Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december

Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december

Balansposten-gemeensch. regelingen Perioden Balansstanden ultimo (mln euro)
A - Activa 2016 7.026
A - Activa 2017 7.900
A - Activa 2018 8.440
A - Activa 2019 8.131
A - Activa 2020* 9.000
A1 - Vaste activa 2016 3.045
A1 - Vaste activa 2017 3.913
A1 - Vaste activa 2018 4.079
A1 - Vaste activa 2019 4.121
A1 - Vaste activa 2020* 4.270
A11 - Immateriële vaste activa 2016 16
A11 - Immateriële vaste activa 2017 16
A11 - Immateriële vaste activa 2018 19
A11 - Immateriële vaste activa 2019 19
A11 - Immateriële vaste activa 2020* 18
A12 - Materiële vaste activa 2016 2.427
A12 - Materiële vaste activa 2017 2.445
A12 - Materiële vaste activa 2018 2.480
A12 - Materiële vaste activa 2019 2.488
A12 - Materiële vaste activa 2020* 2.643
A121 - Gronden en terreinen 2016 486
A121 - Gronden en terreinen 2017 499
A121 - Gronden en terreinen 2018 509
A121 - Gronden en terreinen 2019 511
A121 - Gronden en terreinen 2020* 617
A123 - Bedrijfsgebouwen 2016 864
A123 - Bedrijfsgebouwen 2017 822
A123 - Bedrijfsgebouwen 2018 792
A123 - Bedrijfsgebouwen 2019 779
A123 - Bedrijfsgebouwen 2020* 800
A124 - GWW werken 2016 236
A124 - GWW werken 2017 241
A124 - GWW werken 2018 221
A124 - GWW werken 2019 220
A124 - GWW werken 2020* 230
A12a - Overige materiële vaste activa 2016 840
A12a - Overige materiële vaste activa 2017 883
A12a - Overige materiële vaste activa 2018 959
A12a - Overige materiële vaste activa 2019 978
A12a - Overige materiële vaste activa 2020* 996
A13 - Financiële vaste activa 2016 602
A13 - Financiële vaste activa 2017 1.453
A13 - Financiële vaste activa 2018 1.580
A13 - Financiële vaste activa 2019 1.614
A13 - Financiële vaste activa 2020* 1.609
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2016 245
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2017 240
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2018 241
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2019 232
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2020* 233
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2016 27
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2017 922
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2018 1.103
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2019 1.192
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2020* 1.107
A1331 - Overige langlopende leningen 2016 134
A1331 - Overige langlopende leningen 2017 113
A1331 - Overige langlopende leningen 2018 100
A1331 - Overige langlopende leningen 2019 84
A1331 - Overige langlopende leningen 2020* 155
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2016 197
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2017 178
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2018 136
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2019 106
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2020* 114
A2 - Vlottende activa 2016 3.981
A2 - Vlottende activa 2017 3.986
A2 - Vlottende activa 2018 4.361
A2 - Vlottende activa 2019 4.010
A2 - Vlottende activa 2020* 4.730
A21 - Voorraden 2016 559
A21 - Voorraden 2017 569
A21 - Voorraden 2018 775
A21 - Voorraden 2019 762
A21 - Voorraden 2020* 666
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2016 108
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2017 72
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2018
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2019
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2020*
A213 - Onderhanden werk .. 2016 430
A213 - Onderhanden werk .. 2017 467
A213 - Onderhanden werk .. 2018 748
A213 - Onderhanden werk .. 2019 751
A213 - Onderhanden werk .. 2020* 656
A21a - Overige voorraden 2016 21
A21a - Overige voorraden 2017 30
A21a - Overige voorraden 2018 26
A21a - Overige voorraden 2019 11
A21a - Overige voorraden 2020* 11
A22 - Financiële vlottende activa 2016 3.422
A22 - Financiële vlottende activa 2017 3.418
A22 - Financiële vlottende activa 2018 3.586
A22 - Financiële vlottende activa 2019 3.249
A22 - Financiële vlottende activa 2020* 4.064
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2016 2.454
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2017 2.292
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2018 2.475
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2019 2.287
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2020* 2.995
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2016 575
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2017 534
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2018 414
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2019 396
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2020* 404
A29 - Overlopende activa 2016 393
A29 - Overlopende activa 2017 592
A29 - Overlopende activa 2018 698
A29 - Overlopende activa 2019 566
A29 - Overlopende activa 2020* 665
P - Passiva 2016 7.026
P - Passiva 2017 7.900
P - Passiva 2018 8.440
P - Passiva 2019 8.131
P - Passiva 2020* 9.000
P1 - Vaste passiva 2016 3.580
P1 - Vaste passiva 2017 4.646
P1 - Vaste passiva 2018 5.110
P1 - Vaste passiva 2019 5.069
P1 - Vaste passiva 2020* 5.235
P11 - Eigen vermogen 2016 1.360
P11 - Eigen vermogen 2017 1.423
P11 - Eigen vermogen 2018 1.476
P11 - Eigen vermogen 2019 1.462
P11 - Eigen vermogen 2020* 1.660
P111 - Algemene reserve 2016 729
P111 - Algemene reserve 2017 759
P111 - Algemene reserve 2018 763
P111 - Algemene reserve 2019 780
P111 - Algemene reserve 2020* 830
P112 - Bestemmingsreserves 2016 487
P112 - Bestemmingsreserves 2017 527
P112 - Bestemmingsreserves 2018 548
P112 - Bestemmingsreserves 2019 557
P112 - Bestemmingsreserves 2020* 614
P114 - Saldo van de rekening 2016 145
P114 - Saldo van de rekening 2017 137
P114 - Saldo van de rekening 2018 165
P114 - Saldo van de rekening 2019 125
P114 - Saldo van de rekening 2020* 216
P12 - Voorzieningen 2016 357
P12 - Voorzieningen 2017 359
P12 - Voorzieningen 2018 332
P12 - Voorzieningen 2019 325
P12 - Voorzieningen 2020* 338
P13 - Vaste schuld 2016 1.863
P13 - Vaste schuld 2017 2.864
P13 - Vaste schuld 2018 3.301
P13 - Vaste schuld 2019 3.281
P13 - Vaste schuld 2020* 3.237
P133 - Onderhandse leningen van .. 2016 1.702
P133 - Onderhandse leningen van .. 2017 2.590
P133 - Onderhandse leningen van .. 2018 3.086
P133 - Onderhandse leningen van .. 2019 3.077
P133 - Onderhandse leningen van .. 2020* 2.951
P13a - Overige vaste schuld 2016 161
P13a - Overige vaste schuld 2017 274
P13a - Overige vaste schuld 2018 215
P13a - Overige vaste schuld 2019 204
P13a - Overige vaste schuld 2020* 286
P2 - Vlottende passiva 2016 3.446
P2 - Vlottende passiva 2017 3.253
P2 - Vlottende passiva 2018 3.330
P2 - Vlottende passiva 2019 3.062
P2 - Vlottende passiva 2020* 3.765
P21 - Kortlopende schuld 2016 1.532
P21 - Kortlopende schuld 2017 1.576
P21 - Kortlopende schuld 2018 1.549
P21 - Kortlopende schuld 2019 1.442
P21 - Kortlopende schuld 2020* 1.892
P29 - Overlopende passiva 2016 1.913
P29 - Overlopende passiva 2017 1.677
P29 - Overlopende passiva 2018 1.781
P29 - Overlopende passiva 2019 1.620
P29 - Overlopende passiva 2020* 1.873
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de balanssamenstelling van gemeenschappelijke regelingen in miljoenen euro’s. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête ‘Informatie voor derden’ (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.

Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 22 december 2021:
De voorlopige cijfers voor 2020 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2019 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe balanscijfers worden uiterlijk twaalf maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Balansstanden ultimo
Balansstanden per 31-12 op basis van de rekening van gemeenschappelijke regelingen weergegeven in miljoenen euro's.