Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Saldo omzet volgend jaar (%) Personeelssterkte Personeelssterkte volgend jaar Saldo personeelssterkte volgend jaar (%) Investeringen Verwachte investeringen volgend jaar Saldo investeringen volgend jaar (%)
I Horeca 2012 4e kwartaal -5,3 -12,6 -14,5
I Horeca 2013 4e kwartaal 4,5 -8,8 -5,1
I Horeca 2014 4e kwartaal 28,2 1,4 2,7
I Horeca 2015 4e kwartaal 21,5 3,3 2,3
I Horeca 2016 4e kwartaal 18,0 7,2 4,0
I Horeca 2017 4e kwartaal 34,3 19,0 10,8
I Horeca 2018 4e kwartaal 16,8 8,4 4,7
I Horeca 2019 4e kwartaal 19,4 11,0 8,3
55 Logiesverstrekking 2012 4e kwartaal . . .
55 Logiesverstrekking 2013 4e kwartaal . . .
55 Logiesverstrekking 2014 4e kwartaal 39,1 -3,5 18,0
55 Logiesverstrekking 2015 4e kwartaal 46,5 12,4 11,5
55 Logiesverstrekking 2016 4e kwartaal 33,9 12,0 20,2
55 Logiesverstrekking 2017 4e kwartaal 37,2 16,6 10,4
55 Logiesverstrekking 2018 4e kwartaal 30,9 10,1 13,9
55 Logiesverstrekking 2019 4e kwartaal 30,8 -6,7 6,0
56 Eet- en drinkgelegenheden 2012 4e kwartaal . . .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2013 4e kwartaal . . .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2014 4e kwartaal 24,3 3,1 -2,7
56 Eet- en drinkgelegenheden 2015 4e kwartaal 12,0 -0,2 -1,1
56 Eet- en drinkgelegenheden 2016 4e kwartaal 12,6 5,6 -1,5
56 Eet- en drinkgelegenheden 2017 4e kwartaal 33,3 19,8 11,0
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 4e kwartaal 12,1 7,9 1,7
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019 4e kwartaal 15,5 17,0 9,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2023.

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is de uitbreiding van de tabel met maandcijfers en de herindeling van de tabel naar aanleiding van aangescherpte geheimhoudingsregels.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008), actief op 15 augustus 2023. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet volgend jaar
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet in het volgende jaar. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het volgend jaar.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte volgend jaar
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo personeelssterkte volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname in het komende jaar. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in het volgend jaar.
Investeringen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De investeringen in vaste activa zullen dit jaar vergeleken met het vorige jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De investeringen in vaste activa zullen volgend jaar, vergeleken met dit jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Verwachte investeringen volgend jaar
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De investeringen in vaste activa zullen volgend jaar, vergeleken met dit jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo investeringen volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de investeringen in vaste activa minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname in het komende jaar vergeleken met het lopende jaar.
Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de investeringen in het volgend jaar.