Ziekteverzuim volgens werknemers; migratie, 2014-2022

Ziekteverzuim volgens werknemers; migratie, 2014-2022

Kenmerken werknemers Marges Perioden Werknemers Ziekteverzuimpercentage werknemers (%) Werknemers Aandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) Werknemers Gemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) Werknemers Gemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Nee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Weet niet (%)
Totaal Waarde 2022 5,2 57,6 1,5 9,0 64,1 25,9 9,0 1,0 7,2 11,6 74,0 7,1
Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2022 . . . . . . . . . . . .
Migratieachtergrond: westers Waarde 2022 . . . . . . . . . . . .
Migratieachtergrond: niet-westers Waarde 2022 . . . . . . . . . . . .
Migratieachtergrond : onbekend Waarde 2022 . . . . . . . . . . . .
Onderwijsniveau: basisonderwijs Waarde 2022 6,2 52,1 1,6 11,3 51,6 34,5 11,7 2,2 9,4 13,2 63,6 13,9
Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw Waarde 2022 5,8 55,7 1,6 9,7 58,9 29,9 9,9 1,3 7,9 11,4 71,5 9,2
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Waarde 2022 5,8 59,4 1,6 10,0 60,0 28,8 10,2 1,0 7,8 12,3 72,6 7,3
Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor Waarde 2022 4,6 57,4 1,4 7,9 70,2 21,4 7,5 0,9 6,3 11,1 77,4 5,3
Onderwijsniveau: wo, master, doctor Waarde 2022 4,2 58,4 1,4 7,6 71,9 20,3 7,0 0,8 5,9 11,0 78,5 4,7
Onderwijsniveau: onbekend Waarde 2022 4,2 45,5 1,2 7,7 58,0 33,4 7,2 1,4 11,6 12,1 56,2 20,1
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar uitgesplitst naar migratieachtergrond en onderwijsniveau. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een
dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze van gegevensverzameling en –verwerking van de NEA op enkele punten van eerdere verslagjaren. Zulke verschillen kunnen systematische effecten hebben op de uitkomsten, waardoor de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet vergelijkbaar zijn met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022.

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Ziekteverzuim volgens werknemers; herkomst en onderwijsniveau. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werknemers
Personen van 15 tot 65 jaar die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid hebben gemaakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Ziekteverzuimpercentage werknemers
Het totaal aantal ziektedagen van een werknemer, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van diezelfde werknemer in het afgelopen jaar.
Aandeel werknemers dat heeft verzuimd
Het totaal aantal werknemers dat in de afgelopen 12 maanden heeft verzuimd wegens ziekte, in procenten van het totaal aantal werknemers.
Gemiddelde verzuimfrequentie
Het gemiddeld aantal keer dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben
Gemiddelde verzuimduur
Het gemiddelde aantal werkdagen dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.
Werknemers die verzuimd hebben
Werknemers die ten minste één keer hebben verzuimd wegens ziekte. Dit kan langer dan 12 maanden geleden zijn.
Duur meest recente verzuimgeval
Het percentage werknemers dat ooit verzuimd heeft wegens ziekte naar aantal verzuimde werkdagen van het meest recente verzuim. Hierbij worden vier categorieën gehanteerd:
1. 1 tot 5 werkdagen (korter dan een week)
2. 5 tot 20 werkdagen (ten minste een week maar korter dan een maand)
3. 20 tot 210 werkdagen (ten minste een maand maar korter dan een jaar)
4. 210 werkdagen of meer (een jaar of langer)
1 tot 5 werkdagen
5 tot 20 werkdagen
20 tot 210 werkdagen
210 werkdagen of meer
Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd
Geeft aan of het meest recente verzuim wegens ziekte een gevolg was van het werk, waarbij het gaat om een inschatting van de werknemer. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Ja, hoofdzakelijk werkgerelateerd
2. Ja, voor een deel werkgerelateerd
3. Nee, niet werkgerelateerd
4. Weet niet
Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk
Ja, voor een deel gevolg van mijn werk
Nee, geen gevolg van mijn werk
Weet niet