Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiële kengetallen, 2007-2014

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiële kengetallen, 2007-2014

Zorginstellingen (SBI 2008) Perioden Ondernemingen (aantal) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit Totaal (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit 0 tot 10% (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit 10 tot 20% (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit 20 tot 35% (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit 35% of meer (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen Totaal (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 0 tot 10% (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 10 tot 15% (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 15 tot 20% (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 20 tot 30% (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 30% of meer (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio Totaal (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio Kleiner dan 30% (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio 30 tot 70% (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio 70 tot 130% (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio 130% of meer (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio Totaal (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio Kleiner dan 30% (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio 30 tot 70% (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio 70 tot 130% (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio 130% of meer (%) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit Totaal (%) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit 0 tot 2% (%) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit 2 tot 4% (%) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit 4% of meer (%) Kengetallen; gemiddelden Leverage (%) Kengetallen; gemiddelden Aandeel kapitaallasten (%) Kengetallen; gemiddelden Gem. leeftijd materiële vaste activa (jaren) Kengetallen; gemiddelden Debiteurentermijn (dagen) Kengetallen; gemiddelden Aandeel personeelskosten (%) Kengetallen; gemiddelden Opbrengsten per arbeidsjaar (euro) Kengetallen; gemiddelden Arbeidskosten per arbeidsjaar (euro) Kengetallen; gemiddelden Parttimefactor (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit 0 tot 10% (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit 10 tot 20% (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit 20 tot 35% (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit 35% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 0 tot 10% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 10 tot 15% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 15 tot 20% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 20 tot 30% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 30% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Quick ratio Kleiner dan 30% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Quick ratio 30 tot 70% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Quick ratio 70 tot 130% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Quick ratio 130% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Current ratio Kleiner dan 30% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Current ratio 30 tot 70% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Current ratio 70 tot 130% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Current ratio 130% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Rentabiliteit Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingen Rentabiliteit 0 tot 2% (%) Kengetallen; percentage instellingen Rentabiliteit 2 tot 4% (%) Kengetallen; percentage instellingen Rentabiliteit 4% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten Minder dan 4 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 4 tot 10 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 10 tot 25 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 25 tot 75 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 75 tot 125 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 125 mln euro of meer (%)
Totaal ziekenhuizen 2014 103 22 -9 5 16 25 42 23 -7 5 13 18 25 35 100 20 57 101 151 111 24 56 97 153 2 -2 1 3 5 66 9 10 47 59 119.159 62.016 73 2 6 29 55 8 2 7 5 17 54 15 2 27 51 19 1 9 57 33 17 28 44 12 . . 4 15 18 61
86101 Universitair medische centra 2014 8 24 . . . . . 24 . . . . . . 120 . . . . 125 . . . . 2 . . . . 64 8 10 45 61 135.786 73.586 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 100
86102 Algemene ziekenhuizen 2014 72 21 . . . . . 22 . . . . . . 93 . . . . 104 . . . . 2 . . . . 66 10 10 50 57 113.760 57.313 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 3 24 74
86103 Categorale ziekenhuizen 2014 23 25 . . . . . 26 . . . . . . 87 . . . . 121 . . . . 1 . . . . 66 8 11 27 67 102.831 60.516 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geestelijke gezondheidszorg 2014 130 25 -23 7 17 25 56 21 -13 6 13 18 24 44 92 27 55 90 223 123 . 56 98 208 1 -3 1 3 7 63 10 9 28 74 89.790 58.909 75 8 6 15 29 37 8 15 12 12 27 21 4 18 29 44 2 4 36 53 26 27 13 29 38 8 9 24 5 13
8720+87301 Gehandicaptenzorg 2014 165 33 -11 10 18 27 50 26 -7 5 12 18 24 45 111 19 56 96 206 119 24 59 98 206 2 -3 1 3 6 50 11 10 3 70 82.686 51.067 62 7 1 8 30 53 7 8 8 16 30 29 6 16 24 53 3 13 25 57 8 30 22 38 32 13 9 22 11 12
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2014 471 30 -18 8 16 28 46 25 -7 6 12 18 25 44 117 23 44 103 200 124 19 46 101 189 2 -3 1 3 6 59 11 11 5 73 76.182 48.827 55 7 4 12 31 43 7 13 8 8 26 34 7 12 31 47 4 11 30 51 21 24 21 30 26 18 17 22 6 8
87902 Maatschappelijke opvang 2014 35 38 0 5 17 31 61 18 0 7 12 18 26 49 131 0 33 99 231 149 5 55 110 242 1 -1 1 3 7 41 10 8 3 70 85.402 53.691 73 0 6 17 23 54 0 29 23 9 17 23 3 3 20 74 3 6 17 74 37 26 9 29 17 31 43 3 3 3
87901 Jeugdzorg met overnachting 2014 43 27 . 7 16 27 43 16 . 8 12 18 23 41 150 . . . . 145 . . . . 2 -6 1 3 6 62 . 12 . 70 97.237 59.889 77 5 7 12 53 23 5 23 30 26 12 5 . . . . . . . . 16 33 26 26 9 5 28 51 5 2
88991 Ambulante jeugdzorg 2014 16 24 -1 0 16 27 44 7 0 7 11 20 . . 136 . . . . 133 . . . . 2 -3 0 3 9 15 . 3 . 81 86.987 63.390 83 7 0 13 60 20 7 60 27 7 0 0 . . . . . . . . 40 13 20 27 0 0 33 53 13 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft door middel van financiële kengetallen inzicht in de verlies- en winstrekening, balans en personeelsinzet van ondernemingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke
gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en (provinciaal gefinancierde) jeugdzorg. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de StandaardBedrijfsIndeling (SBI). Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2018:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de tabel ‘Zorginstellingen; financiële kengetallen’ (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingen
De (groep van) onderneming(en) is de eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor. Operationeel wordt de (groep van) onderneming(en) gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend. Een ondernemingengroep wordt ook wel aangeduid met concern.
Kengetallen; gemiddelden
De diverse kengetallen zijn berekend uit de verhouding tussen totaalcijfers voor gerelateerde variabelen per SBI en per jaar. Voor de gemiddelden per kengetal per grootteklasse, zijn de kengetallen berekend uit de totaalcijfers van de betreffende groep instellingen die tot deze klasse behoort. De ratio solvabiliteit (10 tot 20%) is bijvoorbeeld berekend uit het totaal eigen vermogen van de groep ondernemingen met een solvabiliteit van 10 tot 20% gedeeld door het balanstotaal van deze zelfde groep ondernemingen. Het kengetal voor het totaal van de SBI kan geschreven worden als het gemiddelde van de kengetallen van de tot de SBI behorende instellingen, waarbij gewogen wordt met het relatieve aandeel in de noemer-variabele (in het bovenstaande voorbeeld: balanstotaal).
Solvabiliteit
Totaal eigen vermogen gedeeld door balanstotaal (totaal activa).
De solvabiliteit van een onderneming geeft aan in welke mate de onderneming op een bepaald moment in staat is om aan haar totale verplichtingen te voldoen.
Totaal
Kleiner dan 0%
0 tot 10%
10 tot 20%
20 tot 35%
35% of meer
Weerstandsvermogen
Totaal eigen vermogen gedeeld door totale bedrijfsopbrengsten.
Het weerstandsvermogen geeft aan of in geval van faillissement er voldoende eigen vermogen is om de leningen te kunnen aflossen.
Totaal
Kleiner dan 0%
0 tot 10%
10 tot 15%
15 tot 20%
20 tot 30%
30% of meer
Liquiditeit
Onder de liquiditeit van een onderneming wordt verstaan: het vermogen om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
Een lagere liquiditeit duidt op minder beschikbare liquide middelen voor het voldoen aan verplichtingen op (zeer) korte termijn. De liquiditeit wordt in deze tabel weergegeven via de kengetallen Quick ratio en Current ratio. In de berekening van de Quick ratio worden de minst liquide balansposten van de vlottende activa, zoals voorraden en vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging niet meegenomen. De Quick ratio geeft daarmee de liquiditeitspositie voor verplichtingen op zeer korte termijn weer. De Current ratio geeft de liquiditeitspositie voor verplichtingen op korte termijn weer.
Let wel: de kengetallen geven slechts informatie op een bepaald moment (balansstand aan einde van het jaar).
Quick ratio
Vlottend kapitaal minus voorraden gedeeld door kortlopende schulden.
Onder vlottend kapitaal wordt verstaan de som van de liquide middelen en die bezittingen die snel in liquide middelen om te zetten zijn, zoals effecten, debiteuren en overige kortlopende vorderingen. De voorraden zijn vaak iets minder liquide, daarom worden de voorraden buiten beschouwing gelaten. Ook het onderhanden werk uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) en de vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging worden niet meegenomen in de berekening van de Quick ratio.
Totaal
Kleiner dan 30%
30 tot 70%
70 tot 130%
130% of meer
Current ratio
Vlottend kapitaal inclusief voorraden gedeeld door kortlopende schulden.
Onder vlottend kapitaal wordt verstaan de som van voorraden (incl. onderhanden werk uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's)), liquide middelen en die bezittingen die snel in liquide middelen om te zetten zijn, zoals effecten, debiteuren en overige kortlopende vorderingen. Voor de berekening van de Current ratio worden de vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging wel meegenomen.
Totaal
Kleiner dan 30%
30 tot 70%
70 tot 130%
130% of meer
Rentabiliteit
Rentabiliteit is de som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat en buitengewoon resultaat, gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten.
De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van de onderneming.
Totaal
Kleiner dan 0%
0 tot 2%
2 tot 4%
4% of meer
Leverage
Langlopende leningen gedeeld door materiële vaste activa.
Dit kengetal geeft aan in hoeverre de materiële vaste activa met langlopend krediet zijn gefinancierd. Alternatieven voor financiering met langlopend krediet zijn eigen middelen en/of kortlopend krediet.
Aandeel kapitaallasten
Kapitaallasten (som van afschrijvingen, kosten van huur en lease van kapitaalgoederen en financiële lasten) gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten.
Gem. leeftijd materiële vaste activa
Gemiddelde leeftijd van de materiële vaste activa (MVA) in jaren, berekend uit balansstand MVA gedeeld door afschrijvingen.
Debiteurentermijn
Vorderingen op debiteuren gedeeld door totale bedrijfsopbrengsten vermenigvuldigd met 365.
De debiteurentermijn geeft een indicatie (in aantal dagen) van het betaalgedrag van klanten.
Aandeel personeelskosten
Arbeidskosten en overige personeelskosten gedeeld door totaal bedrijfskosten.
Arbeidskosten is het totaal van lonen en salarissen, pensioenlasten en sociale lasten. Overige personeelskosten is de som van de kosten voor uitzendkrachten, gedetacheerd en overig ingeleend personeel, kosten van opleidingen verzorgd door derden en overige kosten voor personeel.
Opbrengsten per arbeidsjaar
Totale bedrijfsopbrengsten gedeeld door totaal aantal arbeidsjaren werknemers.
Arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura.
Arbeidskosten per arbeidsjaar
Arbeidskosten gedeeld door totaal aantal arbeidsjaren werknemers.
Arbeidskosten: het totaal van lonen en salarissen, pensioenlasten en sociale lasten. Arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura.
Parttimefactor
Totaal aantal arbeidsjaren werknemers gedeeld door totaal aantal banen werknemers.
Aantal Arbeidsjaren werknemers: Arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte).
Aantal banen werknemers: Een baan werknemer is een arbeidsplaats die bezet wordt door een werknemer. Omdat één persoon meerdere banen kan hebben is het aantal banen gelijk aan of groter dan het aantal werkzame personen.
Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura.
Kengetallen; percentage instellingen
Kengetallen; percentage instellingen
Percentage instellingen per SBI-klasse ingedeeld naar grootteklasse van het betreffende kengetal.
De percentages instellingen voor een kengetal over de diverse grootteklassen tellen per jaar per SBI op tot 100% en geven daarom een overzicht van de verdeling over instellingen van een kengetal binnen een SBI-klasse.
De percentages zijn berekend op basis van ondernemingen waarvan een jaarrekening beschikbaar is.
Solvabiliteit
Totaal eigen vermogen gedeeld door balanstotaal (totaal activa).
De solvabiliteit van een onderneming geeft aan in welke mate de onderneming op een bepaald moment in staat is om aan haar totale verplichtingen te voldoen.
Kleiner dan 0%
0 tot 10%
10 tot 20%
20 tot 35%
35% of meer
Weerstandsvermogen
Totaal eigen vermogen gedeeld door totale bedrijfsopbrengsten.
Het weerstandsvermogen geeft aan of in geval van faillissement er voldoende eigen vermogen is om de leningen te kunnen aflossen.
Kleiner dan 0%
0 tot 10%
10 tot 15%
15 tot 20%
20 tot 30%
30% of meer
Liquiditeit
Onder de liquiditeit van een onderneming wordt verstaan: het vermogen om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
Een lagere liquiditeit duidt op minder beschikbare liquide middelen voor het voldoen aan verplichtingen op (zeer) korte termijn. De liquiditeit wordt in deze tabel weergegeven via de kengetallen Quick ratio en Current ratio. In de berekening van de Quick ratio worden de minst liquide balansposten van de vlottende activa, zoals voorraden en vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging niet meegenomen. De Quick ratio geeft daarmee de liquiditeitspositie voor verplichtingen op zeer korte termijn weer. De Current ratio geeft de liquiditeitspositie voor verplichtingen op korte termijn weer.
Let wel: de kengetallen geven slechts informatie op een bepaald moment (balansstand aan einde van het jaar).
Quick ratio
Vlottend kapitaal minus voorraden gedeeld door kortlopende schulden.
Onder vlottend kapitaal wordt verstaan de som van de liquide middelen en die bezittingen die snel in liquide middelen om te zetten zijn, zoals effecten, debiteuren en overige kortlopende vorderingen. De voorraden zijn vaak iets minder liquide, daarom worden de voorraden buiten beschouwing gelaten. Ook het onderhanden werk uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) en vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging worden niet meegenomen in de berekening van de Quick ratio.
Kleiner dan 30%
30 tot 70%
70 tot 130%
130% of meer
Current ratio
Vlottend kapitaal inclusief voorraden gedeeld door kortlopende schulden.
Onder vlottend kapitaal wordt verstaan de som van voorraden (incl. onderhanden werk uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's)), liquide middelen en die bezittingen die snel in liquide middelen om te zetten zijn, zoals effecten, debiteuren en overige kortlopende vorderingen. Voor de berekening van de Current ratio worden vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging wel meegenomen.
Kleiner dan 30%
30 tot 70%
70 tot 130%
130% of meer
Rentabiliteit
Rentabiliteit is de som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat en buitengewoon resultaat, gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten.
De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van de onderneming.
Kleiner dan 0%
0 tot 2%
2 tot 4%
4% of meer
Totaal bedrijfsopbrengsten
Percentage instellingen per SBI-klasse ingedeeld naar grootte van de totale bedrijfsopbrengsten.
Minder dan 4 mln euro
4 tot 10 mln euro
10 tot 25 mln euro
25 tot 75 mln euro
75 tot 125 mln euro
125 mln euro of meer