Decentrale overheid; baten, lasten en saldo per kwartaal

Decentrale overheid; baten, lasten en saldo per kwartaal

Perioden Lasten (mln euro) Baten (mln euro) Saldo (mln euro)
2021 4e kwartaal 27.422 24.124 -3.298
2022 1e kwartaal 21.613 28.711 7.098
2022 2e kwartaal 21.592 22.892 1.300
2022 3e kwartaal 21.603 21.888 285
2022 4e kwartaal 29.540 25.443 -4.097
2023 1e kwartaal* 21.470 30.120 8.650
2023 2e kwartaal* 21.349 24.427 3.078
2023 3e kwartaal* 20.367 23.185 2.818
2023 4e kwartaal* 26.465 25.578 -887
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op kwartaalbasis over lasten, baten en saldo van de decentrale overheid; gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. De gegevens komen, voor zover beschikbaar, rechtstreeks uit de boekhoudingen van de betreffende overheden. De gebruikte methodologie sluit daarom volledig aan op de nationale voorschriften voor de decentrale overheden (het besluit begroten en verantwoorden – BBV). De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen.
Er worden door het CBS geen correcties aangebracht op de aangeleverde cijfers. Het CBS maakt wel schattingen voor de eenheden die tot de decentrale overheid behoren, maar die geen gegevens aanleveren.
Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Sixpack'.

Het CBS heeft in juni 2018 de gereviseerde Nationale Rekeningen gepubliceerd. Onder andere het bruto binnenlands product (bbp) en de totale overheidsuitgaven zijn door de revisie naar boven bijgesteld. Als onderdeel van de revisie is de bepaling van de populatie gemeenschappelijke regelingen kwalitatief verbeterd. De populatie is daarbij gegroeid in omvang. Vanaf het eerste kwartaal van 2018 worden in deze tabel voor de decentrale overheid de baten, lasten en het saldo na revisie gepubliceerd. De cijfers over de kwartalen ervoor zijn niet aangepast op basis van de revisie. Tussen het vierde kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 komt daardoor een breuk voor als gevolg van de veranderde populatie gemeenschappelijke regelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2014.

Status van de cijfers:
Alle recente cijfers hebben een voorlopig karakter. Bij publicatie van een nieuw kwartaal kunnen de voorlopige cijfers van het vorige kwartaal worden aangepast. Na publicatie van de jaarcijfers conform de administraties van de decentrale overheden worden de kwartaalcijfers definitief. De jaarcijfers worden één jaar na afloop van het verslagjaar in december gepubliceerd.

Wijzigingen per 29 maart 2024:
De voorlopige cijfers voor het vierde kwartaal 2023 zijn opgenomen.
De cijfers over 2022 hebben de status definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe kwartaalcijfers worden drie maanden na afloop van het kwartaal gepubliceerd. Bij publicatie van een nieuw kwartaal kunnen de voorlopige cijfers van het vorige kwartaal worden aangepast.

Toelichting onderwerpen

Lasten
Kosten, die betrekking hebben op de betreffende periode.
Hierbij valt onder andere te denken aan loonkosten, rente, aankoop van goederen en diensten en betaalde subsidies of overdrachten, maar ook interne verrekeningen, afschrijvingen, stortingen in reserves of voorzieningen.
Baten
Opbrengsten, die betrekking hebben op de betreffende periode.
Hierbij valt onder andere te denken aan vergoedingen voor uitgeleend personeel, rente, verkoop van goederen en diensten en ontvangen subsidies of overdrachten, maar ook interne verrekeningen en onttrekkingen aan reserves of vrijval van voorzieningen.
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten. Dit verschil wordt ook wel het resultaat van de rekening van baten en lasten genoemd.