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2011 25.171
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2012 21.629
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2013 20.710
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2014 18.854
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2015 16.694
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2016 15.296
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2017 15.401
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2018** 14.933
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2019** 14.447
Beroepsvervoer 500 tot 1 000 km 2020* 13.568
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2005 11.106
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2006 10.537
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2007 7.807
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2008 7.674
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2009 7.137
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2010 6.288
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2011 5.767
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2012 4.691
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2013 5.104
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2014 4.812
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2015 4.019
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2016 3.431
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2017 3.409
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2018** 3.539
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2019** 3.531
Beroepsvervoer 1 000 tot 2 000 km 2020* 3.253
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2005 1.065
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2006 1.015
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2007 840
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2008 1.405
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2009 1.216
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2010 469
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2011 444
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2012 411
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2013 472
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2014 426
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2015 290
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2016 193
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2017 193
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2018** 318
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2019** 229
Beroepsvervoer 2 000 km of meer 2020* 216
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2005 191.390
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2006 184.733
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2007 175.846
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2008 151.145
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2009 189.714
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2010 149.701
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2011 156.874
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2012 151.194
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2013 160.403
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2014 151.411
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2015 146.919
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2016 136.763
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2017 130.473
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2018** 131.064
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2019** 138.442
Eigen vervoer Totaal alle afstanden 2020* 134.780
Eigen vervoer Tot 50 km 2005 109.142
Eigen vervoer Tot 50 km 2006 105.391
Eigen vervoer Tot 50 km 2007 99.108
Eigen vervoer Tot 50 km 2008 80.994
Eigen vervoer Tot 50 km 2009 111.433
Eigen vervoer Tot 50 km 2010 89.176
Eigen vervoer Tot 50 km 2011 91.305
Eigen vervoer Tot 50 km 2012 87.882
Eigen vervoer Tot 50 km 2013 94.200
Eigen vervoer Tot 50 km 2014 85.916
Eigen vervoer Tot 50 km 2015 82.848
Eigen vervoer Tot 50 km 2016 77.107
Eigen vervoer Tot 50 km 2017 75.649
Eigen vervoer Tot 50 km 2018** 72.388
Eigen vervoer Tot 50 km 2019** 77.527
Eigen vervoer Tot 50 km 2020* 74.497
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2005 48.921
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2006 48.260
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2007 44.566
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2008 40.383
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2009 48.821
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2010 41.323
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2011 45.655
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2012 43.332
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2013 44.573
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2014 44.205
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2015 43.546
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2016 40.345
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2017 37.885
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2018** 40.908
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2019** 43.001
Eigen vervoer 50 tot 150 km 2020* 42.764
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2005 22.566
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2006 22.105
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2007 20.253
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2008 19.303
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2009 19.683
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2010 13.937
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2011 14.684
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2012 14.318
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2013 16.148
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2014 16.242
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2015 15.879
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2016 14.673
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2017 13.175
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2018** 13.887
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2019** 13.564
Eigen vervoer 150 tot 300 km 2020* 13.602
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2005 6.873
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2006 5.590
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2007 6.796
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2008 6.581
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2009 6.626
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2010 3.245
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2011 3.090
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2012 3.627
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2013 3.322
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2014 2.973
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2015 3.066
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2016 3.018
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2017 2.565
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2018** 2.367
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2019** 2.882
Eigen vervoer 300 tot 500 km 2020* 2.541
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2005 3.082
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2006 2.650
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2007 3.886
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2008 2.774
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2009 2.385
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2010 1.693
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2011 1.824
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2012 1.544
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2013 1.748
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2014 1.575
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2015 1.244
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2016 1.356
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2017 1.011
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2018** 1.250
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2019** 1.199
Eigen vervoer 500 tot 1 000 km 2020* 1.147
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2005 753
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2006 673
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2007 1.069
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2008 1.009
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2009 700
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2010 288
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2011 299
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2012 463
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2013 349
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2014 439
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2015 294
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2016 236
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2017 186
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2018** 238
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2019** 246
Eigen vervoer 1 000 tot 2 000 km 2020* 187
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2005 53
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2006 64
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2007 167
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2008 102
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2009 67
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2010 40
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2011 17
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2012 27
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2013 63
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2014 62
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2015 42
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2016 29
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2017 3
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2018** 25
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2019** 23
Eigen vervoer 2 000 km of meer 2020* 42
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht door Nederlandse bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
De cijfers worden uitgesplitst naar afstand waarover de goederen zijn vervoerd. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroeps- en eigen vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2017 zijn definitief, de cijfers van 2018 en 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2020 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 24 maart 2021:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over verslagjaar 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen 5 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
De door Nederlandse bedrijfsvoertuigen totaal vervoerde hoeveelheid lading.

Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bv. (luchttransport)containers, wissellaadbakken en goederenpallets).