AWBZ/Wlz-zorg in natura; productie (uitgaven en volume)


Deze tabel bevat jaarlijkse gegevens betreffende nagecalculeerde uitgaven en volume van de langdurige zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (tot 2015) en vanaf 2015 ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten.
De uitgaven dekken het volledige budget van de AWBZ/Wlz-zorg in natura. Het volume betreft alleen zorg waarvan het volume rechtstreeks meetbaar is.

De cijfers zijn gebaseerd op productie-afspraken en nacalculaties. De nacalculaties betreffen gerealiseerde AWBZ/Wlz-zorguitgaven en -volume die na controle vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gebaseerd zijn op gegevens die door zorginstellingen en zorgkantoren zijn goedgekeurd. De productie-afspraken betreffen de voorlopige afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders over de te leveren AWBZ/Wlz-zorg in natura.

In de tabel wordt een onderscheid gemaakt naar intramurale zorg, extramurale zorg en overige zorg. Bij intramurale zorg worden zgn. zorgzwaartepakketten gehanteerd en bij de extramurale zorg zgn. functies. De cijfers worden uitgesplitst naar zorgsector.

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een ander deel wordt vanaf 2015 gefinancierd uit de volgende wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Dit betreft onder andere een groot deel van de 'Extramurale zorg', 'Zorgzwaartepakketten (Zzp's) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) C Beschermd wonen' en 'Volledig pakket thuis (Vpt) GGZ'. Hierdoor is in de tabel een trendbreuk zichtbaar in 2015. De cijfers die in deze tabel gepubliceerd worden vanaf 2015 betreffen alleen de uitgaven en volume die onder de Wlz vallen.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 op basis van nacalculatie zijn nader voorlopig. De overige jaarcijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juni 2020:
De volgende uitgaven- en volume-cijfers zijn toegevoegd:
- de definitieve cijfers op basis van nacalculatie van het verslagjaar 2016;
- de nader voorlopige cijfers op basis van nacalculatie van het verslagjaar 2017.

Met ingang van 2016 zijn uitgaven 'Waardigheid en Trots' en met ingang van 2017 zijn uitgaven 'Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen' toegevoegd. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2017 worden in het 2e kwartaal van 2021 gepubliceerd.
Met ingang van 2018 is de bekostigingscyclus Wlz gewijzigd, waarbij nacalculatie door de NZa alleen nog betrekking heeft op totale productie. Nacalculatie door de NZa vindt dan niet meer plaats op het niveau van afzonderlijke prestaties. Deze tabel wordt daarom vanaf verslagjaar 2018 stopgezet. De cijfers over uitgaven en volume van Wlz-zorg in natura vanaf verslagjaar 2018 worden gepubliceerd in StatLinetabellen op de Monitor Langdurige Zorg op basis van declaraties afkomstig van het Zorginstituut en Vektis (zie paragraaf 3 voor een link).

AWBZ/Wlz-zorg in natura; productie (uitgaven en volume)

Perioden Uitgaven (in euro's)Totaal uitgaven (1 000 euro) Uitgaven (in euro's)Intramurale zorgTotaal intramurale zorg (1 000 euro) Intramurale zorgZorgzwaartepakketten (zzp's)Totaal zzp's (1 000 euro) Intramurale zorgZorgzwaartepakketten (zzp's)zzp Verpleging en verzorging (1 000 euro) Intramurale zorgZorgzwaartepakketten (zzp's)zzp Gehandicaptenzorg (1 000 euro) Intramurale zorgZorgzwaartepakketten (zzp's)zzp Geestelijke gezondheidszorg (1 000 euro) Intramurale zorgOverige componenten zzpTotaal overige componenten zzp (1 000 euro) Intramurale zorgOverige componenten zzpOverige basisprestaties (1 000 euro) Intramurale zorgOverige componenten zzpToeslag extreme zorgbehoefte (1 000 euro) Intramurale zorgOverige componenten zzpzzp-meerzorg (1 000 euro) Intramurale zorgOverige componenten zzpOverige toeslagen zzp (1 000 euro) Intramurale zorgOverige componenten zzpOverige kosten zzp (1 000 euro) Intramurale zorgNormatieve huisvestingscomponent (nhc)Totaal nhc (1 000 euro) Intramurale zorgNormatieve huisvestingscomponent (nhc)nhc Verpleging en verzorging (1 000 euro) Intramurale zorgNormatieve huisvestingscomponent (nhc)nhc Gehandicaptenzorg (1 000 euro) Intramurale zorgNormatieve huisvestingscomponent (nhc)nhc Geestelijke gezondheidszorg (1 000 euro) Intramurale zorgNormatieve huisvestingscomponent (nhc)Overige componenten nhc (1 000 euro) Intramurale zorgNormatieve inventariscomponent (nic)Totaal nic (1 000 euro) Intramurale zorgNormatieve inventariscomponent (nic)nic Verpleging en verzorging (1 000 euro) Intramurale zorgNormatieve inventariscomponent (nic)nic Gehandicaptenzorg (1 000 euro) Intramurale zorgNormatieve inventariscomponent (nic)nic Geestelijke gezondheidszorg (1 000 euro) Intramurale zorgNormatieve inventariscomponent (nic)Overige componenten nic (1 000 euro) Uitgaven (in euro's)Intramurale zorgKinder en jeugd psychiatrie (1 000 euro) Uitgaven (in euro's)Intramurale zorgDagbesteding (1 000 euro) Uitgaven (in euro's)Intramurale zorgVervoer (1 000 euro) Uitgaven (in euro's)Intramurale zorgKapitaallasten (1 000 euro) Uitgaven (in euro's)Extramurale zorgTotaal extramurale zorg (1 000 euro) Extramurale zorgExtramurale zorgfunctiesTotaal extramurale zorgfuncties (1 000 euro) Extramurale zorgExtramurale zorgfunctiesPersoonlijke verzorging (1 000 euro) Extramurale zorgExtramurale zorgfunctiesVerpleging (1 000 euro) Extramurale zorgExtramurale zorgfunctiesBegeleiding individueel (1 000 euro) Extramurale zorgExtramurale zorgfunctiesBehandeling individueel (1 000 euro) Uitgaven (in euro's)Extramurale zorgUitleen verpleegartikelen (1 000 euro) Uitgaven (in euro's)Extramurale zorgOverige extramurale zorg n.e.g. (1 000 euro) Extramurale zorgDagactiviteitTotaal dagactiviteit (1 000 euro) Extramurale zorgDagactiviteitDagactiviteit Verpleging en verzorging (1 000 euro) Extramurale zorgDagactiviteitDagactiviteit Gehandicaptenzorg (1 000 euro) Extramurale zorgDagactiviteitDagactiv. Geestelijke gezondheidszorg (1 000 euro) Extramurale zorgDagactiviteitOverige dagactiviteit (1 000 euro) Uitgaven (in euro's)Extramurale zorgVervoer (1 000 euro) Uitgaven (in euro's)Overige zorgTotaal overige zorg (1 000 euro) Overige zorgVolledig pakket thuis (vpt)Totaal vpt (1 000 euro) Overige zorgVolledig pakket thuis (vpt)vpt Verpleging en verzorging (1 000 euro) Overige zorgVolledig pakket thuis (vpt)vpt Gehandicaptenzorg (1 000 euro) Overige zorgVolledig pakket thuis (vpt)vpt Geestelijke gezondheidszorg (1 000 euro) Overige zorgVolledig pakket thuis (vpt)Overige componenten vpt (1 000 euro) Overige zorgOverige componentenTotaal overige componenten (1 000 euro) Overige zorgOverige componentenZorginfrastructuur (1 000 euro) Overige zorgOverige componentenExperiment regelarme instellingen (1 000 euro) Overige zorgOverige componentenWaardigheid en trots (1 000 euro) Overige zorgOverige componentenKwaliteitsimpuls verpleeghuizen (1 000 euro) Overige zorgOverige componentenOverige uitgaven (1 000 euro) Volume (dagen, dagdelen, uren)Zorgzwaartepakketten (dagen)Totaal zzp's (1 000 dagen) Volume (dagen, dagdelen, uren)Zorgzwaartepakketten (dagen)zzp Verpleging en verzorging (1 000 dagen) Volume (dagen, dagdelen, uren)Zorgzwaartepakketten (dagen)zzp Gehandicaptenzorg (1 000 dagen) Volume (dagen, dagdelen, uren)Zorgzwaartepakketten (dagen)zzp Geestelijke gezondheidszorg (1 000 dagen) Volume (dagen, dagdelen, uren)Extramurale zorgfuncties (uren)Totaal extramurale zorgfuncties (1 000 uren) Volume (dagen, dagdelen, uren)Extramurale zorgfuncties (uren)Persoonlijke verzorging (1 000 uren) Volume (dagen, dagdelen, uren)Extramurale zorgfuncties (uren)Verpleging (1 000 uren) Volume (dagen, dagdelen, uren)Extramurale zorgfuncties (uren)Begeleiding individueel (1 000 uren) Volume (dagen, dagdelen, uren)Extramurale zorgfuncties (uren)Behandeling individueel (1 000 uren) Volume (dagen, dagdelen, uren)Dagactiviteit VV en GHZ (dagdelen)Totaal dagactiviteit VV en GHZ (1 000 dagdelen) Volume (dagen, dagdelen, uren)Dagactiviteit VV en GHZ (dagdelen)Dagactiviteit Verpleging en verzorging (1 000 dagdelen) Volume (dagen, dagdelen, uren)Dagactiviteit VV en GHZ (dagdelen)Dagactiviteit Gehandicaptenzorg (1 000 dagdelen) Volume (dagen, dagdelen, uren)Volledig pakket thuis (dagen)Totaal vpt (1 000 dagen) Volume (dagen, dagdelen, uren)Volledig pakket thuis (dagen)vpt Verpleging en verzorging (1 000 dagen) Volume (dagen, dagdelen, uren)Volledig pakket thuis (dagen)vpt Gehandicaptenzorg (1 000 dagen) Volume (dagen, dagdelen, uren)Volledig pakket thuis (dagen)vpt Geestelijke gezondheidszorg (1 000 dagen)
2010 nacalculatie 21.177.571 16.285.025 13.025.738 7.379.383 4.400.754 1.245.601 444.211 157.815 132.734 36.637 117.026 63.607 46.699 10.176 2.694.595 4.677.065 3.432.670 1.815.647 471.412 924.029 221.582 68.188 109.105 890.159 375.391 407.096 98.816 8.856 176.943 215.481 37.754 21.636 11.738 4.379 177.728 83.572 94.156 93.943 57.720 26.981 9.242 65.774 39.698 6.947 17.110 2.018 16.514 8.445 8.069 388 238 109 41
2011 nacalculatie 22.201.930 17.112.663 13.609.786 7.652.187 4.598.637 1.358.962 579.439 169.583 155.142 135.329 119.386 73.883 51.015 10.436 2.788.103 4.882.782 3.744.941 2.045.797 487.094 973.942 238.108 54.576 14.686 896.577 383.280 413.222 100.075 172.002 206.485 72.471 47.747 17.166 6.928 630 134.014 103.653 30.361 95.302 57.347 28.189 9.766 69.340 42.703 7.105 17.384 2.147 16.258 8.446 7.812 704 478 157 70
2012 nacalculatie 24.574.944 18.975.309 15.320.001 8.584.536 5.182.120 1.553.345 615.951 189.079 171.605 146.479 108.788 277.030 156.680 83.745 29.686 6.920 70.507 67.422 12.813 2.611.585 5.258.430 4.068.083 2.273.421 517.721 1.012.671 264.270 49.758 16.874 950.639 394.647 452.355 103.637 173.076 341.204 133.507 84.265 33.248 15.056 937 207.698 113.987 93.711 96.655 57.480 29.002 10.173 72.733 45.638 7.239 17.547 2.309 16.004 8.398 7.606 1.190 784 267 139
2013 nacalculatie 24.091.874 18.318.823 14.693.271 8.106.143 5.069.902 1.517.227 546.248 184.929 174.738 115.763 70.818 548.990 295.857 171.280 60.723 21.130 70.581 69.089 7.582 2.383.062 4.930.197 3.872.556 2.143.922 447.335 1.005.504 275.794 16.805 968.600 370.616 488.078 109.905 72.236 842.854 227.041 140.607 57.795 27.295 1.344 615.813 121.361 437.099 57.353 92.362 53.452 28.904 10.005 69.158 43.262 6.244 17.255 2.397 15.713 7.901 7.812 1.879 1.191 454 234
2014 nacalculatie 24.569.773 18.417.251 14.808.258 8.123.428 5.173.774 1.511.056 538.202 185.446 167.411 116.523 68.822 819.248 434.891 260.936 90.712 32.709 70.664 68.973 7.528 2.104.378 5.162.123 4.102.296 2.319.499 493.609 1.005.732 283.455 18.118 971.463 363.603 494.874 112.987 70.246 990.400 316.778 184.643 92.295 37.967 1.873 673.622 116.773 350.797 206.052 89.072 50.903 28.539 9.630 73.270 46.764 6.758 17.382 2.366 15.868 7.886 7.983 2.537 1.504 716 317
2015 nacalculatie 17.538.529 16.198.758 13.014.767 7.616.520 4.883.579 514.668 470.789 148.029 155.168 100.880 66.712 1.201.509 689.904 421.572 47.392 42.640 150.751 70.290 70.733 6.824 2.903 64.322 7.290 1.289.331 916.999 509.354 268.428 54.278 163.605 23.043 809 377.785 90.996 286.354 435 29.051 422.772 350.376 231.719 116.635 2.022 72.396 24.148 48.248 76.690 47.146 27.070 2.474 9.655 5.569 750 3.091 245 5.801 1.818 3.983 2.729 1.798 931
2016 nacalculatie 17.565.519 16.124.786 12.923.177 7.551.837 4.945.368 425.972 475.789 135.788 176.499 97.244 66.259 1.691.226 967.170 607.581 58.436 58.039 210.444 98.073 100.230 8.182 3.959 64.049 7.095 753.007 856.294 455.827 239.518 50.131 144.122 22.056 474 371.223 85.254 285.735 234 28.770 584.439 416.447 275.653 138.852 1.943 167.992 111.189 56.803 75.149 45.967 27.070 2.112 8.316 4.782 683 2.629 221 5.786 1.642 4.144 3.141 2.054 1.088
2017 nacalculatie 18.052.996 16.407.163 13.089.880 7.676.470 5.023.110 390.300 529.729 156.505 215.410 92.667 65.148 2.072.174 1.180.713 755.067 65.958 70.436 255.478 118.808 122.729 8.993 4.947 63.121 6.825 389.956 833.250 436.147 232.411 50.551 128.347 24.838 21.802 348.068 79.260 268.597 210 27.234 812.583 505.251 344.000 159.335 1.916 307.332 133.908 107.093 66.332 73.859 45.007 26.945 1.907 7.920 4.598 719 2.357 247 5.631 1.518 4.113 3.659 2.441 1.217
Bron: CBS.
Verklaring van tekens