Overheiduitgaven; naar functies 1995-2016

Overheiduitgaven; naar functies 1995-2016

COFOG overheidsfuncties Sectoren Perioden Aankopen goederen en diensten (mln euro) Saldo aan- en verkopen van niet-gepro... (mln euro)
4. Economische aangelegenheden Overheid 2016* 7.185 -685
4. Economische aangelegenheden Centrale overheid 2016* 3.308 1
4. Economische aangelegenheden Rijk 2016* 2.140 0
4. Economische aangelegenheden Overige centrale overheid 2016* 1.168 1
4. Economische aangelegenheden Lokale overheid 2016* 3.877 -686
4. Economische aangelegenheden Socialezekerheidsfondsen 2016* 0 0
4.1 Algemene economische aangelegenheden Overheid 2016* 1.104 2
4.1 Algemene economische aangelegenheden Centrale overheid 2016* 331 0
4.1 Algemene economische aangelegenheden Rijk 2016* 257 0
4.1 Algemene economische aangelegenheden Overige centrale overheid 2016* 74 0
4.1 Algemene economische aangelegenheden Lokale overheid 2016* 773 2
4.1 Algemene economische aangelegenheden Socialezekerheidsfondsen 2016* 0 0
4.8 Onderzoek economische aangelegenh. Overheid 2016* 422 1
4.8 Onderzoek economische aangelegenh. Centrale overheid 2016* 388 1
4.8 Onderzoek economische aangelegenh. Rijk 2016* 15 0
4.8 Onderzoek economische aangelegenh. Overige centrale overheid 2016* 373 1
4.8 Onderzoek economische aangelegenh. Lokale overheid 2016* 34 0
4.8 Onderzoek economische aangelegenh. Socialezekerheidsfondsen 2016* 0 0
4.9 Economische aangelegenheden (overig) Overheid 2016* 40 0
4.9 Economische aangelegenheden (overig) Centrale overheid 2016* 40 0
4.9 Economische aangelegenheden (overig) Rijk 2016* 40 0
4.9 Economische aangelegenheden (overig) Overige centrale overheid 2016* 0 0
4.9 Economische aangelegenheden (overig) Lokale overheid 2016* 0 0
4.9 Economische aangelegenheden (overig) Socialezekerheidsfondsen 2016* 0 0
7.2 Extramurale medische zorg Overheid 2016* 115 0
7.2 Extramurale medische zorg Centrale overheid 2016* 1 0
7.2 Extramurale medische zorg Rijk 2016* 1 0
7.2 Extramurale medische zorg Overige centrale overheid 2016* 0 0
7.2 Extramurale medische zorg Lokale overheid 2016* 82 0
7.2 Extramurale medische zorg Socialezekerheidsfondsen 2016* 32 0
7.3 Intramurale medische zorg Overheid 2016* 106 0
7.3 Intramurale medische zorg Centrale overheid 2016* 2 0
7.3 Intramurale medische zorg Rijk 2016* 2 0
7.3 Intramurale medische zorg Overige centrale overheid 2016* 0 0
7.3 Intramurale medische zorg Lokale overheid 2016* 15 0
7.3 Intramurale medische zorg Socialezekerheidsfondsen 2016* 89 0
7.4 Openbare gezondheidszorg Overheid 2016* 472 0
7.4 Openbare gezondheidszorg Centrale overheid 2016* 8 0
7.4 Openbare gezondheidszorg Rijk 2016* 8 0
7.4 Openbare gezondheidszorg Overige centrale overheid 2016* 0 0
7.4 Openbare gezondheidszorg Lokale overheid 2016* 464 0
7.4 Openbare gezondheidszorg Socialezekerheidsfondsen 2016* 0 0
7.5 Onderzoek gezondheidszorg Overheid 2016* 309 1
7.5 Onderzoek gezondheidszorg Centrale overheid 2016* 309 1
7.5 Onderzoek gezondheidszorg Rijk 2016* 24 0
7.5 Onderzoek gezondheidszorg Overige centrale overheid 2016* 285 1
7.5 Onderzoek gezondheidszorg Lokale overheid 2016* 0 0
7.5 Onderzoek gezondheidszorg Socialezekerheidsfondsen 2016* 0 0
10.3 Nabestaanden Overheid 2016* 3 0
10.3 Nabestaanden Centrale overheid 2016* 0 0
10.3 Nabestaanden Rijk 2016* 0 0
10.3 Nabestaanden Overige centrale overheid 2016* 0 0
10.3 Nabestaanden Lokale overheid 2016* 0 0
10.3 Nabestaanden Socialezekerheidsfondsen 2016* 3 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven per beleidsterrein van de sector overheid. Voor de indeling van de beleidsterreinen wordt de Classification of the Functions of Government (COFOG 99) gebruikt.
De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbaardere omschrijvingen gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de tabellen over de Nationale rekeningen.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2015 en eerder hebben de status definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 20 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aankopen goederen en diensten
Alle producten die in de verslagperiode zijn verbruikt in het productieproces. Dit kunnen al of niet in de verslagperiode aangekochte grondstoffen, halffabrikaten en brandstoffen zijn maar ook diensten zoals communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe accountants. Dit komt overeen met het Nationale rekeningen-begrip Intermediair verbruik.
Saldo aan- en verkopen van niet-gepro...
Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa.
Voornamelijk transacties in grond. Het belangrijkste deel wordt gevormd door de verkopen van bouwrijp gemaakte grond door gemeentelijke grondbedrijven aan investeerders in gebouwen en woningen. De waardering van de aan- en verkopen van grond is exclusief btw en overdrachtskosten; deze vormen een onderdeel van de investeringen in vaste activa.