Ziekteverzuim volgens werknemers; migratieachtergrond en onderwijsniveau

Ziekteverzuim volgens werknemers; migratieachtergrond en onderwijsniveau

Kenmerken werknemers Perioden Werknemers Ziekteverzuimpercentage werknemers (%) Werknemers Aandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) Werknemers Gemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) Werknemers Gemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Nee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Weet niet (%)
Totaal 2021 4,6 43,6 1,2 8,0 62,6 22,4 13,5 1,5 9,9 14,6 68,1 7,4
Migratieachtergrond: Nederland 2021 4,7 43,6 1,2 8,2 62,2 22,4 13,9 1,5 9,2 14,1 70,4 6,4
Migratieachtergrond: westers 2021 4,4 43,3 1,2 8,2 64,8 21,3 12,3 1,7 12,6 14,8 63,1 9,5
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 4,2 43,6 1,2 7,2 63,3 23,6 11,9 1,3 12,5 18,2 56,3 12,9
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2021 4,5 39,3 1,3 7,9 54,6 29,3 14,2 1,9 13,8 15,9 53,1 17,2
Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw 2021 4,8 44,5 1,2 8,2 59,7 25,4 13,2 1,7 10,6 14,3 64,5 10,7
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2021 5,3 45,4 1,3 9,1 58,5 24,7 15,1 1,8 10,2 14,8 67,6 7,4
Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor 2021 4,4 43,1 1,1 7,6 66,0 19,5 13,2 1,3 8,7 14,7 71,2 5,4
Onderwijsniveau: wo, master, doctor 2021 3,3 40,8 1,0 6,1 72,0 16,8 10,3 0,9 8,5 13,9 73,5 4,2
Onderwijsniveau: onbekend 2021 3,8 36,9 1,4 7,6 55,2 29,4 14,0 1,4 20,4 14,5 41,3 23,8
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar uitgesplitst naar migratieachtergrond en onderwijsniveau. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Werknemers
Personen van 15 tot 65 jaar die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid hebben gemaakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Ziekteverzuimpercentage werknemers
Het totaal aantal ziektedagen van een werknemer, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van diezelfde werknemer in het afgelopen jaar.
Aandeel werknemers dat heeft verzuimd
Het totaal aantal werknemers dat in de afgelopen 12 maanden heeft verzuimd wegens ziekte, in procenten van het totaal aantal werknemers.
Gemiddelde verzuimfrequentie
Het gemiddeld aantal keer dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben
Gemiddelde verzuimduur
Het gemiddelde aantal werkdagen dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.
Werknemers die verzuimd hebben
Werknemers die ten minste één keer hebben verzuimd wegens ziekte. Dit kan langer dan 12 maanden geleden zijn.
Duur meest recente verzuimgeval
Het percentage werknemers dat ooit verzuimd heeft wegens ziekte naar aantal verzuimde werkdagen van het meest recente verzuim. Hierbij worden vier categorieën gehanteerd:
1. 1 tot 5 werkdagen (korter dan een week)
2. 5 tot 20 werkdagen (ten minste een week maar korter dan een maand)
3. 20 tot 210 werkdagen (ten minste een maand maar korter dan een jaar)
4. 210 werkdagen of meer (een jaar of langer)
1 tot 5 werkdagen
5 tot 20 werkdagen
20 tot 210 werkdagen
210 werkdagen of meer
Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd
Geeft aan of het meest recente verzuim wegens ziekte een gevolg was van het werk, waarbij het gaat om een inschatting van de werknemer. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Ja, hoofdzakelijk werkgerelateerd
2. Ja, voor een deel werkgerelateerd
3. Nee, niet werkgerelateerd
4. Weet niet
Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk
Ja, voor een deel gevolg van mijn werk
Nee, geen gevolg van mijn werk
Weet niet