Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2012

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2012

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mld euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per voltijdeenheid (1 000 euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per gewerkt uur (euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per betaald uur (euro) Arbeidskosten Gewerkte uren per voltijdeenheid (uur)
A-U Alle economische activiteiten 327,9 56,6 33,14 28,00 1.707
A Landbouw, bosbouw en visserij 2,8 39,5 21,60 18,87 1.828
B Delfstoffenwinning 0,8 105,3 58,20 50,08 1.810
C Industrie 38,8 57,9 33,16 28,12 1.746
D Energievoorziening 2,1 84,8 49,47 41,39 1.715
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2,1 61,5 33,45 29,06 1.838
F Bouwnijverheid 18,8 58,6 32,84 27,74 1.783
G Handel 43,1 48,7 27,69 23,76 1.757
H Vervoer en opslag 16,8 56,8 28,53 25,87 1.991
I Horeca 5,4 31,2 18,04 15,43 1.730
J Informatie en communicatie 14,4 71,4 40,36 34,36 1.768
K Financiële dienstverlening 21,0 91,7 54,73 46,26 1.676
L Verhuur en handel van onroerend goed 3,5 62,9 37,80 31,87 1.663
M Specialistische zakelijke diensten 29,7 73,4 41,67 35,36 1.762
N Verhuur en overige zakelijke diensten 21,3 39,6 22,26 19,40 1.781
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 30,6 68,2 42,27 35,11 1.613
P Onderwijs 23,4 62,2 40,93 32,36 1.520
Q Gezondheids- en welzijnszorg 44,6 50,3 32,57 26,40 1.545
R Cultuur, sport en recreatie 3,7 49,5 29,34 24,72 1.687
S Overige dienstverlening 4,9 49,6 30,28 25,30 1.637
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland.
Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per voltijdeenheid, per gewerkt uur, per betaald uur, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in diverse componenten (gedetailleerde structuur). Ook is de structuur van de arbeidsduur gegeven, waarin de arbeidsduur is uitgesplitst in een aantal componenten. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 16 januari 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2016 (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Arbeidskosten
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Totaal arbeidskosten
Arbeidskosten per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer werkzaam is.
Arbeidskosten per gewerkt uur
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv uren, uren van feestdagen, ziekte-uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.
Arbeidskosten per betaald uur
Betaalde uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met adv-uren, niet doorbetaalde ziekte-uren en vanwege stakingen of werkduurverkorting niet-betaalde uren en vermeerderd met betaalde overwerkuren. Deze omschrijving is in overeenstemming met de Eurostat-definitie van betaalde uren, maar wijkt af van de omschrijving die door Arbeidsrekeningen wordt gehanteerd.
Gewerkte uren per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer werkzaam is. Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen, ziekte uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.