Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Bron/Techniek Perioden Elektriciteitsproductie Genormaliseerde bruto productie (mln kWh) Elektriciteitsproductie Niet-genormaliseerde productie Bruto elektriciteitsproductie (mln kWh) Elektriciteitsproductie Niet-genormaliseerde productie Netto elektriciteitsproductie (mln kWh) Elektriciteitsproductie relatief Genormaliseerde bruto productie (in % van het verbruik) Elektriciteitsproductie relatief Niet-genormaliseerde productie Bruto elektriciteitsproductie (in % van het verbruik) Elektriciteitsproductie relatief Niet-genormaliseerde productie Netto elektriciteitsproductie (in % van het verbruik) Installaties Opgestelde installaties einde van jaar (aantal) Installaties Opgesteld elektrisch vermogen einde jaar (megawatt)
Totaal hernieuwbare energiebronnen 2019 22.277 22.796 22.041 18,23 18,65 18,57 . .
Totaal hernieuwbare energiebronnen 2020 31.924 32.740 31.792 26,41 27,14 27,12 . .
Waterkracht 2019 93 74 74 0,08 0,06 0,06 7 37
Waterkracht 2020 90 46 46 0,07 0,04 0,04 7 37
Totaal windenergie 2019 10.774 11.508 11.508 8,82 9,42 9,69 2.321 4.484
Totaal windenergie 2020 13.949 15.278 15.278 11,54 12,66 13,03 2.612 6.648
Windenergie op land 2019 7.429 7.935 7.935 6,08 6,49 6,68 2.032 3.527
Windenergie op land 2020 8.962 9.794 9.794 7,41 8,12 8,36 2.150 4.188
Windenergie op zee 2019 3.345 3.573 3.573 2,74 2,92 3,01 289 957
Windenergie op zee 2020 4.987 5.484 5.484 4,13 4,55 4,68 462 2.460
Zonnestroom 2019 5.399 5.399 5.399 4,42 4,42 4,55 . 7.226
Zonnestroom 2020 8.765 8.568 8.568 7,25 7,10 7,31 . 11.108
Totaal biomassa 2019 6.011 5.814 5.060 4,92 4,76 4,26 . .
Totaal biomassa 2020 9.121 8.848 7.899 7,54 7,34 6,74 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de Nederlandse productie van hernieuwbare elektriciteit, het aantal daarbij gebruikte installaties en het opgestelde vermogen van die installaties. Bij de productie wordt daarbij een onderscheid gemaakt naar genormaliseerd bruto productie en niet genormaliseerde bruto en netto productie.

Elektriciteitsproductie wordt weergegeven in miljoen kilowattuur en in percentage van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. De hernieuwbare elektriciteitsproductie wordt afgezet tegen het totale elektriciteitsverbruik en niet tegen de totale elektriciteitsproductie. Deze keuze vloeit voort uit Europese afspraken.

De gegevens zijn uitgesplitst naar het soort energiebron en de toegepaste techniek om de elektriciteit te verkrijgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar vier hoofdcategorieën: waterkracht, windenergie, zonnestroom en biomassa.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2020, nader voorlopig voor 2021 en 2022.

Wijzigingen per 2 juni 2023:
Cijfers over 2022 hebben een update gehad en zijn nu nader voorlopig.

Wijzigingen per 6 maart 2023:
Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. De (volgens RED II) genormaliseerde elektriciteitsproductie uit sommige vormen van biomassa voor 2022 is nog niet beschikbaar, dit wordt weergegeven met een punt “.”.
RED II is de herziene EU Richtlijn Hernieuwbare energie welke in 2021 van kracht is geworden.

Wijzigingen per 8 februari 2023
De genormaliseerde elektriciteitsproductie van bij- en meestoken van biomassa in centrales is gewijzigd voor 2021.
Naar aanleiding van gesprekken met RVO, die de duurzaamheid van gesubsidieerde vaste biomassa voor energietoepassingen waarborgt, is gebleken dat de vaste biomassa die voor bij- en meestoken wordt ingezet voor 100% voldoet aan RED II criteria voor duurzaamheid van biomassa in 2021. Hierdoor is de genormaliseerde bruto elektriciteitsproductie van bij- en meestoken 3,6 mld kWh hoger dan bij de update van december 2022 en gelijk aan de niet-genormaliseerde productie. De totale hernieuwbare genormaliseerde elektriciteitsproductie uitgedrukt in het percentage van het totaal verbruik stijgt daardoor 3 procentpunt. RED II is de herziene EU Richtlijn Hernieuwbare energie welke in 2021 van kracht is geworden.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Cijfers over 2020 en 2021 hebben een update gekregen, 2020 is nu definitief en 2021 nader voorlopig.
Alleen de vaste en gasvormige biomassa die aan de duurzaamheidscriteria van de vernieuwde EU-Richtlijn Hernieuwbare energie (REDII) voldoet is meegenomen om de genormaliseerde elektriciteitsproductie van deze energiebronnen te berekenen in 2021. De genormaliseerde elektriciteitsproductie van 2020 en eerder wordt niet meer aangepast. Hierdoor ontstaat een verschil tussen de genormaliseerde en de niet-genormaliseerde productie uit zonnestroom, die voor 2020 nog is geactualiseerd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over de elektriciteitsproductie van het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in februari. Nader voorlopige cijfers over de elektriciteitsproductie van het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Definitieve cijfers over de elektriciteitsproductie van het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Elektriciteitsproductie
Binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit in miljoenen kilowattuur.
Genormaliseerde bruto productie
Hernieuwbare, bruto elektriciteitsproductie gecorrigeerd voor weersomstandigheden en inclusief de indirecte productie uit groen gas. Vanaf 2021 wordt de elektriciteitsproductie uit vaste biomassa en biogas in installaties boven een bepaalde vermogensgrens alleen meegenomen indien de gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidsregels uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED II).

Bruto productie is de productie inclusief het eigen verbruik. Het eigen verbruik is de elektriciteit die wordt gebruikt bij de elektriciteitsopwekking.

De genormaliseerde productie is uitgerekend volgens definities uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. De bindende doelstellingen uit deze richtlijn spelen een belangrijke rol in het Nederlandse energiebeleid. De niet-genormaliseerde productie is de daadwerkelijke fysieke productie volgens definities uit de standaard nationale en internationale energiestatistieken.

Er zijn drie verschillen tussen de genormaliseerde en niet genormaliseerde cijfers:
1.  Correctie voor toevallige weersomstandigheden
2.  Het al dan niet meenemen van de elektriciteitsproductie uit groen gas.
3.  Het al dan niet meenemen van biomassa die niet aan de duurzaamheidscriteria uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED II) voldoet

Nadere toelichting bij 1: De genormaliseerde productie in een bepaald jaar wordt daarbij berekend als de capaciteit in het betreffende jaar maal de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar (voor wind) of vijftien jaar (voor waterkracht). De productie van zonnestroom is in principe ook afhankelijk van het weer. In de EU-Richtlijn is echter afgesproken om voor zonnestroom geen normalisatie toe te passen.
Nadere toelichting bij 2: Groen gas is biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit en geïnjecteerd in het aardgasnet. Een (klein) gedeelte van de elektriciteitsproductie uit aardgas kan dus worden toegerekend aan groen gas. Bij de genormaliseerde cijfers is deze toerekening meegenomen, bij niet genormaliseerde cijfers is deze toerekening niet meegenomen.
Nadere toelichting bij 3: Vanaf 2021 wordt de elektriciteitsproductie uit vaste biomassa en biogas in installaties boven een bepaalde vermogensgrens alleen meegenomen voor de genormaliseerde elektriciteitsproductie indien de gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidsregels uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED II).
Niet-genormaliseerde productie
Hernieuwbare elektriciteitsproductie, niet gecorrigeerd voor weersomstandigheden en exclusief de indirecte productie uit groen gas.

Groen gas is biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit en geïnjecteerd in het aardgasnet. Een (klein) gedeelte van de elektriciteitsproductie uit aardgas kan dus worden toegerekend aan groen gas. Bij de genormaliseerde elektriciteitsproductie is deze toerekening meegenomen, bij niet genormaliseerde elektriciteitsproductie is deze toerekening niet meegenomen.
Bruto elektriciteitsproductie
Bruto elektriciteitsproductie is de productie inclusief het eigen verbruik.

Het eigen verbruik is de elektriciteit die wordt gebruikt bij de elektriciteitsopwekking.
Netto elektriciteitsproductie
Netto elektriciteitsproductie is de productie exclusief het eigen verbruik.

Het eigen verbruik is de elektriciteit die wordt gebruikt bij de elektriciteitsopwekking.
Elektriciteitsproductie relatief
Binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit als percentage van het totale binnenlandse elektriciteitsverbruik.

De hernieuwbare elektriciteitsproductie wordt afgezet tegen het totale elektriciteitsverbruik en niet tegen de totale elektriciteitsproductie. Deze keuze vloeit voort uit Europese afspraken.
Genormaliseerde bruto productie
Hernieuwbare, bruto elektriciteitsproductie gecorrigeerd voor weersomstandigheden en inclusief de indirecte productie uit groen gas.

Bruto productie is de productie inclusief het eigen verbruik. Het eigen verbruik is de elektriciteit die wordt gebruikt bij de elektriciteitsopwekking.

De genormaliseerde productie is uitgerekend volgens definities uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie uit 2009. De bindende doelstellingen uit deze richtlijn spelen een belangrijke rol in het Nederlandse energiebeleid. De niet-genormaliseerde productie is de daadwerkelijke fysieke productie volgens definities uit de standaard nationale en internationale energiestatistieken.

Er zijn twee verschillen tussen de genormaliseerde en niet genormaliseerde cijfers:
1.  Correctie voor toevallige weersomstandigheden
2.  Het al dan niet meenemen van de elektriciteitsproductie uit groen gas.

Nadere toelichting bij 1: De genormaliseerde productie in een bepaald jaar wordt daarbij berekend als de capaciteit in het betreffende jaar maal de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar (voor wind) of vijftien jaar (voor waterkracht). De productie van zonnestroom is in principe ook afhankelijk van het weer. In de EU-Richtlijn is echter afgesproken om voor zonnestroom geen normalisatie toe te passen.
Nadere toelichting bij 2: Groen gas is biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit en geïnjecteerd in het aardgasnet. Een (klein) gedeelte van de elektriciteitsproductie uit aardgas kan dus worden toegerekend aan groen gas. Bij de genormaliseerde cijfers is deze toerekening meegenomen, bij niet genormaliseerde cijfers is deze toerekening niet meegenomen.
Niet-genormaliseerde productie
Hernieuwbare elektriciteitsproductie, niet gecorrigeerd voor weersomstandigheden en exclusief de indirecte productie uit groen gas.

Groen gas is biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit en geïnjecteerd in het aardgasnet. Een (klein) gedeelte van de elektriciteitsproductie uit aardgas kan dus worden toegerekend aan groen gas. Bij de genormaliseerde elektriciteitsproductie is deze toerekening meegenomen, bij niet genormaliseerde elektriciteitsproductie is deze toerekening niet meegenomen.
Bruto elektriciteitsproductie
Bruto elektriciteitsproductie is de productie inclusief het eigen verbruik.

Het eigen verbruik is de elektriciteit die wordt gebruikt bij de elektriciteitsopwekking.
Netto elektriciteitsproductie
Netto elektriciteitsproductie is de productie exclusief het eigen verbruik.

Het eigen verbruik is de elektriciteit die wordt gebruikt bij de elektriciteitsopwekking.
Installaties
Opgestelde installaties einde van jaar
Het aantal installaties dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Opgesteld elektrisch vermogen einde jaar
Het elektrisch vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.

Het elektrisch vermogen is de hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die elektriciteit produceren.