Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, regio (gemeente)

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, regio (gemeente)

Verwijzer Jeugdzorg Perioden Regio's Totaal jeugdhulptrajecten in natura Totaal jeugdhulptrajecten in natura (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Totaal begonnen trajecten (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal)
Totaal verwijzer 1e halfjaar 2020* Nederland 437.430 127.680 33.670
Gemeentelijke toegang 1e halfjaar 2020* Nederland 157.730 46.410 11.180
Huisarts 1e halfjaar 2020* Nederland 153.165 46.365 14.230
Jeugdarts 1e halfjaar 2020* Nederland 11.720 3.930 750
Gecertificeerde instelling 1e halfjaar 2020* Nederland 44.300 11.910 2.755
Medisch specialist 1e halfjaar 2020* Nederland 21.560 6.420 1.400
Rechter, Officier van Justitie, ... 1e halfjaar 2020* Nederland 1.345 545 140
Geen verwijzer 1e halfjaar 2020* Nederland 44.175 11.725 3.100
Verwijzer onbekend 1e halfjaar 2020* Nederland 3.435 370 115
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het totale aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven. Van alle trajecten is tevens de verwijzer en de verantwoordelijke gemeente gegeven volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2020 worden de cijfers over het eerste halfjaar van 2020 nader voorlopig vastgesteld. Bij publicatie van de definitieve cijfers over het tweede halfjaar van 2020 worden de cijfers over het eerste halfjaar van 2020 ook definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 30 oktober 2020:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn toegevoegd.
- Alle cijfers over 2019 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over het tweede halfjaar van 2020 worden eind april 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jeugdhulptrajecten in natura
Een jeugdhulptraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend, en in natura door de zorgaanbieder wordt geleverd. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Jeugdhulp
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal jeugdhulptrajecten in natura
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Totaal begonnen trajecten
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.