Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2013-2015


Het overheidssaldo of EMU-saldo is binnen de Europese Unie een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. In het Verdrag van Maastricht is vastgelegd dat de lidstaten elk half jaar de gegevens over het saldo van hun overheid moeten rapporteren aan de Europese Commissie. Hierbij is bepaald dat een tekort niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. In samenhang met deze tekortgrens voor de gehele overheid zijn in Nederland afspraken gemaakt over een macronorm voor de tekorten van respectievelijk de gezamenlijke gemeenten, provincies en waterschappen.

Deze tabel toont de ontwikkeling van het begrote overheidssaldo van de decentrale overheden in Nederland. De gegevens in de tabel zijn opgesteld op basis van de gegevens in de EMU-enquête van de decentrale overheden. Het gaat hier om ruwe brondata van de betrokken berichtgevers die niet zijn geanalyseerd of bewerkt en niet zijn geïntegreerd in de Nationale rekeningen. Wel zijn de gegevens zo nodig door het CBS opgehoogd voor non-respons.

Alleen voor het begrotingsjaar 2014 worden in deze tabel, naast het begrote EMU-saldo, ook de macronorm voor het EMU-saldo voor dat jaar en het verschil tussen het begrote saldo en de norm weergegeven. Een negatief getal bij het verschil betekent dat het geraamde EMU-saldo de norm overschrijdt; een positief verschil houdt in dat het saldo onder de norm blijft.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013 - 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 2 februari 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2014-2016. Zie paragraaf 3.

Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2013-2015

Decentrale overheden Begroot EMU-saldo 2013 (mln euro) Begroot EMU-saldo 2014Begroot EMU-saldo (mln euro) Begroot EMU-saldo 2014Macronorm voor het EMU-saldo (mln euro) Begroot EMU-saldo 2014Verschil (mln euro) Begroot EMU-saldo 2015 (mln euro)
Totaal decentrale overheden . -3.712 -3.065 -647 -2.588
Provincies -1.377 -1.038 -674 -364 -1.290
Totaal gemeenten -3.608 -2.134 -1.962 -172 -873
Gemeenten: minder dan 20 000 inwoners -303 -55 -147 92 35
Gemeenten: 20 000 - 50 000 inwoners -827 -243 -518 275 98
Gemeenten: 50 000 - 100 000 inwoners -720 -538 -326 -212 -238
Gemeenten: 100 000 - 150 000 inwoners -391 -263 -188 -75 -73
Gemeenten: 150 000 - 250 000 inwoners -781 -374 -268 -106 -194
Gemeenten: meer dan 250 000 inwoners -588 -660 -514 -146 -501
Waterschappen . -471 -429 -42 -442
Gemeenschappelijke regelingen -124 -69 0 -69 17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens