Zorg; uitgaven en financiering; 1972-2020

Zorg; uitgaven en financiering; 1972-2020

Perioden Zorguitgaven, in werkelijke prijzen Totaal zorg en welzijn (mln euro) Zorguitgaven, in werkelijke prijzen Geneeskundige en langdurige zorg (mln euro) Zorguitgaven, in werkelijke prijzen Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (mln euro) Zorguitgaven, in werkelijke prijzen Beleid en beheer (mln euro) Financieringsbronnen Totaal Financieringsbronnen (mln euro) Financieringsbronnen Overheid (mln euro) Financieringsbronnen Ziekenfondswet / Zorgverzekeringswet (mln euro) Financieringsbronnen AWBZ/WLZ (mln euro) Financieringsbronnen Overige financieringsbronnen (mln euro) Zorguitgaven in prijzen van 2010 (mln euro) Uitgaven per hoofd van de bevolking (euro) Uitgaven als percentage van het bbp (%) Indexen van de zorg Totaal zorguitgaven (2010 = 100) Indexen van de zorg Uitgaven geneeskundige, langdurige zorg (2010 = 100) Indexen van de zorg Uitgaven welzijn, jeugdzorg,kinderopvang (2010 = 100) Indexen van de zorg Uitgaven aan zorg, hoeveelheidsindex (2010 = 100) Indexen van de zorg Bevolking in Nederland (2010 = 100) Indexen van de zorg Uitgaven per hoofd van de bevolking (2010 = 100)
1972 6.450 5.638 588 223 6.450 1.615 2.081 1.003 1.751 29.194 484 8,7 8 8 7 34 80 9
1975 10.592 9.347 889 356 10.592 2.758 3.355 1.853 2.626 32.390 775 9,9 12 13 10 38 82 15
1980 17.310 15.237 1.483 590 17.310 4.065 5.525 3.485 4.235 36.970 1.223 10,6 20 21 17 43 85 24
1985 21.771 19.041 1.869 861 21.771 4.916 6.956 4.447 5.453 39.584 1.502 10,8 25 26 21 46 87 29
1990 26.658 23.123 2.460 1.075 26.658 5.018 7.241 6.940 7.459 44.555 1.783 10,9 31 32 28 52 90 35
1995 35.148 30.047 3.640 1.461 35.148 6.706 7.570 12.030 8.842 50.866 2.274 10,8 41 41 42 59 93 44
1998 voor revisie 40.828 34.737 4.513 1.578 40.828 5.434 11.310 12.693 11.391 55.637 2.599 10,5 48 47 52 65 95 50
1998 na revisie 39.380 33.875 3.442 2.063 39.380 5.481 11.545 11.385 10.968 53.725 2.507 10,0 46 46 40 63 95 49
2000 45.361 38.583 4.477 2.301 45.361 6.604 12.816 13.202 12.740 57.347 2.848 10,0 53 53 51 67 96 55
2005 65.424 56.571 5.592 3.261 65.424 8.934 17.533 20.169 18.788 70.402 4.009 11,9 76 77 64 82 98 78
2010 85.790 73.402 8.705 3.683 85.790 15.393 34.481 22.522 13.394 85.790 5.163 13,4 100 100 100 100 100 100
2015 92.323 80.118 8.276 3.929 92.323 17.159 40.718 17.887 16.560 . 5.450 13,4 108 109 95 . 102 106
2018** 101.031 87.334 9.692 4.005 101.031 19.647 44.494 19.562 17.328 . 5.863 13,1 118 119 111 . 104 114
2019** 107.289 92.661 10.388 4.240 107.289 21.061 46.552 21.751 17.924 . 6.186 13,2 125 126 119 . 104 120
2020* 116.159 100.451 11.138 4.569 116.159 27.079 48.237 23.749 17.094 . 6.660 14,5 135 137 128 . 105 129
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg en over de financiering daarvan vanaf 1972. De uitgaven zijn in werkelijke prijzen en in prijzen van 2010.

In 1998 is CBS overgegaan van de beschrijving van Kosten en financiering van de publiek gefinancierde gezondheidszorg op een beschrijving van het héle terrein van zorg, gefinancierd door alle mogelijke bronnen. In deze tabel zijn de cijfers die het hele terrein van zorg, inclusief welzijn, bestrijken teruggelegd tot 1972.

Omdat de cijfers vóór 1999 anders zijn geraamd dan ná 1997, is het jaar 1998 twee keer opgenomen: een keer met de nieuw geraamde cijfers op basis van de oude statistiek, en een keer met de cijfers volgens de nieuwe opzet.

Gegevens beschikbaar van 1972 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig; de cijfers over 2018 en 2019 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief. Aangezien de tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 juli 2022:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel 'Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972' (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 26 november 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd, de cijfers over 2017-2019 zijn bijgesteld.
Door gebruik van een verbeterde rekenmethode en nieuwe bronnen zijn de cijfers over 'Zorguitgaven in prijzen van 2010' en 'Uitgaven aan zorg, hoeveelheidsindex' over 1998 tot en met 2012 bijgesteld en over 2013 tot en met 2019 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven, in werkelijke prijzen
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan buitenlanders door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
Zorguitgaven uitgedrukt in werkelijke prijzen geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.
Totaal zorg en welzijn
Totaal uitgaven aan zorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar.
Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.
Geneeskundige en langdurige zorg
Totaal uitgaven aan aanbieders geneeskundige en langdurige zorg
Geneeskundige zorg: Aanbieders van preventieve en acute medische zorg en onderzoek ter handhaving en herstel van de gezondheid van mensen. Omvat tevens de levering van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten.
Langdurige zorg: Aanbieders van behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en opvang voor patiënten die langdurig afhankelijk zijn van die zorgdiensten. Omvat onder meer Verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorginstellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg.
Instellingen voor Geestelijke GezondheidsZorg leveren zowel geneeskundige als langdurige zorg.
Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang
Totaal uitgaven aan aanbieders van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang
Omvat
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Internaten;
Sociaal-cultureel werk;
Verstrekkers van overige welzijn en maatschappelijke diensten (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Beleid en beheer
Omvat de uitvoeringskosten van de zorgverzekeraars, de uitvoeringsorganisaties van de zorgverzekering en de WLZ/ AWBZ, de overheid, en fondsen op het terrein van de zorg.
Financieringsbronnen
Bronnen waaruit de uitgaven aan zorg worden betaald.
Totaal Financieringsbronnen
Totaal uitgaven aan zorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar.
Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.
Overheid
Omvat betalingen door rijk, provincies en gemeenten. Omvat niet de eigen bijdragen WMO.
Ziekenfondswet / Zorgverzekeringswet
Omvat betalingen op grond van de voor iedereen verplichte
basisverzekering. Deze basisverzekering is op 1 januari 2006 in werking getreden en heeft de ziekenfondswet vervangen. Omvat vanaf 1998 niet het verplichte en vrijwillige eigen risico.
AWBZ/WLZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet langdurige zorg (Wlz)

Wlz:
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van zorgkosten die niet individueel verzekerbaar zijn. Daarbij richt de Wlz zich op mensen met een blijvende somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking en mensen met een blijvende verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke handicap. De Wlz is van kracht vanaf 1 januari 2015.
De Wlz neemt een deel van de verzekerde zorg over van AWBZ; andere delen, in het bijzonder de extramurale zorg en jeugdzorg, van de AWBZ zijn naar de WMO (een voorziening, geen verzekering) en de Jeugdwet gegaan.
AWBZ:
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Omvat betalingen voor zware geneeskundige aandoeningen die niet via de basisverzekering verzekerd zijn.
De AWBZ was tot en met 2014 van kracht.
Bij de cijfers over beide regelingen zijn de inkomensafhankelijke eigen bijdragen vanaf 1998 niet inbegrepen.
Overige financieringsbronnen
Omvat:
particuliere zorgverzekering (vanaf 2006 is dat de aanvullende verzekering);
eigen betalingen, vanaf 1998 inclusief de uitgaven gefinancierd door het eigen risico en eigen bijdragen in de verplichte verzekeringen en in de WMO;
betalingen door bedrijven, instellingen en het buitenland.
Zorguitgaven in prijzen van 2010
Cijfers geven inzicht in de volumeontwikkeling.
Uitgaven per hoofd van de bevolking
Totale uitgaven aan zorg berekend per hoofd van de bevolking.
Uitgaven als percentage van het bbp
Totale uitgaven aan zorg uitgedrukt als percentage van het
bruto binnenlands product.
Indexen van de zorg
Indexen geven inzicht in de ontwikkeling van een variabele, uitgedrukt in
een basisjaar. Zodoende worden trends zichtbaar en onderling
vergelijkbaar.
Totaal zorguitgaven
Index totaal uitgaven aan zorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende
jaar. Deze cijfers geven de trend in de waardeontwikkeling weer.
Uitgaven geneeskundige, langdurige zorg
Index van de uitgaven aan geneeskundige en langdurige zorg. Deze cijfers geven de trend in de waardeontwikkeling weer.
Uitgaven welzijn, jeugdzorg,kinderopvang
Index uitgaven aan welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. Deze cijfers geven de trend in de waardeontwikkeling weer.
Uitgaven aan zorg, hoeveelheidsindex
Index totale uitgaven aan zorg in prijzen van 2010. Dit cijfer geeft de volumeontwikkeling weer.
Bevolking in Nederland
Index bevolkingsontwikkeling.
Uitgaven per hoofd van de bevolking
Index totale uitgaven aan zorg berekend per hoofd van de bevolking.