Landbouw; investeringen en voorraden, nr, 1995-2016

Landbouw; investeringen en voorraden, nr, 1995-2016

Perioden Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Landbouwproducten Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Landbouwproducten Aanplantingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Landbouwproducten Dieren (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Materiaal Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Materiaal Machines en werktuigen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Materiaal Vervoermiddelen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Gebouwen Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Gebouwen Bedrijfsgebouwen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Andere bruto investeringen vaste activa Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Andere bruto investeringen vaste activa Immateriële activa (b.v. computer sof... (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Andere bruto investeringen vaste activa Belangrijke grondverbetering (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Andere bruto investeringen vaste activa Kosten in verband met de eigendomsove... (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Verbruik van vaste activa (-) (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Netto investeringen in vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Veranderingen in voorraden (mln euro) Waarde prijsniveau 2010 Bruto investeringen in vaste activa Totaal (mln euro)
2007 4.037 309 86 223 3.728 1.654 1.580 74 1.761 1.761 313 183 35 94 2.932 1.105 37 4.372
2008 4.330 255 82 173 4.075 1.795 1.719 75 1.999 1.999 281 174 28 79 3.075 1.255 64 4.577
2009 4.023 271 76 195 3.752 1.527 1.425 102 1.951 1.951 274 162 37 75 3.211 813 4 4.131
2010 4.322 259 91 168 4.063 1.648 1.450 198 2.107 2.107 308 221 24 62 3.302 1.020 15 4.322
2011 5.412 200 71 129 5.213 2.083 1.851 231 2.796 2.796 334 218 34 82 3.325 2.087 -56 5.437
2012 4.974 251 72 179 4.723 1.729 1.519 210 2.609 2.609 386 216 33 136 3.448 1.526 21 5.016
2013 4.495 316 78 238 4.179 1.833 1.665 168 1.999 1.999 348 220 43 85 3.576 919 0 4.517
2014 4.863 333 112 221 4.531 1.888 1.730 157 2.247 2.247 396 229 46 121 3.640 1.223 -27 4.858
2015 4.622 356 102 254 4.266 1.875 1.714 162 2.009 2.009 382 243 38 100 3.706 916 -36 4.591
2016* 4.574 330 110 220 4.244 1.918 1.737 182 1.918 1.918 407 243 40 124 3.792 782 -50 4.548
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens uit de landbouwrekeningen. De cijfers hebben betrekking op de bruto investeringen en de veranderingen in voorraden.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2015 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 oktober 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Landbouw; investeringen en voorraden, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Totaal
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Landbouwproducten
Omvat de waardering van de veranderingen van de in cultuur gebrachte activa door de landbouw.

Totaal
Omvat de waardering van de veranderingen van de in cultuur gebrachte activa door de landbouw.
Aanplantingen
Omvat de waardering van de veranderingen van de in cultuur gebrachte activa in de vorm van aanplantingen die herhaaldelijk vrucht opleveren.
Dieren
Omvat de waardering van de veranderingen in de veestapel (inclusief broedeieren).
Niet-landbouwproducten
Totaal
Materiaal
Totaal
Machines en werktuigen
Vervoermiddelen
Gebouwen
Totaal
Bedrijfsgebouwen
Andere bruto investeringen vaste activa
Totaal
Andere bruto investeringen vaste activa, totaal
Immateriële activa (b.v. computer sof...
Immateriële activa (b.v. computer software)
Belangrijke grondverbetering
Kosten in verband met de eigendomsove...
Kosten in verband met de eigendomsoverdracht van grond en productierechten

Hoofdzakelijk overdrachtsbelasting.

Verbruik van vaste activa (-)
De waardevermindering van vaste activa (productiemiddelen) in eigendom als gevolg van normale slijtage en economische veroudering. Ook wel afschrijvingen genoemd.

Bij het berekenen van het verbruik van vaste activa wordt gebruik gemaakt van de PIM methode (perpetual inventory method). Deze methode gaat uit van de waarde van de aan het begin van een jaar aanwezige kapitaalgoederenvoorraad, die op vervangingswaarde wordt gebracht door te corrigeren voor de prijsveranderingen van vergelijkbare kapitaalgoederen in het verslagjaar. Hieraan worden de investeringen in vaste activa van dat jaar toegevoegd en vervolgens wordt de waarde van de buiten gebruik gestelde activa erop in mindering gebracht. Aldus wordt de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad aan het eind van het jaar verkregen. Vervolgens wordt via een afschrijvingspercentage de afschrijvingen bepaald. De als hierboven beschreven afschrijvingen behoeven niet overeen te stemmen met de bedrijfseconomische afschrijvingen die zijn vastgesteld op basis van historische kostprijs of fiscale levensduur.
Netto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Veranderingen in voorraden
Verandering in voorraden inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.
Veranderingen in de grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk (onvoltooide producten zoals schepen of machines) en eindproducten die bij de producenten aanwezig zijn en veranderingen in handelsvoorraden. Onderhanden werk in de bouw worden niet tot de voorraadvorming gerekend. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt of, in het geval van de handel, verkocht. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.

De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs.

Kostbaarheden zijn niet-financiële goederen die niet hoofdzakelijk voor productieve of consumptieve doeleinden worden gebruikt, die onder normale omstandigheden niet aan slijtage onderhevig zijn en die vooral als beleggingsobject worden verworven en bewaard.

Inclusief de waardering van de veranderingen in de veestapel.
Waarde prijsniveau 2010
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2010. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Totaal
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.