Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Status van bewoning Regio's Perioden Totale woningvoorraad (aantal) Koopwoningen (aantal) Huurwoningen Totaal huurwoningen (aantal) Huurwoningen Eigendom woningcorporatie (aantal) Huurwoningen Eigendom overige verhuurders (aantal) Eigendom onbekend (aantal)
Totaal Nederland 2017 7.686.178 4.321.868 3.283.957 2.273.731 1.010.226 80.353
Totaal Nederland 2018 7.740.984 4.386.769 3.275.965 2.268.383 1.007.582 78.250
Totaal Nederland 2019 7.814.912 4.487.894 3.299.639 2.295.414 1.004.225 27.379
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat gegevens over het eigendom van de voorraad woningen op 1 januari, samengesteld uit verschillende bronnen. Deze tabel geeft inzicht in het eigendom van de woningvoorraad naar koop- en huurwoningen. Huurwoningen worden verder onderverdeeld naar woningen in eigendom van woningcorporaties en woningen in eigendom van overige verhuurders. Daarnaast geeft deze tabel inzicht in de status van bewoning; onderverdeeld naar aantal bewoonde- en niet bewoonde woningen. De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2012

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 19 januari 2023:
In de vorige versie van deze tabel was per abuis de kaartmodule voor 2015 ingesteld. Dit is in deze versie hersteld voor alle jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschillen tussen de definitieve cijfers en de voorlopige cijfers zijn dermate gering, dat is besloten dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen voorlopig en definitief. Mochten er kwaliteitsproblemen optreden in de bronnen, dan worden er op incidentele basis verbeterde cijfers geplaatst. Nieuwe cijfers over 2023 worden verwacht in november 2023.

Toelichting onderwerpen

Totale woningvoorraad
Woningvoorraad op 1 januari
Koopwoningen
Woningen die eigendom zijn van de (toekomstige) bewoner(s) of in gebruik zijn als tweede woning. Of waarbij de officiële partner van een overleden eigenaar in de woning woont.
Huurwoningen
Totaal huurwoningen
Woningen die niet bewoond worden door de eigenaar van de woning of niet in gebruik zijn als tweede woning. Hierbij gaat het om woningen waarvan het aannemelijk is dat de woning bestemd is voor de huurmarkt.
Eigendom woningcorporatie
Huurwoningen in eigendom van 'toegelaten instellingen volkshuisvesting'. Het betreft het aantal huurwoningen waarvan is vastgesteld dat de eigenaar een toegelaten instelling is. Het betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.
Toegelaten instellingen: woningbouwvereniging, woningstichting, woningcorporatie.
Sociale huurwoningen: woningen met een huur onder de liberalisatiegrens.
Eigendom overige verhuurders
Een huurwoning in eigendom van onder andere bedrijven, particulieren en institutionele beleggers. Huurwoningen waarvan het eigendom wel kon worden vastgesteld, maar de eigenaar niet, vallen hier ook onder.
Bedrijven: alle instellingen met een bedrijfsmatig karakter zoals bv's en nv's, zelfstandige ondernemers, makelaars en vastgoedhandelsmaatschappijen.
Particulieren: alle natuurlijke personen.
Institutionele beleggers: pensioenfondsen, beurs-, beleggings- en verzekeringsmaatschappijen.
Eigendom onbekend
Woningen waarvan het eigendom niet afgeleid kon worden op basis van diverse registraties zoals het WOZ-register, Personenregister en het woningbestand Kadaster.