Niet-financiële balansen; nationale rekeningen 1995-2016

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen 1995-2016

Sectoren Type niet-financiële activa Perioden Beginbalans (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Herwaardering (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Kapitaalvorming (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Overige volumemutaties (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Statistisch verschil (mln euro) Eindbalans (mln euro) Volume-index 2010=100 (2010 = 100)
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 1995 . . . . . 1.317.586 81,3
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2000 1.910.694 258.109 33.063 4.854 -517 2.206.202 89,6
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2005 2.768.477 107.145 25.073 2.196 -2.254 2.900.637 94,6
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2010 3.362.860 -33.568 21.571 -3.005 -1 3.347.858 100,0
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2011 3.347.858 -13.346 24.509 458 1.008 3.360.487 100,8
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2012 3.360.487 -91.842 15.317 -4.656 2.342 3.281.650 101,2
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2013 3.281.650 -121.217 9.232 -1.796 -2.413 3.165.456 101,3
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2014 3.165.455 -8.393 11.968 -5.460 -1.661 3.161.910 101,5
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2015 3.161.910 20.436 24.058 5.034 -594 3.210.844 102,4
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2016* 3.210.844 23.193 26.245 -62 -161 3.260.059 103,2
Totaal sectoren Totaal vaste activa 1995 . . . . . 1.000.326 75,6
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2000 1.205.820 55.188 32.677 -215 174 1.293.645 85,5
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2005 1.596.461 31.955 23.577 -173 -2.246 1.649.574 92,4
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2010 1.966.339 28.848 17.704 -194 0 2.012.697 100,0
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2011 2.012.697 -20.006 23.335 -160 0 2.015.866 101,2
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2012 2.015.866 -10.393 14.030 -159 0 2.019.344 101,9
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2013 2.019.344 -3.603 7.744 -189 0 2.023.296 102,2
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2014 2.023.296 -20.913 9.335 -186 506 2.012.039 102,7
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2015 2.012.039 -32.383 20.709 -205 832 2.000.991 103,8
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2016* 2.000.991 2.395 25.660 -184 -121 2.028.742 105,2
Totaal sectoren Voorraden 1995 . . . . . 53.772 74,1
Totaal sectoren Voorraden 2000 63.950 3.297 386 4 -692 66.946 86,9
Totaal sectoren Voorraden 2005 69.345 1.908 1.496 12 -8 72.753 89,5
Totaal sectoren Voorraden 2010 81.933 4.009 3.867 -163 0 89.646 100,0
Totaal sectoren Voorraden 2011 89.646 5.407 1.174 8 1.008 97.243 102,3
Totaal sectoren Voorraden 2012 97.243 1.780 1.287 6 2.342 102.658 106,1
Totaal sectoren Voorraden 2013 102.658 -259 1.488 -61 -2.413 101.413 105,0
Totaal sectoren Voorraden 2014 101.413 -1.096 2.633 9 -2.168 100.792 105,5
Totaal sectoren Voorraden 2015 100.792 -1.625 3.349 18 -1.426 101.108 107,6
Totaal sectoren Voorraden 2016* 101.108 -1.342 585 23 -41 100.334 108,2
Totaal sectoren Totaal grond 1995 . . . . . 207.739 86,9
Totaal sectoren Totaal grond 2000 597.188 164.554 0 7.641 0 769.382 91,8
Totaal sectoren Totaal grond 2005 1.000.364 44.680 0 7.235 0 1.052.279 96,0
Totaal sectoren Totaal grond 2010 1.159.432 -58.233 0 6.558 0 1.107.758 100,0
Totaal sectoren Totaal grond 2011 1.107.758 -27.963 0 10.469 0 1.090.264 101,0
Totaal sectoren Totaal grond 2012 1.090.264 -114.258 0 8.407 0 984.413 101,8
Totaal sectoren Totaal grond 2013 984.413 -109.051 0 10.665 0 886.026 103,1
Totaal sectoren Totaal grond 2014 886.026 27.880 0 10.989 0 924.895 104,3
Totaal sectoren Totaal grond 2015 924.895 76.182 0 4.898 0 1.005.974 104,8
Totaal sectoren Totaal grond 2016* 1.005.974 79.194 0 4.545 0 1.089.714 105,3
Totaal sectoren Olie- en gasreserves 1995 . . . . 55.748 148,2
Totaal sectoren Olie- en gasreserves 2000 43.737 35.070 -2.577 0 76.230 133,6
Totaal sectoren Olie- en gasreserves 2005 102.307 28.601 -4.877 0 126.031 114,3
Totaal sectoren Olie- en gasreserves 2010 155.156 -8.193 -9.206 0 137.757 100,0
Totaal sectoren Olie- en gasreserves 2011 137.757 29.217 -9.859 0 157.115 94,1
Totaal sectoren Olie- en gasreserves 2012 157.115 31.029 -12.910 0 175.235 87,6
Totaal sectoren Olie- en gasreserves 2013 175.235 -8.303 -12.211 0 154.721 81,2
Totaal sectoren Olie- en gasreserves 2014 154.721 -14.264 -16.272 0 124.185 71,8
Totaal sectoren Olie- en gasreserves 2015 124.185 -21.738 323 0 102.770 72,0
Totaal sectoren Olie- en gasreserves 2016* 102.770 -57.054 -4.446 0 41.270 65,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de balansen van niet-financiële activa. De balans geeft de marktwaarde van de niet-financiële activa. Ook worden de veranderingen in de waarde van de niet-financiële activa weergegeven. De veranderingen zijn bijvoorbeeld het gevolg van prijsveranderingen of van aan- en verkopen van niet-financiële activa.

De niet-financiële balansen maken deel uit van de jaarrekeningen van de nationale rekeningen. De balansen zijn uitgesplitst naar type van activa. Zij worden getoond voor de economie als geheel en voor de afzonderlijke sectoren in de Nederlandse economie.

Cijfers over de sectoren huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZW t.b.v. huishoudens) worden vanaf verslagjaar 2013 niet meer afzonderlijk gepubliceerd, maar alleen nog bij elkaar opgeteld. De reden voor deze samentelling is dat voor IZW t.b.v huishoudens voor recente verslagjaren geen betrouwbare schattingen voor de balansen beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzingenen per 30 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door Niet-financiële balansen; nationale rekeningen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beginbalans
De beginbalans is de balans per 1 januari van het verslagjaar, gemeten in gemiddelde prijzen van het voorgaande jaar. De beginbalans is gelijk aan de eindbalans van het voorgaande jaar.
Veranderingen niet-financiële balans
Dit onderwerp toont de marktwaarde van de niet-financiële activa en de veranderingen in deze waarde. De eindbalans van een jaar is gelijk aan de beginbalans van dat jaar plus het saldo van alle veranderingen in de balans.
Herwaardering
De verandering in de waarde van een niet-financieel activum door veranderende prijzen. De herwaardering wordt bepaald door de beginbalans te vermenigvuldigen met de prijsverandering ten opzichte van het voorgaande jaar.
Kapitaalvorming
Kapitaalvorming is de verandering in de niet-financiële balans door aan- en verkopen van niet-financiële activa en door voorzienbare technische en economische veroudering en verzekerbare schade (zoals brand en diefstal). De waardevermindering door veroudering wordt bij vaste activa afschrijvingen genoemd. Voor vaste activa bestaat kapitaalvorming uit het saldo van investeringen, afschrijvingen en handel. Onder handel valt de aan- en verkoop van tweedehands vaste activa tussen Nederlandse bedrijven onderling of tussen consumenten onderling, de aan- en verkoop van tweedehands vaste activa tussen bedrijven en consumenten en de verkoop van tweedehands vaste activa door bedrijven aan het buitenland. Voor voorraden bestaat de kapitaalvorming uit de voorraadveranderingen. Voor grond en olie- en gasreserves bestaat de kapitaalvorming uit het saldo van aan- en verkopen van deze activa. Voor duurzame consumptiegoederen bestaat de kapitaalvorming uit het saldo van de consumptie van nieuwe consumptiegoederen, waardevermindering door veroudering en handel.
Overige volumemutaties
De overige volumemutaties bestaan uit de waardevermindering van vee door veroudering en overige volumemutaties.
De overige volumemutaties omvatten de gevolgen van uitzonderlijke, onverwachte gebeurtenissen op niet-financiële activa. Hierbij kan worden gedacht aan waardevermindering of zelfs vernietiging van niet-financiële activa door overstromingen of oorlogsschade. Ook herclassificatie van bedrijven naar een andere sector (bijvoorbeeld door fusies of afsplitsingen van bedrijven) valt onder de overige volumemutaties.
Statistisch verschil
Een statistisch verschil ontstaat wanneer de eindbalans van de
niet-financiële activa niet aansluit op de beginbalans plus de
mutaties in de niet financiële activa. Bij vaste activa treden statistische verschillen op omdat de veranderingen in de balans op een ander moment zijn bepaald dan de balans zelf. Hierdoor
is het niet mogelijk de statistieken onderling consistent te maken. Bij de volgende revisie van de nationale rekeningen worden deze statistieken consistent gemaakt. Bij voorraden treden statistische verschillen op omdat bedrijven zowel naar de beginbalans als naar de eindbalans wordt gevraagd. Wanneer de beginvoorraad van een jaar afwijkt van de eindvoorraad van het voorgaande jaar, wordt het verschil als statistisch verschil geregistreerd.
Eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar, gemeten in gemiddelde prijzen van het betreffende jaar. De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.
Volume-index 2010=100
Index van de volumeontwikkeling van de eindbalans van het niet-financiële activum.