Overheidsbalans; activa en passiva 2001-2016

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de (eind)balans van de sector overheid. Dit geeft inzicht in de bezittingen, schulden en het vermogen van de overheid. De bezittingen bestaan uit financiële activa (bijvoorbeeld leningen) en niet-financiële activa (zoals woningen). De schulden plus het vermogen vormen de passiva van de balans. De balansposten worden in het algemeen tegen marktwaarde gewaardeerd. De marktwaarde geeft het bedrag weer waarvoor een activum verkocht kan worden. Indien er geen markt bestaat voor een activum wordt een zo goed mogelijke benadering gegeven van de marktwaarde. Financiële balansposten die niet op de markt verhandeld worden zoals chartaal geld, deposito's, leningen, handelskredieten en transitoria worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbaardere omschrijvingen gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen, respectievelijk de overheidsrekeningen.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2016

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2015 en eerder hebben de status definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 17 juni 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidsbalans; activa en passiva. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Activa
Totaal van alle bezittingen.

Een economisch actief (meervoud activa) is een waardeobject waarvan het bezit of gebruik gedurende een bepaalde tijd de economische eigenaar baten oplevert. Het is een middel om waarde mee te nemen van de ene verslagperiode naar de volgende.
Totaal activa
Totaal van alle bezittingen.

Een economisch actief (meervoud activa) is een waardeobject waarvan het bezit of gebruik gedurende een bepaalde tijd de economische eigenaar baten oplevert. Het is een middel om waarde mee te nemen van de ene verslagperiode naar de volgende.
Niet-financiële activa
Niet-financiële activa zijn objecten die een economische waarde hebben, waar eigendomsrechten over kunnen worden uitgeoefend en die niet geldelijk van aard zijn. In de praktijk komt dit bij benadering neer op alle (niet geldelijke) objecten die verkocht kunnen worden. Voorbeelden van objecten die niet verkocht kunnen worden zijn de zee en de lucht. Voorbeelden van activa die geldelijk van aard zijn, zijn aandelen en pensioenen. Niet financiële activa bestaan uit vaste activa, voorraden, grond, minerale reserves en duurzame consumptiegoederen.
Totaal niet-financiële activa
Niet-financiële activa zijn objecten die een economische waarde hebben, waar eigendomsrechten over kunnen worden uitgeoefend en die niet geldelijk van aard zijn. In de praktijk komt dit bij benadering neer op alle (niet geldelijke) objecten die verkocht kunnen worden. Voorbeelden van objecten die niet verkocht kunnen worden zijn de zee en de lucht. Voorbeelden van activa die geldelijk van aard zijn, zijn aandelen en pensioenen. Niet financiële activa bestaan uit vaste activa, voorraden, grond, minerale reserves en duurzame consumptiegoederen.
Vaste activa
Vaste activa zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Voorbeelden zijn gebouwen, machines, vervoermiddelen en software.
Totaal vaste activa
Vaste activa zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Voorbeelden zijn gebouwen, machines, vervoermiddelen en software.
Woningen
Gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning (inclusief bijgebouwen). Voorbeelden zijn: kazernes, ambtswoningen en andere gebouwen die voor permanente bewoning zijn bestemd.
Bedrijfsgebouwen
Andere gebouwen dan woningen bestemd voor de huisvesting van de onderneming. Inclusief historische monumenten die als bedrijfsgebouwen worden aangemerkt. Voorbeelden: opslagplaatsen, fabrieksgebouwen, hotels, restaurants, scholen en ziekenhuizen.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Andere bouwwerken dan gebouwen, met inbegrip van de kosten van de aanleg van wegen en riolering. Inclusief historische monumenten die niet als woning of bedrijfsgebouw worden aangemerkt. Voorbeelden: autowegen, straten, spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, tunnels, waterwegen, havens, telecommunicatie- en elektriciteitsleidingen. Het bouwrijp maken van grond valt er ook onder.
Overdrachtskosten op grond
Kosten in verband met de eigendomsoverdracht van grond.
Vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden: Auto's, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Totaal vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden: Auto's, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Personenauto's
Auto's die voor het vervoer van personen bedoeld zijn.
Overige wegvervoermiddelen
Alle wegvervoermiddelen met uitzondering van personenauto's.