Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Belemmeringen Geen belemmeringen (%) Belemmeringen Onvoldoende vraag (%) Belemmeringen Tekort aan arbeidskrachten (%) Belemmeringen Productiemiddelen, materiaal, ruimte (%) Belemmeringen Financiële beperkingen (%) Belemmeringen Weersomstandigheden (%) Belemmeringen Andere oorzaken (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%)
I Horeca 2015 1e kwartaal -11,6 41,3 21,6 2,7 1,9 15,9 11,9 4,7 -6,0
I Horeca 2016 1e kwartaal -7,1 51,1 15,2 4,9 1,7 13,3 8,5 5,3 -5,2
I Horeca 2017 1e kwartaal -6,1 51,9 11,2 9,7 1,5 10,8 9,4 5,5 4,7
I Horeca 2018 1e kwartaal -5,9 48,8 9,4 17,4 0,8 9,2 12,4 2,0 10,9
I Horeca 2019 1e kwartaal -10,1 41,8 6,4 27,7 2,0 7,8 7,3 7,1 -0,6
I Horeca 2020 1e kwartaal -17,4 29,2 14,3 26,3 1,8 7,1 13,5 7,8 -8,6
55 Logiesverstrekking 2015 1e kwartaal -19,6 35,6 31,1 0,5 2,6 17,0 7,5 5,7 -14,8
55 Logiesverstrekking 2016 1e kwartaal -6,1 46,9 21,5 5,0 0,1 17,5 3,3 5,7 -9,5
55 Logiesverstrekking 2017 1e kwartaal -1,2 49,6 15,8 3,7 4,3 16,9 4,9 4,8 -1,6
55 Logiesverstrekking 2018 1e kwartaal -7,5 46,1 10,3 23,7 0,2 11,1 6,3 2,4 4,2
55 Logiesverstrekking 2019 1e kwartaal -25,9 33,4 8,6 30,1 2,2 10,6 4,7 10,4 -14,5
55 Logiesverstrekking 2020 1e kwartaal -25,5 22,5 18,0 25,4 2,7 10,2 12,2 9,0 -15,6
56 Eet- en drinkgelegenheden 2015 1e kwartaal -8,8 43,5 18,0 3,5 1,7 15,4 13,6 4,3 -2,9
56 Eet- en drinkgelegenheden 2016 1e kwartaal -7,5 52,6 12,9 4,9 2,2 11,8 10,3 5,1 -3,7
56 Eet- en drinkgelegenheden 2017 1e kwartaal -7,7 52,7 9,5 11,8 0,5 8,7 11,0 5,7 6,7
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 1e kwartaal -5,3 49,7 9,2 15,4 1,0 8,6 14,4 1,8 13,1
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019 1e kwartaal -4,8 44,7 5,6 26,8 1,9 6,8 8,2 6,0 4,1
56 Eet- en drinkgelegenheden 2020 1e kwartaal -14,6 31,5 13,1 26,6 1,4 6,0 14,0 7,4 -6,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2023.

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is de uitbreiding van de tabel met maandcijfers en de herindeling van de tabel naar aanleiding van aangescherpte geheimhoudingsregels.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008), actief op 15 augustus 2023. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Belemmeringen
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze productie/zakelijke activiteiten ondervinden belemmeringen:
nee, onvoldoende vraag, (tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, materiaal, handelsgoederen, (winkel)ruimte), financiële beperkingen, weersomstandigheden of andere oorzaken?'
Geen belemmeringen
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven geen belemmeringen te ondervinden bij de bedrijfsmatige activiteiten.
Onvoldoende vraag
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven onvoldoende vraag als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.
Tekort aan arbeidskrachten
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.
Productiemiddelen, materiaal, ruimte
Het gewogen percentage ondernemers die aangeven dat ze te weinig machines of installaties/ruimte/grondstoffen/materialen hebben om te kunnen voldoen aan de vraag.
Financiële beperkingen
Het gewogen percentage ondernemers die aangeven dat ze financiële beperkingen ondervinden om te kunnen voldoen aan de vraag.
Weersomstandigheden
Het gewogen percentage ondernemers die aangeven dat weersomstandigheden een beperkende factor is om te kunnen voldoen aan de vraag.
Andere oorzaken
Het gewogen percentage ondernemers dat aangeeft belemmeringen te ondervinden bij hun productie als gevolg van stakingen, werkonderbrekingen, sancties e.d.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.