Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; regio (gemeenten), 2015-2017

Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; regio (gemeenten), 2015-2017

Perioden Regio's Totaal jongeren met jeugdzorg (aantal) Jeugdhulp (JH) Totaal jeugdhulp (aantal) Jeugdhulp (JH) Alleen jeugdhulp (aantal) Jeugdhulp (JH) JH en jeugdbescherming (JB) (aantal) Jeugdhulp (JH) JH en jeugdreclassering (JR) (aantal) Jeugdhulp (JH) JH en JB en JR (aantal) Jeugdbescherming (JB) Totaal jeugdbescherming (aantal) Jeugdbescherming (JB) Alleen jeugdbescherming (aantal) Jeugdbescherming (JB) JB en jeugdhulp (aantal) Jeugdbescherming (JB) JB en jeugdreclassering (JR) (aantal) Jeugdbescherming (JB) JB en jeugdhulp en JR (aantal) Jeugdreclassering (JR) Totaal jeugdreclassering (aantal) Jeugdreclassering (JR) Alleen jeugdreclassering (aantal) Jeugdreclassering (JR) JR en jeugdhulp (aantal) Jeugdreclassering (JR) JR en jeugdbescherming (JB) (aantal) Jeugdreclassering (JR) JR en jeugdhulp en JB (aantal)
2017 Nederland 412.265 399.815 364.130 30.520 3.930 1.235 39.455 7.475 30.520 215 1.235 10.135 4.755 3.930 215 1.235
2017 Amsterdam 20.680 20.070 18.410 1.135 425 100 1.555 300 1.135 20 100 840 295 425 20 100
2017 's-Gravenhage (gemeente) 16.405 15.995 14.875 870 200 55 1.115 180 870 10 55 480 220 200 10 55
2017 Rotterdam 19.365 18.520 16.275 1.795 315 135 2.350 400 1.795 15 135 890 425 315 15 135
2017 Utrecht (gemeente) 11.320 11.060 10.375 565 95 25 720 130 565 . 25 250 125 95 . 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal verschillende soorten jeugdzorg die jongeren in de verslagperiode hebben ontvangen. Hierbij kunnen de verschillende vormen van jeugdzorg zowel gelijktijdig als na elkaar hebben plaatsgevonden. De personen kunnen per combinatie van jeugdzorgvormen worden uitgesplitst naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2017

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Nieuwe cijfers worden niet meer toegevoegd wegens stopzetting van deze tabel.

Wijzigingen per 7 november 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 23 juni 2017:
De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio's zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen 'pleegzorg' en 'ambulante hulp in het netwerk van de jongere' zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. De tabel wordt grotendeels opgevolgd door tabel 'Jongeren met één of meerdere vormen van Jeugdzorg; volume'. Zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal jongeren met jeugdzorg
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jeugdhulp (JH)
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Totaal jeugdhulp
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp ontvangen.
Alleen jeugdhulp
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp en geen andere vorm van jeugdzorg.
JH en jeugdbescherming (JB)
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp ontvangen en tenminste een dag jeugdbescherming en geen andere vorm van jeugdzorg.
JH en jeugdreclassering (JR)
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp ontvangen en tenminste een dag jeugdreclassering en geen andere vorm van jeugdzorg.
JH en JB en JR
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp ontvangen en tenminste een dag jeugdbescherming en tenminste een dag jeugdreclassering.
Jeugdbescherming (JB)
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.
Totaal jeugdbescherming
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdbescherming ontvangen.
Alleen jeugdbescherming
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdbescherming ontvangen en geen andere vorm van jeugdzorg.
JB en jeugdhulp
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdbescherming ontvangen en tenminste een dag jeugdhulp en geen vorm van jeugdreclassering.
JB en jeugdreclassering (JR)
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdbescherming ontvangen en tenminste een dag jeugdreclassering en geen jeugdhulp.
JB en jeugdhulp en JR
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdbescherming ontvangen en tenminste een dag jeugdhulp en tenminste een dag jeugdreclassering.
Jeugdreclassering (JR)
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.

Bij de vraag tot welke leeftijd de begeleiding kan doorlopen, is de leeftijd ten tijde van het plegen van het delict leidend. Wordt b.v. het delict gepleegd als de dader 22 jaar is, dan kunnen toezicht en begeleiding door de jeugdreclassering afhankelijk van de duur van de proeftijd (meestal 2 jaar, kan met 1 jaar worden verlengd) doorlopen tot na het 23ste jaar.
Totaal jeugdreclassering
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdreclassering ontvangen.
Alleen jeugdreclassering
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdreclassering ontvangen en geen andere vorm van jeugdzorg.
JR en jeugdhulp
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdreclassering ontvangen en tenminste een dag jeugdhulp en geen vorm van jeugdbescherming.
JR en jeugdbescherming (JB)
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdreclassering ontvangen en tenminste een dag jeugdbescherming en geen jeugdhulp.
JR en jeugdhulp en JB
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdreclassering ontvangen en tenminste een dag jeugdhulp en tenminste een dag jeugdbescherming.