Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiën en pers., 2006-2014

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiën en pers., 2006-2014

Zorginstellingen (SBI 2008) Perioden Ondernemingen (aantal) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Wettelijk budget (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Opbrengsten DBC's/DBC-zorgproducten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Totaal overige netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Zorgprestaties tussen instellingen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Persoonsgebonden en -volgende budgetten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Overige zorgprestaties (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Overige dienstverlening (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Arbeidskosten Pensioenlasten en sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Bijzondere waardeverminderingen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal overige bedrijfskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Totaal overige personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Niet eerder genoemde personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten Totaal niet eerder genoemde bedr.kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten Voeding en hotelmatige kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten Algemene kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten Cliënt- en bewonersgebonden kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten Onderhouds- en energiekosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten Huur/operationele leasing kap.goederen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten Andere bedrijfskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Totaal activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Financiële vaste activa Deelnemingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Financiële vaste activa Overige langlopende vorderingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Voorraden Totaal voorraden (mln euro) Balans Balans activa eindstand Voorraden Voorraden (mln euro) Balans Balans activa eindstand Voorraden Onderhanden werk DBC's (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen Totaal kortlopende vorderingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen Vorderingen op debiteuren (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen Vorderingen u.h.v. bekostiging (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen Overige kortlopende vorderingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Effecten (mln euro) Balans Balans activa eindstand Liquide middelen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Totaal passiva (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Totaal eigen vermogen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Kapitaal (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Collectief gefin. geb. vermogen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Niet-collectief gefin. vrij vermogen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Voorzieningen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Langlopende schulden (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Totaal kortlopende schulden (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Crediteuren (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Aflossingsverplichting langlop. lening (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Schulden u.h.v. bekostiging (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Overige kortlopende schulden (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Boekwaarde per 1 januari (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Investeringen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Herwaarderingen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Desinvesteringen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Afschrijvingen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Bijzondere waardeverminderingen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Terugname afgeschreven activa (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Boekwaarde per 31 december (mln euro) Balans Spec. financieringsverschil verslagjaar Wettelijk budget verslagjaar (mln euro) Balans Spec. financieringsverschil verslagjaar Opbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Balans Spec. financieringsverschil verslagjaar Financieringsverschil budget-opbrengsten (mln euro) Personeel Banen werknemers (aantal) Personeel Arbeidsjaren werknemers (aantal)
86101 Universitair medische centra 2014 8 7.621 4.835 87 3.934 814 48 0 60 706 2.787 2.277 509 7.346 4.130 3.221 909 439 9 2.768 339 181 158 2.430 146 524 1.446 196 54 63 275 21 117 -95 0 0 0 179 7.704 83 4.556 57 34 23 195 76 119 1.937 950 100 887 4 872 7.704 1.836 28 . . 670 2.934 2.264 100 270 132 141 1.621 4.577 483 4 10 462 9 27 4.556 64 16 48 71.673 56.125
86102 Algemene ziekenhuizen 2014 72 15.238 13.904 652 12.643 609 186 1 176 246 1.335 641 694 14.614 7.677 6.173 1.504 1.105 9 5.823 655 336 319 5.168 453 945 3.258 355 96 60 625 16 356 -340 2 2 0 284 16.471 30 10.733 130 43 87 526 204 322 3.782 2.079 317 1.386 4 1.267 16.471 3.409 190 . . 826 7.134 5.102 541 648 674 277 2.963 10.577 1.310 5 70 1.086 -2 5 10.733 594 570 23 190.105 133.949
86103 Categorale ziekenhuizen 2014 23 1.322 1.108 119 897 92 12 2 23 56 213 135 79 1.282 778 625 154 73 0 430 87 46 41 343 37 78 177 31 14 6 39 2 22 -20 1 0 0 19 1.360 5 823 11 0 10 83 13 71 306 96 78 131 6 126 1.360 339 19 . . 61 545 415 36 55 37 16 271 792 107 0 3 73 0 1 823 92 82 10 18.064 12.856
Geestelijke gezondheidszorg 2014 130 5.760 4.780 1.795 2.844 140 23 20 64 33 980 817 163 5.618 3.779 3.032 748 276 35 1.527 357 177 180 1.170 225 403 150 185 195 12 143 10 92 -83 1 3 -2 58 4.973 12 2.936 47 18 29 344 4 340 1.172 438 201 533 1 462 4.973 1.228 45 . . 374 1.835 1.536 361 121 117 74 863 3.074 215 2 34 275 41 5 2.936 1.797 1.716 81 85.259 64.150
Gehandicaptenzorg 2014 165 8.554 8.054 7.675 47 331 49 172 55 55 500 342 158 8.260 5.283 4.239 1.045 426 77 2.475 500 251 249 1.975 478 526 254 318 362 36 294 11 108 -97 0 1 0 197 6.715 3 4.795 74 1 73 17 7 10 352 71 133 149 6 1.467 6.715 2.213 30 . . 600 2.374 1.527 44 188 166 24 1.105 4.849 537 8 117 410 60 12 4.795 7.660 7.567 93 166.003 103.452
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2014 471 17.150 15.476 13.918 793 765 62 72 427 203 1.673 1.329 344 16.633 10.992 8.818 2.175 852 59 4.730 1.127 667 460 3.604 924 1.012 358 554 677 78 516 39 294 -256 3 4 0 260 14.349 15 9.887 152 16 136 122 14 108 950 251 234 465 17 3.206 14.349 4.355 67 . . 804 5.834 3.356 46 592 380 115 2.222 9.835 1.102 52 210 838 45 8 9.887 13.956 13.853 102 405.713 225.120
87902 Maatschappelijke opvang 2014 35 781 388 340 15 33 4 0 24 5 393 371 22 769 491 393 98 21 0 256 47 25 22 209 23 77 22 28 54 5 13 1 3 -2 0 0 0 11 369 0 163 4 0 4 6 0 5 54 7 12 35 0 141 369 142 1 . . 28 67 132 0 17 6 3 105 . . . . . . . 163 339 330 9 12.471 9.145
87901 Jeugdzorg met overnachting 2014 43 1.471 118 70 31 17 . . . . 1.353 1.305 48 1.436 906 717 190 30 10 489 94 44 51 395 . . . . . . 35 2 8 -6 2 0 2 31 887 1 461 6 . . 7 0 7 89 . . . 1 323 887 236 . . . 109 286 257 . . . . . . . . . . . . 461 74 73 1 19.677 15.128
88991 Ambulante jeugdzorg 2014 16 623 4 1 0 3 . . . . 619 . . 611 454 361 93 9 1 147 41 13 28 106 . . . . . . 13 1 0 1 0 0 0 14 183 1 27 0 . . 0 0 0 27 . . . 0 128 183 44 . . . 30 4 105 . . . . . . . . . . . . 27 1 1 0 8.581 7.162
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen en personeelsinzet van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft uitsluitend publiekgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen. Jaar-op-jaar ontwikkelingen in financiën en personeel worden mede beïnvloed door populatieveranderingen. Wijzigingen van de hoofdactiviteit, oprichtingen en opheffingen leiden tot veranderingen in de populatie van ondernemingengroepen. Ook fusies, overnames en splitsingen kunnen resulteren in wijzigingen in de populatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 oktober 2017:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de tabel 'Zorginstellingen; financiën en personeel' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingen
De (groep van) onderneming(en) is de eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de (groep van) onderneming(en) gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend. Een ondernemingengroep wordt ook wel aangeduid met concern.


Verlies- en winstrekening
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, voor het geval van de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schadeuitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst (exclusief btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het eigen concernverband.

Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico's die niet via het ziekenfonds of de normale ziektekostenverzekering verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.
---
Te besteden budget voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), opbrengsten en mutatie onderhanden werk van ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg voor DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) en DBC-zorgproducten, opbrengsten uit zorg in opdracht van andere instellingen, overige zorgprestaties en opbrengsten uit dienstverlening.
Totaal netto omzet
Wettelijk budget
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico’s die niet via het ziekenfonds of de normale ziektekostenverzekering verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.
---
Te besteden budget voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), via de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) op basis van een raming van het productievolume. Naast het budget worden ook subsidies in het kader van Zorgverzekeringswet (Zvw) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) meegeteld. Verder worden ook correcties op het budget van vorige jaren meegenomen.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de geneeskundige GGZ alleen gefinancierd op basis van GGZ DBC’s. Tot die tijd verliep de financiering via het wettelijk budget.
Door deze verandering heeft het wettelijk budget vanaf 2013 alleen betrekking op AWBZ-gefinancierde zorg.

DBC's = DiagnoseBehandelingCombinaties
Opbrengsten DBC's/DBC-zorgproducten
Opbrengsten voor afgesloten en gehonoreerde DBC's en DBC-zorgproducten en mutatie onderhanden werk DBC's en DBC-zorgproducten voor ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg.Inclusief opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg en verrekenbedrag curatieve geestelijke gezondheidszorg.

DBC of DBC-zorgproduct = geheel van activiteiten en verrichtingen binnen de ziekenhuiszorg, de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en de geriatrische revalidatiezorg dat nodig is voor het vaststellen van de diagnose en de daarmee samenhangende behandeling in een afgebakende periode; (een deel van) de genoemde zorg wordt op basis van dbc-zorgproducten gefinancierd.

DBC's = DiagnoseBehandelingCombinaties
Overige netto omzet
Opbrengsten uit zorg in opdracht van andere instellingen, pgb's, opbrengsten uit niet-gebudgetteerde zorgverlening zoals kraamzorg en opbrengsten uit dienstverlening.
pgb = Geldbedrag dat iemand kan aanvragen om zelf zorg, begeleiding, hulp(middelen) of voorzieningen vanuit onder andere de AWBZ in te kopen; men kiest zelf de zorg- of hulpverleners, begeleiders of hulpmiddelen uit.
Totaal overige netto omzet
Zorgprestaties tussen instellingen
Opbrengsten uit zorg in opdracht van andere instellingen.
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Betalingen uit persoonsgebonden en persoonsvolgende budgetten (pgb's).

pgb = Geldbedrag waarmee de cliënt zelf langdurige zorg ten laste van de AWBZ kan inkopen of inhuren. De cliënt kiest hiermee zelf een zorgaanbieder.

De cliënt aan wie het zorgkantoor een pgb heeft toegekend wordt ook wel aangeduid als de budgethouder. De budgethouder moet aan het zorgkantoor verantwoorden waaraan hij het budget heeft besteed.

Naast zorg die cliënten inkopen met een persoonsgebonden budget bestaat er ook zorg in natura (ZIN).
Overige zorgprestaties
Opbrengsten uit zorgverlening niet eerder genoemd. Dit betreft niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg (waaronder kraamzorg), eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg, opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering en overige zorgprestaties.
Overige dienstverlening
Opbrengsten uit geleverde diensten (met uitzondering van zorg en Wmo-diensten). Dit betreft onder andere onderzoek (vooral door UMC's), catering, bereide maaltijden voor andere zorginstellingen, winkelverkoop, parkeergelden, verkoop/verhuur van hulpmiddelen, verlenen van gemaksdiensten en het geven van cursussen.
Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
UMC = Universitair Medisch Centrum
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
---
Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, exclusief onderhanden werk voor DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) en DBC-zorgproducten bij ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies (geen Zvw/AWBZ-subsidies);
- beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies
Betalingen om niet die door de overheid of de Instellingen van de Europese Unie worden gedaan aan ingezeten producenten, met het doel de productieniveaus, de prijzen of de beloning van de productiefactoren te beïnvloeden.
-----------------------------------
Subsidies van Rijk (waaronder ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), ministerie van Veiligheid en Justitie), (zorg)opleidingsfonds, universiteit, provincie (waaronder jeugdzorg) en gemeenten (waaronder jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang), Wmo-subsidies (exclusief Wmo-subsidies voor huishoudelijke hulp) en overige subsidies (o.a. loonkostensubsidies).
Inclusief beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment.
Exclusief subsidies in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet en subsidies.
---
Vergoedingen voor uitgeleend personeel, verhuur onroerend goed.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de afschrijvingen op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten.
Totaal bedrijfskosten
Arbeidskosten
Totaal van de bruto lonen en salarissen van werknemers, pensioenlasten en sociale lasten.
Totaal arbeidskosten
Lonen en salarissen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever, inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.
Pensioenlasten en sociale lasten
Werkgeversaandeel pensioenlasten, sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
De sociale lasten zijn de werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid. Deze omvatten de toegerekende en werkelijke sociale premies en de werkelijke pensioenpremies.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bijzondere waardeverminderingen
Naast de (systematische) afschrijvingen kunnen ook bijzondere waardeverminderingen zich voordoen waarbij wordt vastgesteld dat de reële waarde van een actief lager is dan de boekwaarde. Daarnaast kunnen bijzondere waardeverminderingen voorkomen bij vaste activa waarop niet wordt afgeschreven en bij financiële vaste activa.
Overige bedrijfskosten
Som van andere personeelskosten, kosten van voeding, andere hotelmatige kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden kosten, terrein- en gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Totaal overige personeelskosten
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Betalingen voor stagiaires, uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel. Exclusief vergoedingen (zoals de zogenaamde lumpsum) voor vrijgevestigde medische specialisten praktijkhoudend in algemene en categorale ziekenhuizen.
Niet eerder genoemde personeelskosten
Kosten werving en selectie, opleiding, kleding, kinderopvang en dergelijke voor personeel.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
Niet eerder genoemde bedrijfskosten naast arbeidskosten, afschrijvingen op vaste activa en overige personeelskosten.
Som van kosten van voeding, andere hotelmatige kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden kosten, terrein- en gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten niet eerder genoemd. Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal niet eerder genoemde bedr.kosten
Totaal niet eerder genoemde bedrijfskosten
Voeding en hotelmatige kosten
Behalve de kosten van maaltijdverstrekkingen (voeding) zijn er andere hotelmatige kosten zoals kosten van huishouding, linnenvoorziening en vervoer van cliënten.
Algemene kosten
Kosten van administratie, communicatie, algemeen beheer, verzekeringen, belastingen en dergelijke.
Cliënt- en bewonersgebonden kosten
Kosten van onderzoek, behandeling (inclusief medicijnen), verpleging, verzorging, instrumentarium en apparatuur. Exclusief personeelskosten.
Onderhouds- en energiekosten
Onderhoudskosten en energiekosten van terreinen, gebouwen, installaties
Inclusief dotaties aan onderhoudsvoorzieningen.
Huur/operationele leasing kap.goederen
Huur en operationele leasing kapitaalgoederen.

Operationele lease is een opzegbare overeenkomst tussen lessee en lessor tot het verlenen/verkrijgen van het recht op het gebruik van een zelfstandig materieel kapitaalgoed gedurende een bepaalde tijd tegen betaling van een periodieke vergoeding.
Toelichting: Een overeenkomst tot operational lease is in feite een huurovereenkomst.
Andere bedrijfskosten
Alle, niet eerder genoemde bedrijfskosten.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
---
Exclusief saldo financiële en buitengewone baten en lasten.
Financieel resultaat
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Financiële baten
De rentebaten, de winst uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op beleggingen en overige financiële baten.
Financiële lasten
De rentelasten, het verlies op deelnemingen, de kosten van leningen en het verlies op beleggingen.
Financieel resultaat
Buitengewoon resultaat
Het saldo van winsten en verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien, zoals o.a. koersverschillen, resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel.

Buitengewone baten
De winsten die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Als buitengewone baten worden o.a. beschouwd koerswinsten, positieve resultaten uit deelnemingen en buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening voor de Wet op de investeringsrekening (WIR)-premies, de boekwinsten bij verkoop of tenietgaan van vaste activa en ontvangsten voor goodwill e.d.
Buitengewone lasten
De verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Als buitengewone lasten worden o.a. beschouwd verliezen op vorderingen, koersverliezen, negatieve resultaten uit deelnemingen en buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de boekverliezen bij verkoop of tenietgaan van vaste activa, reorganisatiekosten e.d.
Buitengewoon resultaat
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat en het saldo buitengewone baten/lasten.
Balans
Balans activa eindstand
De balans is een overzicht van de activa en de passiva van een sector of land op een bepaald moment. De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa (zoals grond en minerale reserves), vorderingen en aandelenbezit. De passiva kunnen worden onderscheiden in schulden en eigen vermogen.
---
Totaal activa op 31 december van verslagjaar.
Totaal activa
Totaal van alle bezittingen.
Immateriële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op niet-tastbare kapitaalgoederen zoals concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op tastbare kapitaalgoederen zoals gebouwen, terreinen en machines en die langer dan een jaar in productieproces worden gebruikt.
Financiële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op financiële kapitaalgoederen zoals deelnemingen in andere ondernemingen, beleggingen in vastgoed of effecten, hypotheken, leningen op schuldbekentenis, bancaire kredietverlening, en zaken als vorderingen die op lange termijn aan derden (anders dan uit hoofde van een kapitaaldeelneming) ter beschikking zijn gesteld.
Totaal financiële vaste activa
Deelnemingen
Overige langlopende vorderingen
Voorraden
Geproduceerde activa bestaande uit goederen en diensten die zijn ontstaan in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden voor verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik in de toekomst.
Toelichting: De voorraden omvatten grondstoffen en halffabrikaten, onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen.
---
Inclusief onderhanden werk, oftewel nog niet voltooide zorgproductie, uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) en DBC-zorgproducten bij ziekenhuizen en (met ingang van verslagjaar 2008) instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.
Totaal voorraden
Voorraden
Geproduceerde activa bestaande uit goederen en diensten die zijn ontstaan in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden voor verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik in de toekomst.
Onderhanden werk DBC's
Onderhanden werk uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) en DBC-zorgproducten.
Onderhanden werk, oftewel nog niet voltooide zorgproductie, uit hoofde van DBC's en DBC-zorgproducten bij ziekenhuizen en (met ingang van verslagjaar 2008) instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.
Kortlopende vorderingen
Kortlopende vorderingen (inclusief vorderingen uit hoofde van bekostiging). Bedragen die in het komende jaar opvorderbaar zijn.
Totaal kortlopende vorderingen
Vorderingen op debiteuren
Openstaande rekeningen van door de zorginstelling geleverde producten of diensten, die nog betaald moeten worden aan de zorginstelling.
---
De cijfers hebben alleen betrekking op de gegevens zoals door zorginstellingen in de jaarrekening verantwoord onder ‘debiteuren’.

Vorderingen u.h.v. bekostiging
Vorderingen uit hoofde van bekostiging

Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico’s die niet via het ziekenfonds of de normale ziektekostenverzekering verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.

---
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en transitieregeling medisch specialistische zorg.
Het financieringsverschil is het geaccumuleerde verschil tussen het wettelijk vastgestelde jaarlijkse budget voor AWBZ- en Zvw-zorg en de daarop ontvangen vergoedingen. In het geval van een positief financieringsverschil (oftewel minder ontvangen dan volgens het budget vastgesteld) is sprake van een vordering genaamd 'financieringstekort'.
De vorderingen uit hoofde van transitieregeling medisch specialistische zorg betreft het verschil tussen de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die behaald zou zijn onder de oude bekostigingssystematiek.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de geneeskundige GGZ alleen gefinancierd op basis van GGZ DBC’s. Tot die tijd verliep de financiering via het wettelijk budget.
Door deze verandering heeft het wettelijk budget vanaf 2013 alleen betrekking op AWBZ-gefinancierde zorg.

DBC = DiagnoseBehandelingCombinatie
Overige kortlopende vorderingen
Niet eerder genoemde kortlopende vorderingen. Exclusief kortlopende effecten en liquide middelen.
Effecten
Beleggingen die op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten en niet bedoeld als deelneming of om invloed uit te oefenen.
Liquide middelen
Contant geld, banktegoeden en overige deposito's.
Balans passiva eindstand
De balans is een overzicht van de activa en de passiva van een sector of land op een bepaald moment. De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa (zoals grond en minerale reserves), vorderingen en aandelenbezit. De passiva kunnen worden onderscheiden in schulden en eigen vermogen.
---
Totaal passiva op 31 december van verslagjaar.
Totaal passiva
Eigen vermogen
Totaal activa minus vreemd vermogen.
Totaal eigen vermogen
Kapitaal
Bij de oprichting of later ingebracht kapitaal.
Collectief gefin. geb. vermogen
Totaal reserves die voortkomen uit de subsidie- en/of zorggebonden dan wel collectief gefinancierde activiteiten. Hieronder worden ook de resultaten opgenomen van activiteiten die gefinancierd zijn uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Overeenkomstig de nieuwe richtlijn in 2008 wordt de egalisatierekening afschrijvingen met ingang van verslagjaar 2008 niet meer als afzonderlijke post opgenomen, maar geherrubriceerd onder het collectief gefinancierd gebonden vermogen. Voor de vergelijkbaarheid is de egalisatierekening afschrijvingen ook voor de jaren 2006 en 2007 toegevoegd aan het collectief gefinancierd gebonden vermogen. Het saldo van de egalisatierekening afschrijvingen betreft het verschil tussen de totaal over voorgaande jaren in het budget opgenomen vergoeding voor afschrijvingskosten en de werkelijke afschrijvingen.

Vanaf verslagjaar 2014 is de waarde van deze post niet meer beschikbaar vanwege een wijziging in de waarneming.
Niet-collectief gefin. vrij vermogen
Vrij besteedbaar vermogen. Komt voort uit niet-collectief gefinancierde
activiteiten.

Vanaf verslagjaar 2014 is de waarde van deze post niet meer beschikbaar vanwege een wijziging in de waarneming.

Voorzieningen
Onderdeel van het vreemd vermogen waarvan de omvang of het moment van afwikkeling onzeker is. Bijvoorbeeld onderhoudsvoorzieningen.
Ook zijn hieronder de voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument meegenomen.
Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg.
Langlopende schulden
Verplichtingen die voor een periode langer dan een jaar zijn aangegaan, en waarvan de omvang vaststaat.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden (inclusief schulden uit hoofde van bekostiging).
Verplichtingen die in het komende verslagjaar moeten worden nagekomen.

Totaal kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Verplichtingen bij kredietinstellingen. Een kredietinstelling is een bedrijf met rechtspersoonlijkheid dat zich hoofdzakelijk bezig houdt met financiële bemiddeling, dat wil zeggen het aantrekken, omzetten en uitzetten van financiële middelen.
Crediteuren
Openstaande rekeningen voor geleverde producten of diensten die nog betaald moeten worden door de zorginstelling.
---
De cijfers hebben alleen betrekking op de gegevens zoals door zorginstellingen in de jaarrekening verantwoord onder ‘crediteuren’.
Aflossingsverplichting langlop. lening
Aflossingsverplichting langlopende leningen
Totaal leningen met oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar, en een resterende looptijd van minder dan één jaar.
Schulden u.h.v. bekostiging
Schulden uit hoofde van bekostiging

Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico’s die niet via het ziekenfonds of de normale ziektekostenverzekering verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.

---
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot, transitieregeling medisch specialistische zorg, honorariumplafond en macrobeheersinstrument.

Het financieringsverschil is het geaccumuleerde verschil tussen het wettelijk vastgestelde jaarlijkse budget voor AWBZ- en Zvw-zorg en de daarop ontvangen vergoedingen. In het geval van een negatief financieringsverschil (oftewel meer ontvangen dan volgens het budget vastgesteld) is sprake van een schuld genaamd 'financieringsoverschot'.

De schulden uit hoofde van transitieregeling medisch specialistische zorg betreft het verschil tussen de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die behaald zou zijn onder de oude bekostigingssystematiek.

Schulden uit hoofde van honorariumplafond. Voor de niet in loondienst werkzame medisch specialisten is m.i.v. 1 januari 2012 per ziekenhuis een zogenaamd honorariumplafond van kracht. Dit plafond stelt een maximum aan de door de vrijgevestigde medisch specialisten te ontvangen honoraria. Een eventuele overschrijding van dit plafond dient het ziekenhuis in te houden op de doorbetalingen aan de vrijgevestigde medisch specialisten en deze overmaat op beschikking van de NZa af te dragen aan het Zorgverzekeringsfonds.

Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument. Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de geneeskundige GGZ alleen gefinancierd op basis van GGZ DBC’s. Tot die tijd verliep de financiering via het wettelijk budget.
Door deze verandering heeft het wettelijk budget vanaf 2013 alleen betrekking op AWBZ-gefinancierde zorg.

DBC = DiagnoseBehandelingCombinatie
Overige kortlopende schulden
Niet eerder genoemde kortlopende schulden.
Materiële vaste activa (mutaties)
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).
Herwaarderingen
De boekwaarde van een actiefpost aanpassen aan de werkelijke waarde ervan.
Desinvesteringen
De waarde van materiële vaste activa die definitief aan het productieproces zijn onttrokken.
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Naast de (systematische) afschrijvingen kunnen ook bijzondere waardeverminderingen zich voordoen waarbij wordt vastgesteld dat de reële waarde van een actief lager is dan de boekwaarde. Daarnaast kunnen bijzondere waardeverminderingen voorkomen bij vaste activa waarop niet wordt afgeschreven en bij financiële vaste activa.
Terugname afgeschreven activa
Boekwaarde per 31 december
Spec. financieringsverschil verslagjaar
Specificatie financieringsverschil verslagjaar
Wettelijk budget verslagjaar
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico’s die niet via het ziekenfonds of de normale ziektekostenverzekering verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.

---
Wettelijk budget aanvaardbare kosten verslagjaar voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg
Te besteden budget jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), via de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg) op basis van een raming van het productievolume.
Subsidies in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en correcties op budget van vorige jaren worden niet meegeteld.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de geneeskundige GGZ alleen gefinancierd op basis van GGZ DBC’s. Tot die tijd verliep de financiering via het wettelijk budget.
Door deze verandering heeft het wettelijk budget vanaf 2013 alleen betrekking op AWBZ-gefinancierde zorg.

DBC = DiagnoseBehandelingCombinatie
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico’s die niet via het ziekenfonds of de normale ziektekostenverzekering verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.

---
Opbrengsten ter dekking van het wettelijk budget verslagjaar voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg
Ontvangen voorschotten en in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten ter dekking van het budget.
De over/onderfinanciering in voorgaande jaren door verkeerd ingeschatte DBC-tarieven bij algemene en academische ziekenhuizen wordt niet verrekend met de ontvangen vergoedingen.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de geneeskundige GGZ alleen gefinancierd op basis van GGZ DBC’s. Tot die tijd verliep de financiering via het wettelijk budget.
Door deze verandering heeft het wettelijk budget vanaf 2013 alleen betrekking op AWBZ-gefinancierde zorg.

DBC = DiagnoseBehandelingCombinatie
Financieringsverschil budget-opbrengsten
Verschil tussen wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en opbrengsten ter dekking van het wettelijk budget in verslagjaar.
Personeel
Banen werknemers
Een baan is een overeenkomst waarbij een persoon tegen een financiële vergoeding arbeid verricht voor een bedrijf of instelling.
---
Gemiddeld aantal banen in verslagjaar.

Omdat één persoon meerdere banen kan hebben is het aantal banen gelijk aan of groter dan het aantal werkzame personen.
Arbeidsjaren werknemers
Een arbeidsjaar is een maatstaf voor het arbeidsvolume, dat wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.