Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, banenpools, 2008 - 2021

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, banenpools, 2008 - 2021

Perioden Banen Werknemer (x 1 000) Banen Werkzame persoon (x 1 000) Arbeidsvolume Werknemer (x 1 000) Arbeidsvolume Werkzame persoon (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) Bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Brutolonen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Totaal sociale lasten en pensioenpremies (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige personele kosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten energieverbruik (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten apparatuur en inventaris (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten vervoermiddelen (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Verkoopkosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Communicatiekosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten van overige diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Saldo financiële baten en lasten (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
2008 11,9 1,4 10,1 1,2 234,3 232,3 2,0 236,6 5,3 207,9 164,5 30,7 12,7 21,6 1,3 5,4 0,6 1,9 0,9 0,9 2,2 8,4 1,8 -2,3 -0,1 -2,4
2009 11,3 1,5 9,5 1,2 231,8 229,1 2,8 228,7 7,0 200,9 159,3 29,1 12,4 18,9 1,3 5,3 0,4 1,5 1,4 0,9 1,9 6,2 1,9 3,1 0,3 3,4
2010 10,8 1,6 8,5 1,3 222,8 221,4 1,4 222,5 5,6 195,6 154,4 30,7 10,5 19,4 1,2 5,1 0,1 1,0 0,9 0,6 1,3 9,2 1,8 0,3 -0,2 0,1
2011 8,6 1,4 6,7 1,2 175,9 174,6 1,3 177,1 5,1 150,7 118,3 24,2 8,1 19,7 1,4 5,2 0,2 1,0 0,8 0,6 1,2 9,3 1,7 -1,3 0,5 -0,8
2012 6,5 1,3 5,1 0,9 155,3 154,1 1,3 155,9 4,6 130,4 102,1 21,1 7,2 19,2 1,3 5,7 0,6 1,8 0,6 0,7 1,2 7,3 1,8 -0,6 0,1 -0,4
2013 4,5 1,1 3,4 0,8 115,5 114,2 1,3 115,2 3,6 92,9 72,3 15,2 5,4 17,1 1,2 5,2 0,3 1,3 0,6 0,6 1,1 6,8 1,6 0,3 0,0 0,2
2014 4,7 1,1 3,4 0,9 120,2 119,9 0,3 118,3 10,4 91,3 70,2 16,0 5,1 15,1 0,8 4,4 0,0 1,3 0,4 0,3 1,3 6,6 1,5 2,1 0,2 2,3
2015 7,0 2,3 5,3 1,8 192,3 191,4 1,0 188,4 16,9 146,9 112,0 27,3 7,7 22,8 1,0 4,6 0,1 1,4 0,7 0,3 1,6 13,0 1,8 3,9 -1,5 2,5
2016 8,5 3,2 5,3 1,7 268,9 266,9 2,0 265,8 34,3 196,5 146,9 34,8 14,8 32,4 1,1 8,1 0,1 2,1 0,9 0,5 1,3 18,4 2,6 3,2 0,1 3,3
2017 7,4 2,8 4,9 1,8 246,8 243,8 2,9 242,8 44,0 162,3 119,8 28,9 13,5 34,5 1,0 8,0 0,1 2,1 0,8 0,5 1,3 20,8 2,1 3,9 -1,2 2,7
2018 7,8 2,3 5,6 1,8 284,5 277,7 6,8 284,2 26,8 209,4 149,9 36,9 22,6 44,6 1,2 14,7 0,3 1,7 1,1 0,7 2,1 22,8 3,4 0,3 0,0 0,3
2019 8,8 2,5 6,4 2,0 310,9 304,2 6,7 308,8 30,6 226,8 165,0 40,6 21,2 48,0 1,3 14,5 0,3 1,8 1,0 0,7 2,0 26,4 3,5 2,2 -0,4 1,8
2020 8,3 2,5 6,1 2,0 319,4 310,5 9,0 316,5 28,5 238,6 175,0 42,9 20,7 45,7 1,4 15,5 0,3 1,4 1,1 0,7 2,3 22,9 3,7 2,9 -0,5 2,4
2021 10,8 4,0 8,0 3,2 361,3 353,1 8,2 330,7 26,1 256,1 189,1 45,7 21,3 44,4 1,9 15,8 0,3 1,1 1,0 0,6 2,2 21,4 4,2 30,5 -13,7 16,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de banenpools/werkgelegenheidsprojecten (SBI 78203). De gegevens betreffen de geboden werkgelegenheid, kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 december 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
De SBI 78203 "Banenpools/werkgelegenheidsprojecten" wordt overgeheveld naar SBI 84 "Openbaar bestuur" en volgend jaar meegenomen bij een andere statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

---
Banen kunnen worden onderscheiden in banen van werknemers en banen van zelfstandigen.
Het aantal banen betreft het in het verslagjaar gemiddelde aantal bij de bedrijven.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
---
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
---
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal
Netto-omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.
---
Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
---
Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w. de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totaal
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen, loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
---
De kosten van de niet verkochte productie zijn niet in deze post begrepen, de kosten van de uit voorraad afkomstige omzet echter wel.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten. Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn in mindering gebracht op de personele kosten.
Totaal
Brutolonen
Het loon voor aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.
Totaal sociale lasten en pensioenpremies
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.
---
Vanaf 2006 zijn bij de Productiestatistieken de overige personeelskosten ondergebracht in de rubriek 'Personele kosten'.
Als overige bedrijfskosten worden beschouwd: kosten van energieverbruik, vervoermiddelen, huisvesting, machines/inventaris/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening aan derden, overige personeelskosten en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.

Overige personeelskosten betreffen betalingen i.v.m. uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea e.d.

Niet apart gespecificeerde bedrijfskosten kunnen betrekking hebben op kosten voor:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's (alleen indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software (echter niet de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties en vervoermiddelen);
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
- kostprijsverhogende heffingen die niet zijn gespecificeerd;
- overige algemene kosten die evenmin zijn gespecificeerd.
Totaal
Kosten energieverbruik
De kosten van energiedragers verbruikt voor de aandrijving van een krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten de kosten van energiedragers die door transportmiddelen worden benut, of die als grondstof worden benut, alsook de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van het verbruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties, computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels, representatie, alsmede agentenprovisie en kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden.
---
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot de rubriek 'Kosten van overige diensten.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele) telefoon, fax, internet, e-mail, koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van overige diensten
De kosten van diensten verleend door derden voor zover nergens anders genoemd.
---
Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens anders genoemd);
- kosten accountants/ administratie/advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden, inclusief de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot deze rubriek.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
De 'overige bedrijfskosten' niet behorend tot de eerder genoemde rubrieken.
---
Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's (alleen indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-, dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.
---
Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo voorzieningen en het buitengewoon resultaat.