Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouwgoederen en diensten Perioden Waarde in werkelijke prijzen Output basisprijzen (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Output basisprijzen (%)
Totaal bedrijfstak landbouw 2017* 29.098 0,5
Totaal landbouwgoederen en diensten 2017* 28.222 0,4
Totaal producten 2017* 25.651 0,2
Totaal plantaardige producten 2017* 13.873 1,7
Granen (incl. zaaigoed), totaal 2017* 287 5,6
Tarwe en spelt, totaal 2017* 230 9,3
Zachte tarwe en spelt 2017* 230 9,3
Rogge en mengkoren 2017* 2 53,4
Gerst 2017* 44 -11,1
Haver en mengsels van zomergranen 2017* 2 37,3
Korrelmaïs 2017* 8 -9,4
Andere granen 2017* 1 44,5
Handelsgewassen, totaal 2017* 258 31,6
Oliehoudende zaden en vruchten (incl.... 2017* 4 6,7
Kool- en raapzaad 2017* . .
Andere oliehoudende producten 2017* . .
Eiwitrijke gewassen (incl. zaaigoed) 2017* 9 8,6
Suikerbieten 2017* 231 37,5
Andere handelsgewassen, totaal 2017* 14 -15,3
Vezelplanten 2017* . .
Andere gewassen: andere 2017* . .
Voedergewassen, totaal 2017* 604 4,9
Voedermaïs 2017* . .
Voederwortels en voederbieten 2017* . .
Andere voedergewassen 2017* . .
Groenten en tuinbouwproducten, totaal 2017* 9.603 0,5
Verse groenten, totaal 2017* 2.484 2,0
Bloemkool 2017* . .
Tomaten 2017* . .
Andere verse groenten 2017* . .
Planten en bloemen, totaal 2017* 7.118 -0,1
Kwekerijplanten 2017* . .
Bloemen en sierplanten (incl. kerstbo... 2017* . .
Aanplantingen 2017* . .
Aardappelen (incl. pootgoed) 2017* 1.502 8,1
Fruit, totaal 2017* 810 -4,3
Vers fruit, totaal 2017* . .
Appelen 2017* . .
Peren 2017* . .
Ander vers fruit 2017* . .
Andere plantaardige producten, totaal 2017* 810 -3,8
Zaaigoed 2017* . .
Andere plantaardige producten: andere 2017* . .
Totaal veeteelt 2017* 11.778 -1,7
Dieren, totaal 2017* 5.247 -2,2
Rundvee 2017* 1.669 2,8
Varkens 2017* 2.554 -4,0
Eenhoevigen 2017* 107 -14,7
Schapen en geiten 2017* 89 0,0
Pluimvee 2017* 723 -5,0
Andere dieren 2017* 105 -0,6
Dierlijke producten, totaal 2017* 6.530 -1,2
Melk 2017* 5.704 -0,3
Eieren 2017* 694 -7,6
Andere dierlijke producten, totaal 2017* 132 -0,3
Ruwe wol 2017* . .
Andere dierlijke producten 2017* . .
Totaal diensten 2017* 2.571 2,0
Landbouwdiensten 2017* . .
Verhuur van melkquota 2017* . .
Totaal niet tot de landbouw behorende... 2017* 876 4,9
Verwerking van landbouwproducten, totaal 2017* 102 -0,3
Dierlijke producten, totaal 2017* 102 -0,3
Melk 2017* 102 -0,3
Andere niet‑scheidbare nevenactivitei... 2017* 774 5,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens uit de landbouwrekeningen. De cijfers hebben betrekking op de output uit de productierekening van de bedrijfstak landbouw.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2015 zijn definitief. Het verslagjaar 2016 en 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 oktober 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt hier gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf zijn ervaren: de productgebonden belastingen zijn er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.

Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt hier gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf zijn ervaren: de productgebonden belastingen zijn er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.