Ziekteverzuim volgens werknemers;bedrijfstak en vestigingsgrootte 2011-2013

Ziekteverzuim volgens werknemers;bedrijfstak en vestigingsgrootte 2011-2013

Bedrijfskenmerken Perioden Werknemers Aandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) Werknemers Gemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) Werknemers Gemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Nee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Weet niet (%)
A-U Alle economische activiteiten 2013 47,7 1,1 7,0 65,4 21,9 11,8 0,9 8,2 14,8 71,1 5,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 45,3 1,1 3,8 . . . . . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2013 47,9 1,0 8,6 54,5 30,3 13,9 1,3 9,8 16,5 68,0 5,8
F Bouwnijverheid 2013 39,9 0,8 6,3 54,2 27,3 17,2 1,3 12,7 14,7 65,4 7,2
G Handel 2013 45,1 1,0 5,8 70,5 18,1 10,5 0,9 5,7 14,1 73,0 7,2
H Vervoer en opslag 2013 46,2 0,9 9,2 45,8 34,8 17,9 1,4 11,6 14,2 66,2 7,9
I Horeca 2013 39,3 1,1 4,6 72,9 17,6 9,0 0,5 10,7 18,0 63,9 7,4
J Informatie en communicatie 2013 49,2 1,1 6,3 72,5 16,3 9,6 1,7 7,3 13,3 74,9 4,5
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2013 47,5 1,0 6,3 69,5 19,2 10,4 0,9 6,0 11,4 79,5 3,1
M-N Zakelijke dienstverlening 2013 47,5 1,0 6,3 68,4 21,3 9,6 0,8 10,0 15,0 69,6 5,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2013 55,1 1,1 9,7 59,1 27,1 12,6 1,2 6,1 12,4 77,5 3,9
P Onderwijs 2013 51,1 1,3 7,0 70,2 17,2 12,0 0,7 9,0 18,6 66,5 5,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2013 52,1 1,1 7,6 68,7 19,1 11,5 0,7 7,6 15,0 71,7 5,7
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2013 40,2 1,0 5,4 66,1 17,5 15,7 0,6 5,3 14,1 75,8 4,8
Subtotaal 1-10 2013 38,5 0,9 5,3 67,2 20,1 11,9 0,8 7,4 16,3 70,0 6,3
Subtotaal 10-100 2013 47,1 1,1 6,6 66,3 21,3 11,4 0,9 8,3 14,9 70,7 6,2
Subtotaal 100+ 2013 51,6 1,1 7,9 64,3 22,8 12,0 0,9 8,4 14,4 71,9 5,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 65 jaar uitgesplitst naar bedrijfskenmerken, zoals bedrijfstakken/branches en bedrijfsomvang. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van de werknemers die in de afgelopen 12 maanden tenminste één keer verzuimd hebben.

Gegevens beschikbaar van:
2011 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 september 2015
Geen, deze tabel is stopgezet. Reden hiervoor is dat cijfers door designwijzigingen niet langer volgtijdelijk vergelijkbaar zijn.

Wijzigingen per 27 november 2014:
Er zijn voor de jaren 2012 en 2013 voor enkele uitsplitsingen afrondingsverschillen opgetreden voor de variabele 'Gemiddelde verzuimduur'. Hiervoor is in deze tabel gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de huidige tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werknemers
Personen van 15 tot 65 jaar die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid hebben gemaakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Aandeel werknemers dat heeft verzuimd
Het totaal aantal werknemers dat in de afgelopen 12 maanden heeft verzuimd wegens ziekte, in procenten van het totaal aantal werknemers.
Gemiddelde verzuimfrequentie
Het gemiddeld aantal keer dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.
Gemiddelde verzuimduur
Het gemiddelde aantal werkdagen dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.
Werknemers die verzuimd hebben
Werknemers die in de afgelopen 12 maanden ten minste één keer hebben verzuimd wegens ziekte.
Duur meest recente verzuimgeval
Het percentage werknemers dat ooit verzuimd heeft wegens ziekte naar aantal verzuimde werkdagen van het meest recente verzuim. Hierbij worden vier categorieën gehanteerd:
1.  1 tot 5 werkdagen (korter dan een week)
2.  5 tot 20 werkdagen (ten minste een week maar korter dan een maand)
3.  20 tot 210 werkdagen (ten minste een maand maar korter dan een jaar)
4.  210 werkdagen of meer (een jaar of langer)

1 tot 5 werkdagen
5 tot 20 werkdagen
20 tot 210 werkdagen
210 werkdagen of meer
Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd
Geeft aan of het meest recente verzuim wegens ziekte een gevolg was van het werk, waarbij het gaat om een inschatting van de werknemer. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1.  Ja, hoofdzakelijk werkgerelateerd
2.  Ja, voor een deel werkgerelateerd
3.  Nee, niet werkgerelateerd
4.  Weet niet

Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk
Ja, voor een deel gevolg van mijn werk
Nee, geen gevolg van mijn werk
Weet niet