Emissies naar water, herkomst en bestemming; nationale rekeningen 1995-2012

Emissies naar water, herkomst en bestemming; nationale rekeningen 1995-2012

Herkomst-bestemming Perioden Emissies naar water zware metalen Chroomverbindingen als Cr (kg) Emissies naar water zware metalen Koperverbindingen als Cu (kg) Emissies naar water zware metalen Kwikverbindingen als Hg (kg) Emissies naar water zware metalen Loodverbindingen als Pb (kg) Emissies naar water zware metalen Nikkelverbindingen als Ni (kg) Emissies naar water zware metalen Zinkverbindingen als Zn (kg) Emissies naar water nutriënten Totaal nutriënten (in equivalenten) (x 1 000) Emissies naar water nutriënten Fosforverbindingen als P (kg)
Totaal herkomst 2012 219.051 558.239 1.444 251.082 294.842 2.350.005 74.390 29.838.546
Totaal Nederlandse economie 2012 20.157 224.925 582 77.988 67.909 816.762 37.352 19.845.272
A-U Alle economische activiteiten 2012 5.085 70.211 96 13.340 50.093 357.183 15.554 7.618.859
Totaal particuliere huishoudens 2012 3.501 179.489 298 55.784 8.403 212.601 20.273 13.149.746
Totaal overige herkomst binnenland 2012 11.571 -24.776 188 8.864 9.412 246.979 1.526 -923.332
Totaal uit het buitenland 2012 198.894 333.314 862 173.094 226.933 1.533.243 37.038 9.993.274
Totaal bestemming 2012 219.051 558.239 1.444 251.082 294.842 2.350.005 74.390 29.838.546
Absorptie 2012 15.840 150.053 269 36.306 18.588 464.304 22.363 13.459.017
Totaal naar het buitenland 2012 203.211 408.186 1.175 214.776 276.254 1.885.702 52.027 16.379.529
Bijdrage milieuprobleem 2012 103.970 158.040 485 122.971 163.023 1.872.519 20.529 8.759.029
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de herkomst en bestemming van emissies naar water van vermestende stoffen (nutriënten) en zware metalen. Deze gegevens zijn onderdeel van de milieurekeningen. De herkomst van de emissies naar water kan worden onderverdeeld in Nederlandse economie (uitgesplitst naar particuliere huishoudens en bedrijfstakken) en het buitenland. De bestemming kan worden onderverdeeld in absorptie door producenten, afvoer naar het buitenland en bijdrage aan het milieuprobleem. De cijfers uit deze tabel zijn op een consistente wijze te vergelijken met macro-economische indicatoren. Verder kunnen uit de wateremissierekeningen indicatoren worden afgeleid voor de emissies van zware metalen naar water en de vermesting van het oppervlaktewater. Deze indicatoren kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van het waterbeleid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Voor het verkrijgen van consistente en coherente tijdreeksen worden de volledige tijdreeksen (her)berekend. De laatste inzichten, in het bijzonder die met betrekking tot emissiefactoren, worden meegenomen in de berekeningen.

Wijzigingen per 30 januari 2015
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Deze tabel vervangt een soortgelijke tabel met cijfers tot en met 2010, waarbij behalve voor de jaren 1995, 2000, 2005 en 2010 uit de emissieregistratie, ook cijfers voor de tussenliggende jaren worden gegeven (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen tweejaarlijks in oktober beschikbaar in de even jaren. De eerstvolgende publicatie is in oktober 2016.

Toelichting onderwerpen

Emissies naar water zware metalen
Een groep metalen met een hoog atoomgewicht. Hier worden met name de metalen bedoeld met een hoge giftigheid, zoals arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink.
Chroomverbindingen als Cr
De som van chroomverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid chroom die in die verbindingen aanwezig is.
Koperverbindingen als Cu
De som van koperverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid koper die in die verbindingen aanwezig is.
Kwikverbindingen als Hg
De som van kwikverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid kwik die in die verbindingen aanwezig is.
Loodverbindingen als Pb
De som van loodverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid lood die in die verbindingen aanwezig is.
Nikkelverbindingen als Ni
De som van nikkelverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid nikkel die in die verbindingen aanwezig is.
Zinkverbindingen als Zn
De som van zinkverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid zink die in die verbindingen aanwezig is.
Emissies naar water nutriënten
Voedingsstoffen die nodig zijn voor het groeien van planten en gewassen (onder andere fosfor en stikstof).
Een te hoge concentratie van fosfor en of stikstof in het oppervlaktewater is slecht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Totaal nutriënten (in equivalenten)
Voedingsstoffen die nodig zijn voor het groeien van planten en gewassen (onder andere fosfor en stikstof).
De emissies van fosfor en stikstof zijn omgerekend naar nutriënten-equivalenten en vervolgens opgeteld. Bij de omrekening naar equivalenten wordt rekening gehouden met de schadelijkheid van de nutriënten voor het milieu. Fosfor krijgt een zwaarder gewicht dan stikstof (factor 10).
---
Een te hoge concentratie van fosfor en of stikstof in het oppervlaktewater is slecht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Fosforverbindingen als P
De totale hoeveelheid fosfaten en andere fosforverbindingen in afvalwater, gemeten als fosfor (P). Fosfaat is een verbinding van fosfor met zuurstof. Fosforverbindingen zijn voedingsstoffen en van levensbelang voor alle organismen omdat het een bouwstof is voor verschillende eiwitten en voor het skelet.