Kerncijfers milieu; nationale rekeningen, 2001-2013


Deze tabel bevat kerncijfers uit de milieurekeningen en de Nationale rekeningen. Per bedrijfstak wordt de bijdrage aan uiteenlopende milieuaspecten zoals broeikaseffect, verzuring, milieukosten en milieubelastingen weergegeven. Verder zijn enkele kernvariabelen uit de Nationale rekeningen opgenomen, waaronder de bruto toegevoegde waarde en het arbeidsvolume (aantal banen van werknemers, omgerekend naar voltijdsbanen).
De milieurekeningen sluiten aan bij de concepten en definities van de Nationale rekeningen. Voor de fysieke materiaalstromen betekent dit dat alle stromen worden beschreven die direct zijn gerelateerd aan de Nederlandse economie. De materiaalstromen worden geregistreerd voor de afzonderlijke economische activiteiten op de plek waar deze daadwerkelijk plaatsvinden (het zogenaamde 'ingezetenenprincipe'). Zo worden alle luchtverontreinigende emissies door Nederlandse transporteurs voor Nederland meegenomen, maar blijven emissies door buitenlandse voertuigen op Nederlandse grondgebied buiten beschouwing. Voor de milieurekeningen wordt gebruik gemaakt van broncijfers uit de milieu- en energiestatistieken. Bij het samenstellen van de milieu- en energiestatistieken wordt echter uitgegaan van het 'grondgebiedprincipe': alles wat plaatsvindt op Nederlands grondgebied. Doordat de milieurekeningen consistent zijn met de concepten van de Nationale rekeningen, kunnen ontwikkelingen op het vlak van het milieu direct met de macro-economische ontwikkelingen in Nederland worden vergeleken. Door de verschillende invalshoek kunnen de uitkomsten wel afwijken van indicatoren uit de milieu- en energiestatistieken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De kerncijfertabel omvat veel verschillende cijfers. Voor cijfers ontleend aan de Nationale rekeningen geldt: het meest recente verslagjaar heeft de status Voorlopig, het voorlaatste verslagjaar heeft de status Nader Voorlopig en het daaraan voorafgaande verslagjaar heeft de status Definitief. Momenteel hebben alle cijfers van de Nationale rekeningen over de jaren 2001-2010 nog de status Voorlopig. Dit heeft te maken met de revisie van de Nationale rekeningen waarbij onder meer wordt aangesloten op het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Deze revisie is voor de jaren vóór 2011 nog niet geheel afgerond. Voor cijfers uit de milieurekeningen geldt dat deze over een reeks van jaren aangepast worden aan herzieningen bij de bronstatistieken. Dit om de aansluiting bij de milieustatistieken zo optimaal mogelijk te houden.

Wijzigingen per 8 juni 2016:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
N.v.t. Deze tabel is stopgezet.

Kerncijfers milieu; nationale rekeningen, 2001-2013

Economische activiteit en overige posten Perioden Druk op het milieuEnergieverbruik (PJ) Druk op het milieuGebruik van leidingwater (mln m3) Druk op het milieuAfval (mln kg) Druk op het milieuEmissie naar waterZware metalen (1 000 zware metaal-equivalenten) Druk op het milieuEmissie naar waterVermestende stoffen (1 000 nutriënten-equivalenten) Druk op het milieuEmissie naar luchtBroeikasgassen (Klimaatverandering) (mln broeikasgas-equivalenten) Druk op het milieuEmissie naar luchtVerzurende stoffen (Verzuring) (mld zuur-equivalenten) Druk op het milieuEmissie naar luchtOzonlaagaantasting (1 000 CFK12-equivalenten) Druk op het milieuEmissie naar luchtFijn stof (mln kg) Milieu en macro-economische kengetallenOpbrengst milieubelastingen/-heffingen (mln euro) Milieu en macro-economische kengetallenMacro-economische kengetallenArbeidsvolume werkzame personen (1 000 arbeidsjaren) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenOutput basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde prijsniveau 2010Output basisprijzen (mln euro)
Totaal 2011 3.527 1.080,3 . 416 68.538 229.103 28,7 133,0 39,6 23.873 7.099 1.238.414 1.209.761
Totaal 2012 3.554 1.070,4 . 385 74.390 228.332 28,2 125,3 38,1 22.858 7.059 1.244.749 1.193.338
Totaal 2013* 3.540 . . . . 228.425 28,3 123,7 37,8 23.013 6.962 1.236.446 1.184.441
Totaal Nederlandse economie 2011 3.527 1.080,3 . 132 37.950 229.103 20,3 133,0 35,9 23.812 7.099 1.238.414 1.209.761
Totaal Nederlandse economie 2012 3.554 1.070,4 . 136 37.352 228.332 20,0 125,3 34,5 22.795 7.059 1.244.749 1.193.338
Totaal Nederlandse economie 2013* 3.540 . . . . 228.425 20,1 123,7 34,3 22.952 6.962 1.236.446 1.184.441
A-U Alle economische activiteiten 2011 2.845 298,6 . 44 15.880 185.111 18,4 115,5 26,9 8.491 7.099 1.236.753 1.208.123
A-U Alle economische activiteiten 2012 2.853 287,4 . 45 15.554 183.783 18,1 111,5 25,9 7.926 7.059 1.243.083 1.191.724
A-U Alle economische activiteiten 2013* 2.826 . . . . 182.846 18,2 111,1 25,8 7.991 6.962 1.234.776 1.182.839
Totaal particuliere huishoudens 2011 682 781,8 . 83 20.203 39.995 1,9 3,4 8,9 15.321
Totaal particuliere huishoudens 2012 701 783,0 . 84 20.273 40.749 1,9 0,4 8,5 14.869
Totaal particuliere huishoudens 2013* 715 . . . . 41.988 1,8 0,0 8,4 14.961
Overige herkomst binnenland 2011 6 1.868 3.876 0,0 14,2 0,0
Overige herkomst binnenland 2012 8 1.526 3.630 0,0 13,3 0,0
Overige herkomst binnenland 2013* . . 3.420 0,0 12,6 0,0
Totaal uit het buitenland 2011 . 283 30.588 0 8,4 0,0 3,7 61
Totaal uit het buitenland 2012 . 248 37.038 0 8,3 0,0 3,6 63
Totaal uit het buitenland 2013* . . . 0 8,3 0,0 3,6 66
Bron: CBS.
Verklaring van tekens