Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955, 1955-2012

Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955, 1955-2012

Beroeps- en eigen vervoer Vervoerstromen Perioden Vervoerd gewicht (1 000 ton)
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1980 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1981 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1982 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1983 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1984 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1985 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1986 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1987 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1988 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1989 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1990 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1991 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1992 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1993 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1994 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1995 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1996 .
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1997 403.023
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1998 415.350
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 1999 455.860
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 2000 431.150
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 2001 444.197
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 2002 424.625
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 2003 429.274
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 2004 452.782
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 2005 439.993
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 2006 450.875
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 2007 477.671
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 2008 483.847
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 2009 442.618
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 2010 436.860
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 2011 428.032
Beroepsvervoer Totaal alle vervoerstromen 2012* 412.078
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1980 .
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1981 .
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1982 243.424
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1983 229.526
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1984 248.694
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1985 254.746
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1986 273.420
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1987 286.879
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1988 310.357
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1989 300.687
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1990 314.494
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1991 318.238
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1992 351.769
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1993 354.267
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1994 359.166
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1995 372.727
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1996 368.172
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1997 384.078
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1998 394.930
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1999 433.822
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2000 409.664
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2001 420.796
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2002 401.800
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2003 403.187
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2004 421.741
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2005 411.221
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2006 424.926
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2007 453.207
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2008 457.241
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2009 418.827
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2010 407.936
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2011 400.576
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2012* 386.719
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1980 211.630
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1981 206.312
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1982 205.945
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1983 190.216
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1984 207.334
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1985 210.782
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1986 224.977
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1987 234.002
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1988 251.155
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1989 238.681
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1990 248.129
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1991 248.559
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1992 276.366
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1993 275.826
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1994 275.345
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1995 284.887
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1996 281.757
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1997 294.760
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1998 304.643
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 1999 337.474
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2000 320.181
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2001 330.160
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2002 309.802
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2003 312.210
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2004 322.482
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2005 314.338
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2006 326.917
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2007 358.481
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2008 362.146
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2009 333.660
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2010 323.115
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2011 314.965
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2012* 304.969
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1980 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1981 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1982 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1983 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1984 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1985 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1986 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1987 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1988 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1989 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1990 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1991 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1992 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1993 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1994 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1995 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1996 .
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1997 108.263
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1998 110.707
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 1999 118.386
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2000 110.969
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2001 114.037
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2002 114.823
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2003 117.064
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2004 130.300
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2005 125.655
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2006 123.958
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2007 119.190
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2008 121.701
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2009 108.958
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2010 113.746
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2011 113.067
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2012* 107.109
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1980 .
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1981 .
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1982 37.479
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1983 39.310
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1984 41.360
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1985 43.964
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1986 48.443
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1987 52.877
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1988 59.202
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1989 62.006
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1990 66.365
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1991 69.679
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1992 75.403
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1993 78.441
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1994 83.821
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1995 87.840
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1996 86.415
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1997 89.318
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1998 90.287
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 1999 96.348
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2000 89.483
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2001 90.636
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2002 91.998
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2003 90.977
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2004 99.259
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2005 96.883
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2006 98.009
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2007 94.726
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2008 95.095
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2009 85.167
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2010 84.821
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2011 85.611
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2012* 81.751
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1980 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1981 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1982 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1983 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1984 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1985 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1986 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1987 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1988 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1989 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1990 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1991 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1992 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1993 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1994 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1995 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1996 .
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1997 7.506
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1998 8.197
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 1999 9.277
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2000 8.920
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2001 11.137
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2002 9.473
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2003 12.544
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2004 14.111
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2005 15.296
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2006 12.559
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2007 12.304
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2008 14.598
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2009 12.143
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2010 15.117
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2011 15.207
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2012* 15.043
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1980 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1981 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1982 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1983 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1984 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1985 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1986 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1987 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1988 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1989 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1990 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1991 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1992 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1993 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1994 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1995 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1996 .
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1997 11.439
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1998 12.223
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 1999 12.761
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2000 12.566
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2001 12.264
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2002 13.352
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2003 13.543
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2004 16.930
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2005 13.476
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2006 13.390
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2007 12.160
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2008 12.008
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2009 11.648
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2010 13.808
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2011 12.248
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2012* 10.316
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1980 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1981 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1982 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1983 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1984 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1985 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1986 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1987 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1988 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1989 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1990 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1991 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1992 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1993 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1994 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1995 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1996 .
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1997 129.622
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1998 130.313
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 1999 152.559
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 2000 153.445
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 2001 149.191
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 2002 145.200
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 2003 193.048
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 2004 162.078
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 2005 175.805
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 2006 169.623
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 2007 161.231
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 2008 138.754
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 2009 174.297
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 2010 127.929
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 2011 132.966
Eigen vervoer Totaal alle vervoerstromen 2012* 126.340
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1980 .
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1981 .
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1982 159.187
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1983 150.275
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1984 147.757
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1985 139.610
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1986 146.462
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1987 137.380
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1988 157.506
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1989 154.469
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1990 152.885
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1991 144.593
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1992 139.322
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1993 125.445
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1994 122.783
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1995 120.383
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1996 112.024
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1997 129.081
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1998 129.907
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 1999 151.801
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2000 152.646
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2001 148.596
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2002 144.692
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2003 192.406
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2004 160.834
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2005 173.672
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2006 167.417
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2007 158.804
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2008 136.079
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2009 173.037
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2010 127.058
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2011 131.777
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2012* 124.694
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1980 145.982
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1981 144.922
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1982 151.929
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1983 143.496
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1984 140.419
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1985 132.777
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1986 139.246
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1987 130.408
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1988 149.430
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1989 145.640
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1990 144.591
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1991 135.631
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1992 130.713
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1993 117.559
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1994 115.700
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1995 113.243
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1996 104.747
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1997 122.491
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1998 123.346
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 1999 143.829
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2000 144.565
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2001 140.292
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2002 137.643
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2003 181.462
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2004 146.874
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2005 160.145
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2006 153.529
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2007 142.891
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2008 123.734
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2009 160.633
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2010 118.161
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2011 122.015
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2012* 115.692
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1980 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1981 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1982 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1983 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1984 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1985 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1986 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1987 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1988 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1989 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1990 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1991 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1992 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1993 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1994 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1995 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1996 .
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1997 7.131
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1998 6.967
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 1999 8.730
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2000 8.880
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2001 8.899
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2002 7.557
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2003 11.586
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2004 15.204
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2005 15.660
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2006 16.094
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2007 18.340
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2008 15.020
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2009 13.664
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2010 9.768
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2011 10.951
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2012* 10.648
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1980 .
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1981 .
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1982 7.258
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1983 6.779
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1984 7.338
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1985 6.833
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1986 7.216
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1987 6.972
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1988 8.076
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1989 8.829
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1990 8.294
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1991 8.962
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1992 8.609
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1993 7.886
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1994 7.083
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1995 7.140
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1996 7.277
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1997 6.590
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1998 6.561
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 1999 7.972
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2000 8.081
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2001 8.304
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2002 7.049
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2003 10.944
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2004 13.960
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2005 13.527
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2006 13.888
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2007 15.913
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2008 12.345
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2009 12.404
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2010 8.897
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2011 9.762
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2012* 9.001
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1980 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1981 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1982 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1983 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1984 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1985 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1986 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1987 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1988 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1989 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1990 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1991 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1992 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1993 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1994 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1995 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1996 .
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1997 461
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1998 346
Eigen vervoer Cabotagevervoer 1999 608
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2000 646
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2001 466
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2002 437
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2003 503
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2004 827
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2005 1.609
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2006 1.583
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2007 1.385
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2008 1.693
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2009 804
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2010 744
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2011 830
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2012* 1.213
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1980 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1981 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1982 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1983 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1984 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1985 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1986 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1987 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1988 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1989 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1990 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1991 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1992 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1993 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1994 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1995 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1996 .
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1997 80
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1998 60
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 1999 150
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2000 153
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2001 129
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2002 71
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2003 139
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2004 417
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2005 524
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2006 623
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2007 1.042
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2008 982
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2009 456
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2010 127
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2011 359
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2012* 434
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd gewicht door Nederlandse bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer en eigen vervoer.

Gegevens beschikbaar van 1955 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens tot en met 2011 zijn definitief en de cijfers over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 21 mei 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.
Met ingang van 2013 is het steekproefdesign van de statistiek van het goederenwegvervoer ingrijpend gewijzigd. Daarnaast is in 2013 overgegaan op een vereenvoudigde vragenlijst. Hierdoor is een trendbreuk ontstaan in de tijdreeksen van het vervoerd gewicht.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd gewicht
De door Nederlandse bedrijfsvoertuigen vervoerde hoeveelheid lading.