Prognose personen met een niet-Nederlandse migratieachtergrond, 2014-2060

Prognose personen met een niet-Nederlandse migratieachtergrond, 2014-2060

Migratieachtergrond Generatie Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Levendgeborenen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Totaal Totaal 2014 . 43.331 17.248 157.121 116.096 41.025
Totaal Totaal 2015 3.661.851 43.593 17.676 161.906 119.184 42.722
Totaal Totaal 2020 3.998.461 45.442 20.435 164.442 132.230 32.212
Totaal Totaal 2025 4.273.796 46.116 23.251 163.742 134.712 29.030
Totaal Totaal 2030 4.524.989 46.878 26.087 163.885 136.773 27.112
Totaal Totaal 2035 4.756.942 47.324 28.602 164.289 138.763 25.526
Totaal Totaal 2040 4.972.105 47.454 30.985 164.881 140.039 24.842
Totaal Totaal 2045 5.172.989 47.659 33.426 165.370 141.022 24.348
Totaal Totaal 2050 5.361.132 48.180 35.968 165.829 141.878 23.950
Totaal Totaal 2055 5.536.596 48.746 38.715 166.191 142.731 23.460
Totaal Totaal 2060 5.699.118 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses (2014-2060) van de allochtone bevolking in Nederland, het aantal levendgeborenen van de tweede generatie, de buitenlandse migratie van eerstegeneratieallochtonen en het aantal overledenen van de eerste- en tweedegeneratieallochtonen in Nederland. Alle cijfers zijn ook uitgesplitst naar herkomstgroepering (westers en niet-westers).

Gegevens beschikbaar: 2014-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 20 juni 2018:
De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2014:
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Personen met een migratieachtergrond op 1 januari.

Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Levendgeborenen
Levendgeborenen van de tweede generatie, naar migratieachtergrond

Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.

Migratieachtergrond
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.

Een persoon met een eerste generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het land waar hij of zij is geboren.

Een persoon met een tweede generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de migratieachtergrond bepaald door het geboorteland van de vader.

Bij personen met een tweede generatie migratieachtergrond is er ook een onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren ouders.
Overledenen
Overledene
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie) of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen (emigratie).
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.