Zorguitgaven in drie benaderingen; aanbieders van zorg, 1998-2016

Zorguitgaven in drie benaderingen; aanbieders van zorg, 1998-2016

Aanbieders Perioden Zorguitgaven, inclusief welzijn (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def. (mln euro) Uitgaven ogv verplichte verzekeringen (mln euro)
Totaal zorguitgaven, inclusief welzijn 2014 94.452 71.993 63.028
Totaal zorguitgaven, inclusief welzijn 2015** 94.494 72.015 58.270
Totaal zorguitgaven, inclusief welzijn 2016** 96.711 73.670 59.730
GLZ: Totaal geneeskundige, langd. zorg 2014 81.760 68.392 61.053
GLZ: Totaal geneeskundige, langd. zorg 2015** 81.821 68.501 56.604
GLZ: Totaal geneeskundige, langd. zorg 2016** 83.786 70.192 58.108
GLZ: Ziekenhuizen, specialistenpraktijk. 2014 25.546 23.081 21.857
GLZ: Ziekenhuizen, specialistenpraktijk. 2015** 26.427 23.905 22.061
GLZ: Ziekenhuizen, specialistenpraktijk. 2016** 27.152 24.675 22.807
GLZ: Geestelijke gezondheidszorg 2014 6.665 5.351 5.208
GLZ: Geestelijke gezondheidszorg 2015** 6.593 5.184 3.098
GLZ: Geestelijke gezondheidszorg 2016** 6.617 5.295 3.092
GLZ: Huisartsenpraktijken 2014 2.804 2.792 2.665
GLZ: Huisartsenpraktijken 2015** 2.819 2.806 2.686
GLZ: Huisartsenpraktijken 2016** 2.945 2.932 2.813
GLZ: Tandartsenpraktijken 2014 2.741 2.730 706
GLZ: Tandartsenpraktijken 2015** 2.736 2.724 712
GLZ: Tandartsenpraktijken 2016** 2.877 2.865 737
GLZ: Paramedische praktijken 2014 2.331 2.331 1.111
GLZ: Paramedische praktijken 2015** 2.363 2.363 1.134
GLZ: Paramedische praktijken 2016** 2.531 2.531 1.184
GLZ: Ouderenzorg 2014 17.617 13.874 14.294
GLZ: Ouderenzorg 2015** 16.939 12.914 13.174
GLZ: Ouderenzorg 2016** 17.242 13.157 13.438
GLZ: Gehandicaptenzorg 2014 9.787 4.880 8.495
GLZ: Gehandicaptenzorg 2015** 9.355 4.927 6.888
GLZ: Gehandicaptenzorg 2016** 9.753 5.019 7.158
GLZO: Totaal overige aanbieders 2014 14.270 13.354 6.717
GLZO: Totaal overige aanbieders 2015** 14.589 13.678 6.851
GLZO: Totaal overige aanbieders 2016** 14.669 13.717 6.879
GLZO: GGD-en 2014 767 767 88
GLZO: GGD-en 2015** 766 766 86
GLZO: GGD-en 2016** 769 769 90
GLZO: Arbo en re-integratie 2014 996 624 0
GLZO: Arbo en re-integratie 2015** 950 595 0
GLZO: Arbo en re-integratie 2016** 993 622 0
GLZO: Geneesmiddelen 2014 5.193 5.167 3.353
GLZO: Geneesmiddelen 2015** 5.369 5.342 3.463
GLZO: Geneesmiddelen 2016** 5.499 5.472 3.556
GLZO: Therapeutische middelen 2014 3.149 2.979 1.241
GLZO: Therapeutische middelen 2015** 3.179 3.009 1.244
GLZO: Therapeutische middelen 2016** 3.063 2.893 1.158
GLZO: Ondersteunende diensten 2014 1.896 1.552 986
GLZO: Ondersteunende diensten 2015** 2.025 1.670 1.012
GLZO: Ondersteunende diensten 2016** 2.053 1.673 1.024
GLZO: Overige geneesk., langdurige zorg 2014 2.269 2.266 1.049
GLZO: Overige geneesk., langdurige zorg 2015** 2.299 2.295 1.046
GLZO: Overige geneesk., langdurige zorg 2016** 2.292 2.288 1.051
WJK: Totaal Welzijn,jeugdzorg,kinderopv. 2014 9.289 497 504
WJK: Totaal Welzijn,jeugdzorg,kinderopv. 2015** 9.355 495 205
WJK: Totaal Welzijn,jeugdzorg,kinderopv. 2016** 9.664 516 219
WJK: Kinderopvang 2014 4.027 0 0
WJK: Kinderopvang 2015** 3.969 0 0
WJK: Kinderopvang 2016** 4.081 0 0
WJK: Jeugdzorg 2014 2.009 87 121
WJK: Jeugdzorg 2015** 1.808 78 43
WJK: Jeugdzorg 2016** 1.685 73 40
WJK: Overige aanbieders 2014 3.253 411 383
WJK: Overige aanbieders 2015** 3.577 417 162
WJK: Overige aanbieders 2016** 3.897 443 180
Beleids- en beheerorganisaties 2014 3.403 3.104 1.471
Beleids- en beheerorganisaties 2015** 3.318 3.019 1.462
Beleids- en beheerorganisaties 2016** 3.261 2.962 1.402
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen, waarbij de uitgaven aan groepen aanbieders volgens drie benaderingen worden gepresenteerd:
1 De zorguitgaven zijn gebaseerd op de breedste benadering, waarbij alle activiteiten op het terrein van zorg, inclusief welzijn, worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden.
2 Uitgaven aan gezondheid waarbij de internationale definitie van het System of Health Accounts wordt gevolgd. Daarbij worden alle activiteiten opgesplitst in een deel dat bedoeld is voor gezondheid, en een deel dat daarbuiten valt en bijvoorbeeld welzijnszorg omvat.
3 Zorguitgaven betaald uit verplichte verzekeringen. Dit is het deel van de zorguitgaven onder 1), maar dan betaald via de Zorgverzekering (vroeger door het Ziekenfonds), en de verzekering voor langdurige zorg, de Wet langdurige zorg (Wlz) (en tot 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)). De verplichting bestaat uit de verplichte deelname.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2016 en 2015 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie van de zorgrekeningen is deze tabel opgevolgd door een nieuwe tabel 'Zorguitgaven in drie benaderingen' (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven, inclusief welzijn
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan buitenlanders door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
Zorguitgaven uitgedrukt in werkelijke prijzen geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.
Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def.
Uitgaven voor gezondheidszorg, internationale definitie
Alle activiteiten met als hoofddoel verbetering, handhaving en het voorkómen van verslechtering van de gezondheid van personen, en het beperken van de gevolgen van slechte gezondheid door toepassing van gekwalificeerde kennis van gezondheid. Gezondheidszorg omvat de volgende groepen van activiteiten, (waarbij het gebruik van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten zoals ambulancevervoer is inbegrepen):
- Gezondheidsbevordering en preventie;
- Diagnose, behandeling, genezing en revalidatie van ziekte;
- Zorg voor chronisch zieken;
- Zorg voor personen met gezondheidsbeperkingen of handicaps;
- Palliatieve zorg;
- Het verzorgen van volksgezondheidsprogramma's;
- Bestuur en beheer van de gezondheidszorg en van haar financiering;
Uitgaven ogv verplichte verzekeringen
Uitgaven op grond van verplichte verzekeringen
Uitgaven op grond van Zorgverzekeringswet (vanaf 2006), Ziekenfondswet (tot en met 2005), Wet langdurige zorg (vanaf 2015), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (tot en met 2014).
De uitgaven gefinancierd door het eigen risico en eigen bijdragen in de verplichte verzekeringen worden hier niet meer meegeteld.