Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; rentabiliteit 2009-2010

Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; rentabiliteit 2009-2010

Branches Perioden Rentabiliteit: personeel Werkzame personen Koplopers (aantal) Rentabiliteit: personeel Werkzame personen Achterblijvers (aantal) Rentabiliteit: personeel Werkzame personen Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: personeel Brutosalaris Koplopers (euro) Rentabiliteit: personeel Brutosalaris Achterblijvers (euro) Rentabiliteit: personeel Brutosalaris Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: personeel Uitgaven aan opleidingen Koplopers (euro) Rentabiliteit: personeel Uitgaven aan opleidingen Achterblijvers (euro) Rentabiliteit: personeel Uitgaven aan opleidingen Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Netto omzet Koplopers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Netto omzet Achterblijvers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Netto omzet Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Bedrijfsresultaat Koplopers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Bedrijfsresultaat Achterblijvers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Bedrijfsresultaat Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Resultaat voor belasting Koplopers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Resultaat voor belasting Achterblijvers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Resultaat voor belasting Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Winst per euro omzet Koplopers (euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Winst per euro omzet Achterblijvers (euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Winst per euro omzet Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Liquide middelen Koplopers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Liquide middelen Achterblijvers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Liquide middelen Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Balanstotaal Koplopers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Balanstotaal Achterblijvers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Balanstotaal Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Langlopende schulden Koplopers (in % van schulden) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Langlopende schulden Achterblijvers (in % van schulden) Rentabiliteit: bedrijfsstructuur Langlopende schulden Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: kengetallen Rentabiliteit totaal vermogen Koplopers (%) Rentabiliteit: kengetallen Rentabiliteit totaal vermogen Achterblijvers (%) Rentabiliteit: kengetallen Rentabiliteit totaal vermogen Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: kengetallen Solvabiliteit Koplopers (%) Rentabiliteit: kengetallen Solvabiliteit Achterblijvers (%) Rentabiliteit: kengetallen Solvabiliteit Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: kengetallen Arbeidsproductiviteit Koplopers (1 000 euro) Rentabiliteit: kengetallen Arbeidsproductiviteit Achterblijvers (1 000 euro) Rentabiliteit: kengetallen Arbeidsproductiviteit Betrouwbaarheidsmarge (significantie)
28 Machine-industrie 2009 70 73 0,89 34.390 36.330 0,42 230 290 0,52 13.760 17.095 0,64 1.720 -1.525 0,00 1.545 -1.950 0,00 0,144 -0,154 0,00 1.345 315 0,02 13.005 20.395 0,53 25 35 0,11 23 -20 0,00 0,63 0,72 0,05 135 80 0,00
28 Machine-industrie 2010 79 75 0,84 33.380 36.365 0,15 260 275 0,91 17.795 19.335 0,83 1.675 340 0,12 1.755 -65 0,03 0,107 -0,038 0,00 1.425 430 0,01 17.415 22.990 0,66 25 32 0,26 23 -16 0,00 0,64 0,69 0,23 105 100 0,76
46 Groothandel 2009 24 23 0,77 37.500 35.050 0,04 215 170 0,07 12.145 9.750 0,10 950 -160 0,00 960 -280 0,00 . . . 620 420 0,06 5.935 8.245 0,24 19 29 0,00 33 -12 0,00 0,65 0,68 0,07 220 100 0,00
46 Groothandel 2010 34 29 0,03 38.750 35.525 0,01 255 185 0,01 21.595 15.690 0,04 1.365 335 0,00 1.495 270 0,00 0,112 -0,159 0,00 1.115 815 0,37 9.815 14.135 0,21 22 31 0,00 26 -10 0,00 0,67 0,67 0,57 180 110 0,00
47 Detailhandel 2009 71 61 0,43 18.485 20.460 0,12 75 70 0,77 31.755 11.395 0,01 1.310 -245 0,00 1.285 -350 0,00 0,082 -0,029 0,00 1.745 435 0,09 7.220 6.030 0,53 25 36 0,00 27 -11 0,00 0,66 0,72 0,04 100 95 0,56
47 Detailhandel 2010 76 48 0,01 17.945 20.810 0,04 40 45 0,64 30.075 9.665 0,01 1.515 -125 0,00 1.505 -210 0,00 0,070 -0,018 0,00 1.720 350 0,09 6.015 4.905 0,50 30 42 0,00 25 -9 0,00 0,71 0,75 0,15 100 70 0,00
49 Vervoer over land 2009 65 65 0,99 30.370 31.640 0,46 90 95 0,77 9.210 6.720 0,28 655 -230 0,00 675 -340 0,00 . . . 540 95 0,03 5.355 5.340 0,99 41 59 0,00 16 -12 0,00 0,72 0,86 0,00 125 100 0,01
49 Vervoer over land 2010 76 72 0,83 30.065 31.130 0,57 125 105 0,57 10.615 8.545 0,45 735 -85 0,00 665 -175 0,00 0,073 -0,038 0,00 575 210 0,16 4.990 5.970 0,54 46 55 0,04 13 -11 0,00 0,75 0,83 0,01 120 105 0,14
62 IT-dienstverlening 2009 29 29 0,94 42.530 38.560 0,12 410 310 0,15 3.935 5.015 0,64 740 -640 0,00 760 -600 0,00 0,222 -0,094 0,00 450 1.290 0,27 1.675 10.670 0,14 8 15 0,00 42 -19 0,00 0,62 0,65 0,45 130 105 0,17
62 IT-dienstverlening 2010 32 27 0,22 41.725 37.485 0,09 355 355 1,00 4.940 7.280 0,53 580 60 0,00 585 -20 0,00 0,171 -0,199 0,00 420 1.260 0,24 3.775 8.705 0,36 10 17 0,00 41 -17 0,00 0,64 0,66 0,56 140 100 0,05
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat bedrijfskenmerken van twee groepen bedrijven binnen een bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De eerste groep zijn de koplopers binnen een bedrijfstak op het gebied van rentabiliteit eigen vermogen. De tweede groep zijn de achterblijvers binnen dezelfde bedrijfstak op het gebied van rentabiliteit eigen vermogen. De tabel bevat gegevens over personeel, salarissen, omzet, resultaat, balanstotaal, winstmarge en enkele financiële kengetallen. Ook wordt aangegeven hoe betrouwbaar de gevonden verschillen tussen koplopers en achterblijvers zijn.
In deze tabel is de rentabiliteit van het eigen vermogen gebruikt om te beslissen welke bedrijven de koplopers zijn en welke de achterblijvers. Er zijn nog twee tabellen beschikbaar die een andere invalshoek kiezen; de een baseert de twee groepen op de winst per euro omzet, de andere op de arbeidsproductiviteit.

Gegevens beschikbaar over 2009 en 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2019:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing, dit was een eenmalige tabel.

Toelichting onderwerpen

Rentabiliteit: personeel
Werkzame personen
De personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Brutosalaris
Het loon per werkzame persoon vòòr aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Uitgaven aan opleidingen
De uitgaven aan opleidingen per werkzame persoon.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Rentabiliteit: bedrijfsstructuur
Netto omzet
De opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband. Door derden doorberekende vrachtkosten zijn inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. Het bedrijfsresultaat is het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Resultaat voor belasting
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo
voorzieningen en het buitengewoon resultaat.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Winst per euro omzet
Het resultaat voor belasting gedeeld door de netto omzet.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Liquide middelen
De activa die vrijwel direct in geld zijn om te zetten.
Voorbeelden: kasmiddelen, wissels, cheques, termijndeposito's, rekening-courant tegoeden en overige kortlopende vorderingen op financiële instellingen, zoals daggeldleningen.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Balanstotaal
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Langlopende schulden
Dit zijn schulden met een (resterende) looptijd van een jaar of langer, uitgedrukt als percentage van de totale schulden. De totale schulden omvatten kortlopende en langlopende schulden.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Rentabiliteit: kengetallen
Rentabiliteit totaal vermogen
De nettowinst gedeeld door het geïnvesteerd totale vermogen.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. De rentabiliteit van het totaal vermogen geeft de winstgevendheid van het totaal vermogen weer; de verhouding tussen de opbrengst van het vermogen en het vermogen waarmee de opbrengst is behaald, uitgedrukt in een percentage. Hier is de nettowinst vóór belasting gebruikt.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Solvabiliteit
Het vreemd vermogen gedeeld door het totaal vermogen. Dit is de zogenaamde debt ratio.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. De solvabiliteit van een onderneming geeft aan in welke mate de onderneming op een bepaald moment in staat is om aan haar totale verplichtingen (uitgedrukt in het totale vermogen) te voldoen.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Arbeidsproductiviteit
De netto omzet minus de inkoopwaarde, gedeeld door het aantal werkzame personen uitgedrukt in arbeidsjaren (FTE).

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. De arbeidsproductiviteit van een onderneming geeft aan hoeveel toegevoegde waarde gecreëerd is per werkzame persoon. Hier is de netto toegevoegde waarde gebruikt.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.