Decentrale overheid; baten, lasten en saldo per kwartaal


Deze tabel bevat gegevens op kwartaalbasis over lasten, baten en saldo van de decentrale overheid; gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. De gegevens komen, voor zover beschikbaar, rechtstreeks uit de boekhoudingen van de betreffende overheden. De gebruikte methodologie sluit daarom volledig aan op de nationale voorschriften voor de decentrale overheden (het besluit begroten en verantwoorden – BBV). De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen.
Er worden door het CBS geen correcties aangebracht op de aangeleverde cijfers. Het CBS maakt wel schattingen voor de eenheden die tot de decentrale overheid behoren, maar die geen gegevens aanleveren.
Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Sixpack'.

Het CBS heeft in juni 2018 de gereviseerde Nationale Rekeningen gepubliceerd. Onder andere het bruto binnenlands product (bbp) en de totale overheidsuitgaven zijn door de revisie naar boven bijgesteld. Als onderdeel van de revisie is de bepaling van de populatie gemeenschappelijke regelingen kwalitatief verbeterd. De populatie is daarbij gegroeid in omvang. Vanaf het eerste kwartaal van 2018 worden in deze tabel voor de decentrale overheid de baten, lasten en het saldo na revisie gepubliceerd. De cijfers over de kwartalen ervoor zijn niet aangepast op basis van de revisie. Tussen het vierde kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 komt daardoor een breuk voor als gevolg van de veranderde populatie gemeenschappelijke regelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2014.

Status van de cijfers:
Alle recente cijfers hebben een voorlopig karakter. Bij publicatie van een nieuw kwartaal kunnen de voorlopige cijfers van het vorige kwartaal worden aangepast. Na publicatie van de jaarcijfers conform de administraties van de decentrale overheden worden de kwartaalcijfers definitief. De jaarcijfers worden één jaar na afloop van het verslagjaar in december gepubliceerd.

Wijzigingen per 30 juni 2020:
De voorlopige cijfers voor het eerste kwartaal 2020 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe kwartaalcijfers worden drie maanden na afloop van het kwartaal gepubliceerd. Bij publicatie van een nieuw kwartaal kunnen de voorlopige cijfers van het vorige kwartaal worden aangepast.

Decentrale overheid; baten, lasten en saldo per kwartaal

Perioden Lasten (mln euro) Baten (mln euro) Saldo (mln euro)
2018 1e kwartaal 19.873 25.246 5.373
2018 2e kwartaal 18.301 20.077 1.776
2018 3e kwartaal 17.588 16.887 -701
2018 4e kwartaal 26.245 22.869 -3.376
2019 1e kwartaal* 18.721 23.947 5.226
2019 2e kwartaal* 18.369 19.506 1.137
2019 3e kwartaal* 18.784 18.757 -27
2019 4e kwartaal* 26.102 22.114 -3.988
2020 1e kwartaal* 23.486 30.895 7.409
Bron: CBS.
Verklaring van tekens