Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Bedrijfstakken/branches Perioden Belemmeringen Tekort aan arbeidskrachten (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 1e kwartaal 27,7
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 2e kwartaal 33,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 3e kwartaal 37,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 4e kwartaal 36,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2023 1e kwartaal 34,2
G Handel 2022 1e kwartaal 21,5
G Handel 2022 2e kwartaal 30,8
G Handel 2022 3e kwartaal 34,6
G Handel 2022 4e kwartaal 32,8
G Handel 2023 1e kwartaal 33,0
45 Autohandel en -reparatie 2022 1e kwartaal 23,2
45 Autohandel en -reparatie 2022 2e kwartaal 23,4
45 Autohandel en -reparatie 2022 3e kwartaal 34,9
45 Autohandel en -reparatie 2022 4e kwartaal 34,9
45 Autohandel en -reparatie 2023 1e kwartaal 35,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2023.

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is de uitbreiding van de tabel met maandcijfers en de herindeling van de tabel naar aanleiding van aangescherpte geheimhoudingsregels.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008), actief op 15 augustus 2023. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Belemmeringen
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze productie/zakelijke activiteiten ondervinden belemmeringen:
nee, onvoldoende vraag, (tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, materiaal, handelsgoederen, (winkel)ruimte), financiële beperkingen, weersomstandigheden of andere oorzaken?'
Tekort aan arbeidskrachten
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.