Research en development; uitgaven en personeel, regio; 2011-2016

Research en development; uitgaven en personeel, regio; 2011-2016

Regio's Perioden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel (mln euro) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel (arbeidsjaren)
Groningen (PV) 2014 536 4.778
Groningen (PV) 2015 542 5.021
Groningen (PV) 2016** 539 4.803
Friesland (PV) 2014 151 1.642
Friesland (PV) 2015 154 1.861
Friesland (PV) 2016** 154 1.859
Drenthe (PV) 2014 98 1.578
Drenthe (PV) 2015 111 1.724
Drenthe (PV) 2016** 122 1.425
Overijssel (PV) 2014 614 6.678
Overijssel (PV) 2015 694 7.808
Overijssel (PV) 2016** 683 7.095
Flevoland (PV) 2014 224 2.859
Flevoland (PV) 2015 185 2.646
Flevoland (PV) 2016** 214 3.681
Gelderland (PV) 2014 1.506 15.166
Gelderland (PV) 2015 1.473 14.644
Gelderland (PV) 2016** 1.545 15.463
Utrecht (PV) 2014 1.335 11.491
Utrecht (PV) 2015 1.325 11.543
Utrecht (PV) 2016** 1.400 11.955
Noord-Holland (PV) 2014 2.248 21.685
Noord-Holland (PV) 2015 2.437 23.472
Noord-Holland (PV) 2016** 2.611 23.857
Zuid-Holland (PV) 2014 3.065 27.771
Zuid-Holland (PV) 2015 3.168 28.031
Zuid-Holland (PV) 2016** 3.063 27.691
Zeeland (PV) 2014 77 723
Zeeland (PV) 2015 70 740
Zeeland (PV) 2016** 65 721
Noord-Brabant (PV) 2014 2.733 22.744
Noord-Brabant (PV) 2015 2.837 24.747
Noord-Brabant (PV) 2016** 3.012 25.628
Limburg (PV) 2014 680 6.951
Limburg (PV) 2015 699 6.821
Limburg (PV) 2016** 734 6.845
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat regionale gegevens over het R&D-personeel en de R&D-uitgaven voor eigen research en development activiteiten, getotaliseerd voor de sectoren bedrijven, instellingen en hoger onderwijs.
De R&D wordt uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Door afrondingen en/of het ontbreken van regionale verdelingen kan het voorkomen dat de totalen ongelijk zijn aan som van de variabelen.

Met ingang van verslagjaar 2011 zijn de Nederlandse R&D cijfers ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke redenen om de Nederlandse R&D cijfers te veranderen zijn:
- Een nieuwe versie van de Eurostat verordening vanaf verslagjaar 2011.
- Veranderingen in het CBS bedrijvenregister.

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:
- Het verruimen van de R&D definitie.
- Veranderingen in de verwerking van het R&D onderzoek.
- Het toevoegen van de R&D uitgaven van bedrijven met minder dan 10 werknemers.
- Het verlagen van de totale baten van hogere onderwijsinstellingen als grondslag voor de R&D uitgaven.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2013, 2014 en 2015 zijn definitief. De cijfers over 2016 zijn nader voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 oktober 2019:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel
Dit betreft R&D-uitgaven voor eigen research en development activiteiten.

Research & Development (R&D)
Activiteit waarbij wordt gestreefd naar oorspronkelijkheid en vernieuwing en bestaande uit het creatief, systematisch en planmatig zoeken naar oplossingen voor praktische problemen. Tot de activiteit behoort ook het strategische en het fundamentele onderzoek, waarbij het verkrijgen van achtergrondkennis en het vergroten van de (puur) wetenschappelijke kennis voorop staat en niet het streven naar direct economisch voordeel of het oplossen van problemen. Verder wordt tot de activiteit ook gerekend het (uit)ontwikkelen van ideeën of prototypes tot bruikbare processen en productierijpe producten.
---
NIET tot R&D wordt gerekend:
- het routinematig verzamelen, onderzoeken van gegevens, verrichten van metingen of uitvoeren van controles;
- het gebruik of marginaal verbeteren van bestaande methoden of modellen voor bijvoorbeeld marktonderzoek of sociaaldemografische vraagstukken;
- scholing en training;
- werkzaamheden in verband met octrooien en licenties;
- het operationeel maken van ingekochte technologie of geavanceerde (productie-)apparatuur;
- het herschrijven van bestaande software en/of klantspecifiek maken van al op de markt gebrachte software;
- industriële vormgeving, tenzij systematisch naar ergonomische verbeteringen wordt gezocht.
Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel
Arbeidsjaren

Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.
---
Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.


Eigen R&D personeel

Eigen personeel dat (gedeeltelijk) wordt ingezet voor de activiteiten op het gebied van research en development (R&D).