Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouwgoederen en diensten Perioden Waarde in werkelijke prijzen Output basisprijzen (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Output basisprijzen (%)
18000 2017* 29.098 0,5
16000 2017* 28.222 0,4
14000 2017* 25.651 0,2
10000 2017* 13.873 1,7
1000 2017* 287 5,6
1100 2017* 230 9,3
1110 2017* 230 9,3
1200 2017* 2 53,4
1300 2017* 44 -11,1
1400 2017* 2 37,3
1500 2017* 8 -9,4
1900 2017* 1 44,5
2000 2017* 258 31,6
2100 2017* 4 6,7
2110 2017* . .
2190 2017* . .
2200 2017* 9 8,6
2400 2017* 231 37,5
2900 2017* 14 -15,3
2910 2017* . .
2930 2017* . .
3000 2017* 604 4,9
3100 2017* . .
3200 2017* . .
3900 2017* . .
4000 2017* 9.603 0,5
4100 2017* 2.484 2,0
4110 2017* . .
4120 2017* . .
4190 2017* . .
4200 2017* 7.118 -0,1
4210 2017* . .
4220 2017* . .
4230 2017* . .
5000 2017* 1.502 8,1
6000 2017* 810 -4,3
6100 2017* . .
6110 2017* . .
6120 2017* . .
6190 2017* . .
9000 2017* 810 -3,8
9200 2017* . .
9900 2017* . .
13000 2017* 11.778 -1,7
11000 2017* 5.247 -2,2
11100 2017* 1.669 2,8
11200 2017* 2.554 -4,0
11300 2017* 107 -14,7
11400 2017* 89 0,0
11500 2017* 723 -5,0
11900 2017* 105 -0,6
12000 2017* 6.530 -1,2
12100 2017* 5.704 -0,3
12200 2017* 694 -7,6
12900 2017* 132 -0,3
12910 2017* . .
12930 2017* . .
15000 2017* 2.571 2,0
15100 2017* . .
15200 2017* . .
17000 2017* 876 4,9
17100 2017* 102 -0,3
17160 2017* 102 -0,3
17161 2017* 102 -0,3
17900 2017* 774 5,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens uit de landbouwrekeningen. De cijfers hebben betrekking op de output uit de productierekening van de bedrijfstak landbouw.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2015 zijn definitief. Het verslagjaar 2016 en 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 oktober 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt hier gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf zijn ervaren: de productgebonden belastingen zijn er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.

Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt hier gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf zijn ervaren: de productgebonden belastingen zijn er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.