Prognose bevolking kerncijfers, 2014-2060

Prognose bevolking kerncijfers, 2014-2060

Prognose(-interval) Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Demografische druk Totale druk (%) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Periode-levensverwachting Bij geboorte Mannen (jaar) Periode-levensverwachting Bij geboorte Vrouwen (jaar) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2014 174.575 1,71 140.568 79,90 83,26 35.602
Prognose 2015 16.898.898 67,9 177.520 1,73 141.740 80,10 83,41 36.800
Prognose 2020 17.248.834 71,4 187.483 1,75 151.483 80,90 84,01 21.744
Prognose 2025 17.524.138 75,6 192.051 1,75 161.831 81,77 84,64 19.370
Prognose 2030 17.748.974 82,2 193.272 1,75 173.992 82,61 85,32 18.159
Prognose 2035 17.905.596 89,1 189.818 1,75 185.461 83,42 86,11 17.282
Prognose 2040 17.982.704 92,6 184.095 1,75 193.879 84,19 86,95 17.034
Prognose 2045 18.002.344 91,2 182.429 1,75 198.037 84,94 87,74 16.629
Prognose 2050 18.008.402 89,4 186.340 1,75 200.497 85,66 88,49 16.196
Prognose 2055 18.023.386 88,6 190.814 1,75 201.587 86,36 89,19 15.614
Prognose 2060 18.057.326 89,3 . 1,75 . 87,02 89,85 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses (2014-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levendgeborenen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2014-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2014.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Bevolking
De inwoners van Nederland.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Demografische druk
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
Totale druk
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
Levendgeborenen
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Totaal vruchtbaarheidscijfer
Totaal vruchtbaarheidscijfer
De som van de afzonderlijke leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers. Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Overledenen
Overledene
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Periode-levensverwachting
Periode-levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van een 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.
Bij geboorte
Periode-levensverwachting bij geboorte
Het aantal jaren dat iemand naar verwachting te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd. .

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van een 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.
Mannen
Periode-levensverwachting bij geboorte
Het aantal jaren dat iemand naar verwachting te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van een 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.
Vrouwen
Periode-levensverwachting bij geboorte
Het aantal jaren dat iemand naar verwachting te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van een 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.
Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Personen die zich in Nederland vestigen of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.