Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december 2005-2021

Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december 2005-2021

Balansposten-gemeensch. regelingen Perioden Balansstanden ultimo (mln euro)
A - Activa 2021 8.796
A1 - Vaste activa 2021 3.991
A11 - Immateriële vaste activa 2021 29
A12 - Materiële vaste activa 2021 2.398
A121 - Gronden en terreinen 2021 460
A123 - Bedrijfsgebouwen 2021 783
A124 - GWW werken 2021 82
A12a - Overige materiële vaste activa 2021 1.073
A13 - Financiële vaste activa 2021 1.564
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2021 274
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2021 1.062
A1331 - Overige langlopende leningen 2021 155
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2021 73
A2 - Vlottende activa 2021 4.804
A21 - Voorraden 2021 542
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2021
A213 - Onderhanden werk .. 2021 530
A21a - Overige voorraden 2021 11
A22 - Financiële vlottende activa 2021 4.263
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2021 3.361
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2021 254
A29 - Overlopende activa 2021 648
P - Passiva 2021 8.796
P1 - Vaste passiva 2021 4.917
P11 - Eigen vermogen 2021 1.521
P111 - Algemene reserve 2021 611
P112 - Bestemmingsreserves 2021 739
P114 - Saldo van de rekening 2021 171
P12 - Voorzieningen 2021 242
P13 - Vaste schuld 2021 3.154
P133 - Onderhandse leningen van .. 2021 3.068
P13a - Overige vaste schuld 2021 86
P2 - Vlottende passiva 2021 3.879
P21 - Kortlopende schuld 2021 1.847
P29 - Overlopende passiva 2021 2.032
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de balanssamenstelling van gemeenschappelijke regelingen in miljoenen euro’s. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête ‘Informatie voor derden’ (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2023:
De cijfers voor 2021 zijn nu definitief en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Balansstanden ultimo
Balansstanden per 31-12 op basis van de rekening van gemeenschappelijke regelingen weergegeven in miljoenen euro's.