Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Bedrijfstakken/branches Perioden Belemmeringen Tekort aan arbeidskrachten (%)
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2015 1e kwartaal 0,7
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2018 3e kwartaal 11,3
471 Supermarkten en warenhuizen 2015 1e kwartaal 0,9
471 Supermarkten en warenhuizen 2018 3e kwartaal 14,6
472 Winkels in voedingsmiddelen 2015 1e kwartaal 1,9
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 3e kwartaal 10,1
474 Winkels in consumentenelektronica 2015 1e kwartaal 3,7
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 3e kwartaal .
475 Winkels in overige huishoudwaren 2015 1e kwartaal 0,0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 3e kwartaal 14,6
476 Winkels in recreatieartikelen 2015 1e kwartaal 0,2
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 3e kwartaal 7,6
477 Winkels in overige artikelen 2015 1e kwartaal 0,0
477 Winkels in overige artikelen 2018 3e kwartaal 4,2
478 Markthandel 2015 1e kwartaal 0,1
478 Markthandel 2018 3e kwartaal 5,3
479 Detailhandel, geen winkel of markt 2015 1e kwartaal 0,1
479 Detailhandel, geen winkel of markt 2018 3e kwartaal 18,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2023.

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is de uitbreiding van de tabel met maandcijfers en de herindeling van de tabel naar aanleiding van aangescherpte geheimhoudingsregels.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008), actief op 15 augustus 2023. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Belemmeringen
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze productie/zakelijke activiteiten ondervinden belemmeringen:
nee, onvoldoende vraag, (tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, materiaal, handelsgoederen, (winkel)ruimte), financiële beperkingen, weersomstandigheden of andere oorzaken?'
Tekort aan arbeidskrachten
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.