Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

Dier- en plantgroepen Perioden Rode Lijsten toe- of afname (Index (1995=100))
Broedvogels 1995 100,0
Broedvogels 2005 110,1
Broedvogels 2013 109,5
Broedvogels 2014 110,1
Broedvogels 2015 107,0
Broedvogels 2016 110,1
Broedvogels 2017 110,1
Broedvogels 2018 111,4
Broedvogels 2019 112,7
Broedvogels 2020 113,3
Broedvogels 2021 114,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de mate van de bedreiging van dier- en plantgroepen in Nederland in 1995, 2005 en vanaf 2013 jaarlijks. Dit gebeurt door vergelijking van de 'kleur' van de zogenoemde Rode Lijsten.
Een Rode Lijst is een opsomming van met uitsterven bedreigde planten- of diersoorten met per soort de mate waarin zij bedreigd wordt in haar voortbestaan. Bij toename van de bedreiging wordt de 'kleur' van de lijst ”roder”/donkerder, als de bedreiging afneemt minder ”rood”/lichter. De ‘kleur’ is feitelijk het totale aantal stappen dat de bedreigde soorten samen af zijn van de niet-bedreigde status, waarbij een stap de overgang is van een Rode Lijst-status naar de eerstvolgende status in meer of mindere mate van bedreiging. Zo is een verandering van status ‘Kwetsbaar’ naar status ‘Gevoelig’ één stap in de goede richting (+1); een soort die van ‘Kwetsbaar’ naar ‘Ernstig bedreigd’ gaat doet twee stappen richting uitsterven (-2). De kleur van de Rode Lijsten uit 1995 is op 100 gesteld, telkens wordt gekeken naar dezelfde verzameling soorten op de Rode Lijsten uit 1995. Een waarde 104 in 2005 betekent dat de bedreiging ten opzichte van 1995 met 4% is toegenomen.

De mate van bedreiging van een soort in een bepaald jaar is afgeleid van de zeldzaamheid in dat jaar en de trend vanaf 1950 tot dat jaar. Meer uitleg hierover vindt u in deze toelichting onder 'Bronnen en methoden'.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 juni 2022:
De cijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerstvolgende update verschijnt in juni 2023.

Toelichting onderwerpen

Rode Lijsten toe- of afname
Een Rode Lijst is een opsomming van planten- of diersoorten, met per soort met per soort de mate waarin zij bedreigd wordt in haar voortbestaan. Voor deze indicator zijn van een vaste set van 1771 soorten trends en zeldzaamheid vertaald naar Rode Lijst-statussen volgens de officiële Rode Lijst-systematiek. De cijfers geven de relatieve verandering in de mate van bedreiging van soorten op een Rode Lijst aan, ten opzichte van 1995.
Voorbeeld: Een waarde van 107 geeft aan dat de gemiddelde mate waarin soorten op een Rode Lijst bedreigd worden met 7% is toegenomen (t.o.v. 1995).