Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, banenpools, 2008 - 2021

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, banenpools, 2008 - 2021

Perioden Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten van overige diensten (x mln euro)
2021 2,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de banenpools/werkgelegenheidsprojecten (SBI 78203). De gegevens betreffen de geboden werkgelegenheid, kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 december 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
De SBI 78203 "Banenpools/werkgelegenheidsprojecten" wordt overgeheveld naar SBI 84 "Openbaar bestuur" en volgend jaar meegenomen bij een andere statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w. de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.
---
Vanaf 2006 zijn bij de Productiestatistieken de overige personeelskosten ondergebracht in de rubriek 'Personele kosten'.
Als overige bedrijfskosten worden beschouwd: kosten van energieverbruik, vervoermiddelen, huisvesting, machines/inventaris/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening aan derden, overige personeelskosten en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.

Overige personeelskosten betreffen betalingen i.v.m. uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea e.d.

Niet apart gespecificeerde bedrijfskosten kunnen betrekking hebben op kosten voor:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's (alleen indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software (echter niet de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties en vervoermiddelen);
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
- kostprijsverhogende heffingen die niet zijn gespecificeerd;
- overige algemene kosten die evenmin zijn gespecificeerd.
Kosten van overige diensten
De kosten van diensten verleend door derden voor zover nergens anders genoemd.
---
Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens anders genoemd);
- kosten accountants/ administratie/advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden, inclusief de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot deze rubriek.