Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2023.

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is de uitbreiding van de tabel met maandcijfers en de herindeling van de tabel naar aanleiding van aangescherpte geheimhoudingsregels.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008), actief op 15 augustus 2023. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Investeringen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De investeringen in vaste activa zullen dit jaar vergeleken met het vorige jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De investeringen in vaste activa zullen volgend jaar, vergeleken met dit jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Verwachte investeringen verslagjaar
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De investeringen in vaste activa zullen dit jaar vergeleken met het vorige jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Investeringen zullen toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de investeringen in vaste activa van het bedrijf in het lopende jaar zullen toenemen in vergelijking met vorig jaar.
Investeringen zullen gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de investeringen in vaste activa van het bedrijf in het lopende jaar vrijwel gelijk zullen zijn aan die in het vorig jaar.
Investeringen zullen afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de investeringen in vaste activa van het bedrijf in het lopende jaar zullen afnemen in vergelijking met vorig jaar.
Saldo investeringen verslagjaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de investeringen in vaste activa minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname in het lopende jaar vergeleken met het voorgaande jaar. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de investeringen in het verslag jaar.
Verwachte investeringen volgend jaar
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De investeringen in vaste activa zullen volgend jaar, vergeleken met dit jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Investeringen zullen toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de investeringen in vaste activa van het bedrijf in het komende jaar zullen toenemen in vergelijking met het lopende jaar.
Investeringen zullen gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de investeringen in vaste activa van het bedrijf in het komende jaar vrijwel gelijk zullen blijven in vergelijking met het lopende jaar.
Investeringen zullen afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de investeringen in vaste activa van het bedrijf in het komende jaar zullen afnemen in vergelijking met het lopende jaar.
Saldo investeringen volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de investeringen in vaste activa minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname in het komende jaar vergeleken met het lopende jaar.
Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de investeringen in het volgend jaar.