Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf en regio 2014 (2005-2013)

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf en regio 2014 (2005-2013)

Soort misdrijf Regio's Perioden Geregistreerde misdrijven Totaal geregistreerde misdrijven (aantal) Geregistreerde misdrijven % van totaal geregistreerde misdrijven (%) Geregistreerde misdrijven Per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners) Opgehelderde misdrijven Totaal opgehelderde misdrijven (aantal) Opgehelderde misdrijven % van totaal geregistreerde misdrijven (%) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal mannen (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal vrouwen (aantal) Geregistreerde verdachten Meerderjarige verdachten Totaal (aantal) Geregistreerde verdachten Meerderjarige verdachten Mannen (aantal) Geregistreerde verdachten Meerderjarige verdachten Vrouwen (aantal) Geregistreerde verdachten Minderjarige verdachten Totaal (aantal) Geregistreerde verdachten Minderjarige verdachten Jongens (aantal) Geregistreerde verdachten Minderjarige verdachten Meisjes (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten geslacht en leeftijd onbekend (aantal)
Misdrijven, totaal Nederland 2013* 1.088.265 100 64,9 244.080 22,4 317.745 262.940 53.895 276.650 230.080 45.925 39.840 32.055 7.755 230
1 Vermogensmisdrijven Nederland 2013* 676.945 62 40,3 85.245 12,6 121.265 92.905 27.910 101.160 77.815 22.995 19.645 14.820 4.810 85
2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag Nederland 2013* 139.900 13 8,3 24.510 17,5 37.165 32.795 4.295 28.045 24.820 3.190 8.975 7.885 1.085 30
3 Gewelds- en seksuele misdrijven Nederland 2013* 101.155 9 6,0 60.200 59,5 73.285 63.595 9.570 65.400 57.275 8.065 7.590 6.115 1.470 45
4 Misdrijven WvSr (overig) Nederland 2013* 11.015 1 0,7 7.570 68,7 8.330 7.000 1.315 7.510 6.360 1.150 785 625 160 10
5 Verkeersmisdrijven Nederland 2013* 132.560 12 7,9 44.600 33,6 44.510 37.705 6.685 43.535 36.885 6.560 790 690 95 25
6 Drugsmisdrijven Nederland 2013* 17.570 2 1,0 14.620 83,2 23.910 20.705 3.090 22.700 19.620 3.000 1.110 1.025 85 30
7 (Vuur)wapenmisdrijven Nederland 2013* 6.545 1 0,4 5.660 86,4 7.180 6.470 690 6.295 5.625 645 870 830 40 5
9 Misdrijven overige wetten Nederland 2013* 2.580 0 0,2 1.675 64,9 2.100 1.755 335 2.010 1.675 325 80 75 10 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen misdrijven zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal misdrijven dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij deze misdrijven is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, regionale eenheid, soort misdrijf en jaar van melden.

De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2014.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Het kan voorkomen dat de gemeente van plegen binnen een regio niet bekend is. Onbekende gemeenten binnen de regio worden niet apart vermeld, maar zijn wel meegeteld in het totaal van de regio.
De cijfers over de jaren 2005-2010 zijn definitief.
De cijfers over 2011 tot en met 2013 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2015) Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde misdrijven
Misdrijven, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.
Totaal geregistreerde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven.
% van totaal geregistreerde misdrijven
Percentage van het totaal aantal geregistreerde misdrijven, totaal.
Per 1 000 inwoners
Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven per 1 000 inwoners. Als het CBS van mening is dat het relatieve cijfers geen verantwoorde conclusie toelaat bij de vergelijking tussen gemeenten, dan is de betreffende cel leeg gelaten. Het delict komt dan te weinig voor en/of de betreffende gemeente is qua inwoneraantal te klein voor een onderlinge vergelijking.
Opgehelderde misdrijven
Misdrijven waarbij tenminste één verdachte bij de politie bekend is, ook al is deze voortvluchtig of ontkent hij/zij het strafbare feit te hebben gepleegd.
Totaal opgehelderde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde, opgehelderde misdrijven.

Per verslagjaar worden de geregistreerde misdrijven van dat jaar weergegeven. Gedurende drie jaar worden de nieuw opgehelderde misdrijven aan de cijfers toegevoegd. Naarmate een verslagjaar langer verstreken is, wordt het aantal in het verslagjaar geregistreerde opgehelderde zaken daardoor hoger. Daarom moet met de uitleg van het ophelderingspercentage voorzichtig worden omgegaan. In plaats van het percentage in één jaar kan beter de trend van het percentage worden bekeken.
% van totaal geregistreerde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde, opgehelderde diefstallen in procenten van het aantal in het verslagjaar geregistreerde diefstallen.

Per verslagjaar worden de geregistreerde misdrijven van dat jaar weergegeven. Gedurende drie jaar worden de nieuw opgehelderde misdrijven aan de cijfers toegevoegd. Naarmate een verslagjaar langer verstreken is, wordt het aantal in het verslagjaar geregistreerde opgehelderde zaken daardoor hoger. Daarom moet met de uitleg van het ophelderingspercentage voorzichtig worden omgegaan. In plaats van het percentage in één jaar kan beter de trend van het percentage worden bekeken.

Geregistreerde verdachten
Natuurlijke personen die worden verdacht van het plegen van een geregistreerd misdrijf.
Totaal geregistreerde verdachten
Totaal aantal in het verslagjaar geregistreerde verdachten.
Totaal mannen
Aantal in het verslagjaar geregistreerde mannelijke verdachten.
Totaal vrouwen
Aantal in het verslagjaar geregistreerde vrouwelijke verdachten.
Meerderjarige verdachten
Meerderjarige natuurlijke personen die worden verdacht van het plegen van een geregistreerd misdrijf.
Totaal
Aantal in het verslagjaar geregistreerde meerderjarige verdachten.
Mannen
Aantal in het verslagjaar geregistreerde meerderjarige mannelijke verdachten.
Vrouwen
Aantal in het verslagjaar geregistreerde meerderjarige vrouwelijke verdachten.
Minderjarige verdachten
Minderjarige natuurlijke personen die worden verdacht van het plegen van een geregistreerd misdrijf.
Totaal
Aantal in het verslagjaar geregistreerde minderjarige verdachten.
Jongens
Aantal in het verslagjaar geregistreerde minderjarige mannelijke verdachten.
Meisjes
Aantal in het verslagjaar geregistreerde minderjarige vrouwelijke verdachten.
Verdachten geslacht en leeftijd onbekend
Aantal in het verslagjaar geregistreerde verdachten van wie noch geslacht noch leeftijd is vastgelegd.