Milieusector; arbeidsvolume en toegevoegde waarde, bedrijfstak, 1995 - 2011

Milieusector; arbeidsvolume en toegevoegde waarde, bedrijfstak, 1995 - 2011

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Milieudomeinen Perioden Arbeidsvolume werkzame personen (x 1000 vte) Productie basisprijzen (mln euro) Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
Totaal milieusector Totaal milieudomeinen 2010* 112,3 31.916 13.876
Totaal milieusector Totaal milieudomeinen 2011* 112,7 34.036 14.328
A-U Alle economische activiteiten Totaal milieudomeinen 2010* 107,1 30.504 13.340
A-U Alle economische activiteiten Totaal milieudomeinen 2011* 107,8 32.599 13.800
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal milieudomeinen 2010* 3,7 1.409 577
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal milieudomeinen 2011* 3,8 1.421 547
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal milieudomeinen 2010* x x x
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal milieudomeinen 2011* x x x
B Delfstoffenwinning Totaal milieudomeinen 2010* x x x
B Delfstoffenwinning Totaal milieudomeinen 2011* x x x
C Industrie Totaal milieudomeinen 2010* 12,9 3.774 1.054
C Industrie Totaal milieudomeinen 2011* 12,9 4.489 1.057
D Energievoorziening Totaal milieudomeinen 2010* 0,9 655 374
D Energievoorziening Totaal milieudomeinen 2011* 1,1 758 416
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal milieudomeinen 2010* 30,7 10.865 3.866
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal milieudomeinen 2011* 30,5 11.616 4.006
F Bouwnijverheid Totaal milieudomeinen 2010* 17,6 3.554 1.142
F Bouwnijverheid Totaal milieudomeinen 2011* 17,8 3.638 1.180
G-I Handel, vervoer en horeca Totaal milieudomeinen 2010* 14,9 4.763 3.728
G-I Handel, vervoer en horeca Totaal milieudomeinen 2011* 15,3 5.072 3.975
J Informatie en communicatie Totaal milieudomeinen 2010* 0,2 51 19
J Informatie en communicatie Totaal milieudomeinen 2011* 0,2 59 23
K Financiële dienstverlening Totaal milieudomeinen 2010* x x x
K Financiële dienstverlening Totaal milieudomeinen 2011* x x x
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal milieudomeinen 2010* x x x
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal milieudomeinen 2011* x x x
M-N Zakelijke dienstverlening Totaal milieudomeinen 2010* 12,2 1.685 873
M-N Zakelijke dienstverlening Totaal milieudomeinen 2011* 12,3 1.689 892
O-Q Overheid en zorg Totaal milieudomeinen 2010* 11,9 3.261 1.466
O-Q Overheid en zorg Totaal milieudomeinen 2011* 11,8 3.364 1.480
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal milieudomeinen 2010* 1,8 158 90
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal milieudomeinen 2011* 1,6 147 87
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven Totaal milieudomeinen 2010* 5,1 1.412 536
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven Totaal milieudomeinen 2011* 4,9 1.437 528
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden economische gegevens voor de milieusector gepresenteerd. Het arbeidsvolume, de productie en de toegevoegde waarde van de milieusector komen in deze tabel aan bod. Productie en toegevoegde waarde worden gemeten in basisprijzen en arbeidsvolume wordt gemeten in arbeidsjaren (werkzame personen).

De milieusector bestaat uit de groep van bedrijven en instanties die activiteiten ontplooien met betrekking tot het meten, voorkomen, limiteren, minimaliseren of corrigeren van milieuschade aan water, lucht en bodem, evenals problemen gerelateerd aan afval, geluid en ecosystemen (OECD, 1999; Eurostat 2009). In deze definitie worden ook de 'schonere technologieën' en 'schonere producten en diensten' meegenomen die het milieurisico verkleinen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling minimaliseren. De definitie van de milieusector is op Europees niveau vastgesteld en wordt als zodanig door EU-landen toegepast.

De groep van bedrijven en instanties horend tot de milieusector kunnen worden onderverdeeld naar bedrijfstakken. In deze tabel zijn alleen de bedrijven die milieuactiviteiten als hoofdactiviteit of nevenactiviteit uitvoeren toegerekend aan de bedrijfstakken. De interne milieuactiviteiten die uitgevoerd worden binnen het Nederlandse bedrijfsleven zijn in deze tabel niet toegerekend aan de bedrijfstakken. Deze interne activiteiten worden daarom afzonderlijk gepresenteerd. De activiteiten die binnen de milieusector vallen kunnen daarnaast in milieudomeinen worden onderverdeeld.

De hierboven genoemde economische gegevens van de milieusector worden in volgende grootheden weergegeven:

- Arbeidsvolume in arbeidsjaren, werkzame personen
- Productie in basisprijzen, mln euro
- Toegevoegde waarde in basisprijzen, mln euro

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2011

Status van de cijfers:
Voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 november 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel: Milieusector; arbeidsvolume, toegevoegde waarde en productie, bedrijfstak. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Productie basisprijzen
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben
ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van productgebonden belastingen (waaronder btw) en productgebonden subsidies.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.