Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Rookgedrag Rokers (%) Rookgedrag Dagelijkse rokers (%) Alcoholgebruik Zware drinker (%) Alcoholgebruik Overmatige drinker (%) Lengte en gewicht Onder- en overgewicht Ondergewicht (%) Lengte en gewicht Onder- en overgewicht Normaal gewicht (%) Lengte en gewicht Onder- en overgewicht Mate van overgewicht Matig overgewicht (%) Lengte en gewicht Onder- en overgewicht Mate van overgewicht Ernstig overgewicht (%) Gebruik anticonceptiepil, 15 tot 50 jaar (%)
Totaal personen Waarde Bonaire 2017/2018* 15,3 11,3 8,8 5,0 1,6 35,0 34,9 28,5 27,0
Totaal personen Waarde Sint-Eustatius 2017/2018* 12,1 8,3 11,2 5,9 . . . . 44,1
Totaal personen Waarde Saba 2017/2018* 20,0 13,1 10,6 7,2 2,2 32,4 33,9 31,5 29,4
Geslacht: mannen Waarde Bonaire 2017/2018* 20,9 16,2 11,9 6,2 1,4 36,4 36,3 25,9
Geslacht: mannen Waarde Sint-Eustatius 2017/2018* 18,7 13,0 17,0 8,8 . . . . .
Geslacht: mannen Waarde Saba 2017/2018* 26,4 18,3 13,8 8,8 . 28,2 38,2 31,8 .
Geslacht: vrouwen Waarde Bonaire 2017/2018* 9,3 6,1 5,4 3,8 1,9 33,4 33,3 31,4 27,0
Geslacht: vrouwen Waarde Sint-Eustatius 2017/2018* 5,0 3,3 4,9 2,7 . . . . 44,1
Geslacht: vrouwen Waarde Saba 2017/2018* 13,5 7,9 7,4 5,7 . 37,0 29,1 31,2 29,4
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de leefstijl van de bevolking van Caribisch Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten van leefstijl:
- roken
- alcoholgebruik
- lengte, gewicht, ondergewicht en overgewicht
- gebruik van de anticonceptiepil
Deze aspecten zijn weergegeven voor Caribisch Nederland in zijn geheel, maar ook voor de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk.
Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.
De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en persoonskenmerken) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Rookgedrag
Rokers
% personen in de bevolking met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: 'rookt u wel eens?'
Dagelijkse rokers
% personen in de bevolking met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: 'rookt u elke dag?'
Alcoholgebruik
Zware drinker
% personen in de bevolking dat zware drinker is. Voor de cijfers van 2013 geldt dat personen als zware drinker worden geclassificeerd als zij minstens 1 keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinken. Voor mannen geldt deze norm vanaf 2017 nog steeds. Voor vrouwen is de norm voor zwaar drinken vanaf 2017 gewijzigd: vrouwen worden als zware drinker geclassificeerd als zij minstens 1 keer per week 4 of meer glazen alcohol op één dag drinken. Voor vrouwen zijn de cijfers tussen 2013 en 2017 dus niet vergelijkbaar.
Overmatige drinker
% personen in de bevolking dat overmatig drinkt. Voor een man geldt dat hij een overmatige drinker is als hij meer dan 21 glazen per week drinkt. Een vrouw wordt als overmatige drinker geclassificeerd als zij meer dan 14 glazen per week drinkt.
Lengte en gewicht
Onder- en overgewicht
Een maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). De Body Mass Index is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Het is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht bij volwassenen van 20 jaar of ouder.
De criteria luiden als volgt:
- ondergewicht: BMI < 18,5 kg/m2
- normaal gewicht: BMI van 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2
- overgewicht: BMI >= 25,0 kg/m2
- matig overgewicht: BMI van 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2
- ernstig overgewicht: BMI >= 30,0 kg/m2
Voor personen van 15 tot 20 jaar gelden andere grenswaarden voor ondergewicht en voor personen van 15 tot 18 jaar gelden andere grenswaarden voor overgewicht. Deze grenswaarden zijn per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes vastgesteld door de World Health Organisation (WHO).
Personen waarvan de gegevens over lengte en/of gewicht ontbreken zijn niet opgenomen in de tabellen, evenals personen met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte. In dit laatste geval betreft het personen van 20 jaar of ouder met een BMI van kleiner dan 14 kg/m2 of groter dan 45 kg/m2 en personen jonger dan 20 jaar met een BMI van kleiner dan 10 kg/m2 of groter dan 45 kg/m2.

Ondergewicht
% personen met een BMI van minder dan 18,5 kg/m2. Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden. Voor personen jonger dan 18 jaar corresponderen deze waarden met een BMI-waarde van 17,0 kg/m2 voor volwassenen. Voor 18 en 19-jarigen zijn grenswaarden voor ondergewicht geschat door lineair te interpoleren tussen de grenswaarden voor 17-jarigen en 20-jarigen.
Normaal gewicht
% personen met een BMI vanaf 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met de BMI-waarden van 17,0 kg/m2 en 25,0 kg/m2 voor volwassenen.
Mate van overgewicht
Matig overgewicht
% personen met een BMI vanaf 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met de BMI-waarden van 25,0 kg/m2 en 30,0 kg/m2 voor volwassenen.
Ernstig overgewicht
% personen met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 30,0 kg/m2 voor volwassenen.
Gebruik anticonceptiepil, 15 tot 50 jaar
% vrouwen van 15 tot 50 jaar dat de anticonceptiepil gebruikt.