Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2014

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2014

Baten/lasten/saldo Perioden Totaal gemeentelijke functies na best. (mln euro) Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur (mln euro) Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat (mln euro) Economische zaken Totaal economische zaken (mln euro) Onderwijs Totaal onderwijs (mln euro) Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (mln euro) Volksgezondheid en milieu Totaal volksgezondheid en milieu (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Financiering en algemene dekkingsmid. Totaal financ. en alg. dekking. na best (mln euro)
Baten 2005 8.583 47 382 1.434 300 84 149 3.030 2.456 367 334
Baten 2010 8.894 78 807 1.617 226 51 153 3.904 1.396 254 407
Baten 2012 9.399 111 965 1.678 156 50 171 3.821 1.593 177 679
Baten 2013 9.816 271 1.167 1.627 115 60 220 3.896 1.629 160 672
Baten 2014 10.595 439 1.350 1.772 135 57 229 3.995 1.827 164 627
Lasten 2005 8.583 44 377 1.402 280 85 165 2.989 2.532 389 321
Lasten 2010 8.894 95 788 1.626 225 52 164 3.924 1.376 244 399
Lasten 2012 9.399 126 977 1.780 166 50 169 3.836 1.584 181 531
Lasten 2013 9.816 293 1.167 1.644 136 59 258 3.932 1.624 183 521
Lasten 2014 10.595 447 1.324 1.759 156 58 251 4.029 1.810 181 581
Saldo 2005 0 2 5 32 20 0 -15 42 -76 -22 13
Saldo 2010 0 -17 19 -9 1 -1 -11 -20 20 10 8
Saldo 2012 0 -15 -12 -102 -10 0 2 -16 9 -4 148
Saldo 2013 0 -22 0 -17 -21 0 -38 -36 5 -23 152
Saldo 2014 0 -8 26 13 -21 0 -21 -34 17 -17 46
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) van de gemeenschappelijke regelingen voor Nederland als geheel. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal gemeentelijke functies na best.
Totaal gemeentelijke functies na bestemming.
Het totaal van alle lasten en baten voor alle functies, na bestemming van het resultaat.
De bestemming is het toevoegen en onttrekken van bedragen aan de reserves.
Algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen, Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders, Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Totaal algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen, Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders, Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding, Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele explosieven.
Totaal openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding, Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele explosieven.
Verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen, Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten, Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen, Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten, Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Totaal economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de aan de gemeenschappelijke regeling toegewezen taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen: vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende onderwijssoorten.
Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Totaal onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de aan de gemeenschappelijke regeling toegewezen taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen: vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende onderwijssoorten.
Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk, Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en -terreinen, Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Totaal cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk, Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en -terreinen, Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk minimabeleid, Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen, Huishoudelijke verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk, Tehuizen, Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten.
Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk minimabeleid, Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen, Huishoudelijke verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk, Tehuizen, Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten.
Volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer; Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO); Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer; Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater; Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten begraafplaatsrechten.
Totaal volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer; Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO); Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer; Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater; Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten begraafplaatsrechten.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening, Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv.
Totaal ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening, Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Hoofdfunctie die de algemene middelen weergeeft waaruit de aan de gemeenschappelijke regeling toegewezen taken worden gefinancierd.
Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van resultaat en reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat vóór en ná deze bestemming weergeven.
Totaal financ. en alg. dekking. na best
Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen na bestemming.
De totale lasten en baten van de hoofdfunctie Financiering en algemene dekkingsmiddelen na bestemming van het resultaat.