Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Geslacht Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen (x 1 000) Banen (x 1 000) Arbeidsjaren (x 1 000) Gewerkte uren (mln uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 1969 5.361 5.843 4.871 9.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 1975 5.636 6.183 5.024 9.343
Totaal mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 1984 5.932 6.559 5.050 9.142
Totaal mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 8.724 9.790 6.964 12.466
Totaal mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015* 8.806 9.901 7.037 12.539
Totaal mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016* 8.901 9.999 7.131 12.788
Totaal mannen en vrouwen Totaal C Industrie 1969 1.203 1.230 1.173 2.382
Totaal mannen en vrouwen Totaal C Industrie 1975 1.116 1.141 1.081 1.933
Totaal mannen en vrouwen Totaal C Industrie 1984 922 944 876 1.576
Totaal mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2014 765 792 697 1.246
Totaal mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2015* 766 793 699 1.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2016* 768 795 701 1.249
Totaal mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 1969 4.385 4.580 4.080 8.049
Totaal mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 1975 4.590 4.811 4.219 7.362
Totaal mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 1984 4.803 5.059 4.244 7.242
Totaal mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2014 7.244 7.730 5.774 9.819
Totaal mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2015* 7.315 7.809 5.827 9.869
Totaal mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2016* 7.416 7.920 5.930 10.093
Totaal mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 1969 1.158 1.180 1.133 2.272
Totaal mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 1975 1.074 1.093 1.045 1.831
Totaal mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 1984 878 894 841 1.480
Totaal mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 2014 725 738 659 1.163
Totaal mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 2015* 725 739 661 1.156
Totaal mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 2016* 728 741 663 1.165
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 1969 976 1.263 791 1.931
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 1975 1.046 1.372 805 1.981
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 1984 1.130 1.500 807 1.901
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2014 1.479 2.059 1.190 2.647
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2015* 1.491 2.092 1.210 2.670
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2016* 1.485 2.079 1.202 2.695
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 1969 45 50 40 109
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 1975 43 48 36 102
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 1984 45 50 34 96
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 2014 40 54 37 83
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 2015* 40 55 38 84
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 2016* 40 54 37 84
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per jaar. De cijfers zijn beschikbaar naar geslacht en een gedetailleerde bedrijfstakindeling.

Gegevens beschikbaar van 1969 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1969 tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens vanaf 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Alle personen die één of meerdere banen hebben als werknemer en/of zelfstandige bij een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden).

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland. In deze tabel wordt het gemiddeld aantal werkzame personen over de verslagperiode gegeven.
Banen
Een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. De persoon valt dan (al dan niet met anderen) samen met het bedrijf. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overuren) te vermeerderen met onbetaalde overuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof, kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.