Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiën en pers., 2006-2014


Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen en personeelsinzet van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft uitsluitend publiekgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen. Jaar-op-jaar ontwikkelingen in financiën en personeel worden mede beïnvloed door populatieveranderingen. Wijzigingen van de hoofdactiviteit, oprichtingen en opheffingen leiden tot veranderingen in de populatie van ondernemingengroepen. Ook fusies, overnames en splitsingen kunnen resulteren in wijzigingen in de populatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 oktober 2017:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de tabel 'Zorginstellingen; financiën en personeel' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiën en pers., 2006-2014

Zorginstellingen (SBI 2008) Perioden Ondernemingen (aantal) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetWettelijk budget (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOpbrengsten DBC's/DBC-zorgproducten (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetTotaal overige netto omzet (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetZorgprestaties tussen instellingen (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetPersoonsgebonden en -volgende budgetten (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetOverige zorgprestaties (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetOverige dienstverlening (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSubsidies (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenNiet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenTotaal bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenPensioenlasten en sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenBijzondere waardeverminderingen (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal overige bedrijfskosten (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenTotaal overige personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenNiet eerder genoemde personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskostenTotaal niet eerder genoemde bedr.kosten (mln euro) Overige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskostenVoeding en hotelmatige kosten (mln euro) Overige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskostenAlgemene kosten (mln euro) Overige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskostenCliënt- en bewonersgebonden kosten (mln euro) Overige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskostenOnderhouds- en energiekosten (mln euro) Overige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskostenHuur/operationele leasing kap.goederen (mln euro) Overige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskostenAndere bedrijfskosten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) BalansBalans activa eindstandTotaal activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandImmateriële vaste activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandMateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaTotaal financiële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaDeelnemingen (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaOverige langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa eindstandVoorradenTotaal voorraden (mln euro) Balans activa eindstandVoorradenVoorraden (mln euro) Balans activa eindstandVoorradenOnderhanden werk DBC's (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingenTotaal kortlopende vorderingen (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingenVorderingen op debiteuren (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingenVorderingen u.h.v. bekostiging (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingenOverige kortlopende vorderingen (mln euro) BalansBalans activa eindstandEffecten (mln euro) BalansBalans activa eindstandLiquide middelen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandTotaal passiva (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenTotaal eigen vermogen (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenKapitaal (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenCollectief gefin. geb. vermogen (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenNiet-collectief gefin. vrij vermogen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandVoorzieningen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandLanglopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenTotaal kortlopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenSchulden aan kredietinstellingen (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenCrediteuren (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenAflossingsverplichting langlop. lening (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenSchulden u.h.v. bekostiging (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenOverige kortlopende schulden (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Boekwaarde per 1 januari (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Investeringen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Herwaarderingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Desinvesteringen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Afschrijvingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Bijzondere waardeverminderingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Terugname afgeschreven activa (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Boekwaarde per 31 december (mln euro) BalansSpec. financieringsverschil verslagjaarWettelijk budget verslagjaar (mln euro) BalansSpec. financieringsverschil verslagjaarOpbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) BalansSpec. financieringsverschil verslagjaarFinancieringsverschil budget-opbrengsten (mln euro) PersoneelBanen werknemers (aantal) PersoneelArbeidsjaren werknemers (aantal)
86101 Universitair medische centra 2014 8 7.621 4.835 87 3.934 814 48 0 60 706 2.787 2.277 509 7.346 4.130 3.221 909 439 9 2.768 339 181 158 2.430 146 524 1.446 196 54 63 275 21 117 -95 0 0 0 179 7.704 83 4.556 57 34 23 195 76 119 1.937 950 100 887 4 872 7.704 1.836 28 . . 670 2.934 2.264 100 270 132 141 1.621 4.577 483 4 10 462 9 27 4.556 64 16 48 71.673 56.125
86102 Algemene ziekenhuizen 2014 72 15.238 13.904 652 12.643 609 186 1 176 246 1.335 641 694 14.614 7.677 6.173 1.504 1.105 9 5.823 655 336 319 5.168 453 945 3.258 355 96 60 625 16 356 -340 2 2 0 284 16.471 30 10.733 130 43 87 526 204 322 3.782 2.079 317 1.386 4 1.267 16.471 3.409 190 . . 826 7.134 5.102 541 648 674 277 2.963 10.577 1.310 5 70 1.086 -2 5 10.733 594 570 23 190.105 133.949
86103 Categorale ziekenhuizen 2014 23 1.322 1.108 119 897 92 12 2 23 56 213 135 79 1.282 778 625 154 73 0 430 87 46 41 343 37 78 177 31 14 6 39 2 22 -20 1 0 0 19 1.360 5 823 11 0 10 83 13 71 306 96 78 131 6 126 1.360 339 19 . . 61 545 415 36 55 37 16 271 792 107 0 3 73 0 1 823 92 82 10 18.064 12.856
Geestelijke gezondheidszorg 2014 130 5.760 4.780 1.795 2.844 140 23 20 64 33 980 817 163 5.618 3.779 3.032 748 276 35 1.527 357 177 180 1.170 225 403 150 185 195 12 143 10 92 -83 1 3 -2 58 4.973 12 2.936 47 18 29 344 4 340 1.172 438 201 533 1 462 4.973 1.228 45 . . 374 1.835 1.536 361 121 117 74 863 3.074 215 2 34 275 41 5 2.936 1.797 1.716 81 85.259 64.150
Gehandicaptenzorg 2014 165 8.554 8.054 7.675 47 331 49 172 55 55 500 342 158 8.260 5.283 4.239 1.045 426 77 2.475 500 251 249 1.975 478 526 254 318 362 36 294 11 108 -97 0 1 0 197 6.715 3 4.795 74 1 73 17 7 10 352 71 133 149 6 1.467 6.715 2.213 30 . . 600 2.374 1.527 44 188 166 24 1.105 4.849 537 8 117 410 60 12 4.795 7.660 7.567 93 166.003 103.452
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2014 471 17.150 15.476 13.918 793 765 62 72 427 203 1.673 1.329 344 16.633 10.992 8.818 2.175 852 59 4.730 1.127 667 460 3.604 924 1.012 358 554 677 78 516 39 294 -256 3 4 0 260 14.349 15 9.887 152 16 136 122 14 108 950 251 234 465 17 3.206 14.349 4.355 67 . . 804 5.834 3.356 46 592 380 115 2.222 9.835 1.102 52 210 838 45 8 9.887 13.956 13.853 102 405.713 225.120
87902 Maatschappelijke opvang 2014 35 781 388 340 15 33 4 0 24 5 393 371 22 769 491 393 98 21 0 256 47 25 22 209 23 77 22 28 54 5 13 1 3 -2 0 0 0 11 369 0 163 4 0 4 6 0 5 54 7 12 35 0 141 369 142 1 . . 28 67 132 0 17 6 3 105 . . . . . . . 163 339 330 9 12.471 9.145
87901 Jeugdzorg met overnachting 2014 43 1.471 118 70 31 17 . . . . 1.353 1.305 48 1.436 906 717 190 30 10 489 94 44 51 395 . . . . . . 35 2 8 -6 2 0 2 31 887 1 461 6 . . 7 0 7 89 . . . 1 323 887 236 . . . 109 286 257 . . . . . . . . . . . . 461 74 73 1 19.677 15.128
88991 Ambulante jeugdzorg 2014 16 623 4 1 0 3 . . . . 619 . . 611 454 361 93 9 1 147 41 13 28 106 . . . . . . 13 1 0 1 0 0 0 14 183 1 27 0 . . 0 0 0 27 . . . 0 128 183 44 . . . 30 4 105 . . . . . . . . . . . . 27 1 1 0 8.581 7.162
Bron: CBS.
Verklaring van tekens