Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit, 2006-2012

Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit, 2006-2012

Zorginstellingen (SBI 2008) Perioden Ondernemingen (aantal) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Wettelijk budget (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Opbrengsten DBC's/DBC-zorgproducten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Totaal overige netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Zorgprestaties tussen instellingen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Persoonsgebonden en -volgende budgetten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Overige zorgprestaties (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Overige dienstverlening (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Wmo-subsidies huishoudelijke hulp (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige subsidies en bijdragen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenlasten en sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Bijzondere waardeverminderingen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Overige personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Totaal niet eerder genoemde bedr.lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Voeding en hotelmatige kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Algemene kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Cliënt- en bewonersgebonden kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Onderhouds- en energiekosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Huur/operationele leasing kap.goederen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Andere bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Totaal activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Financiële vaste activa Deelnemingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Financiële vaste activa Overige langlopende vorderingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Voorraden Totaal voorraden (mln euro) Balans Balans activa eindstand Voorraden Voorraden (mln euro) Balans Balans activa eindstand Voorraden Onderhanden werk DBC's (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen Totaal kortlopende vorderingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen Vorderingen op debiteuren (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen Vorderingen u.h.v. bekostiging (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen Overige kortlopende vorderingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Effecten (mln euro) Balans Balans activa eindstand Liquide middelen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Totaal passiva (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Totaal eigen vermogen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Kapitaal (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Collectief gefin. geb. vermogen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Niet-collectief gefin. vrij vermogen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Voorzieningen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Langlopende schulden (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Totaal kortlopende schulden (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Crediteuren (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Aflossingsverplichting langlop. lening (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Schulden u.h.v. bekostiging (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Overige kortlopende schulden (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Boekwaarde per 1 januari (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Investeringen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Herwaarderingen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Desinvesteringen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Afschrijvingen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Bijzondere waardeverminderingen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Terugname afgeschreven activa (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Boekwaarde per 31 december (mln euro) Balans Spec. financieringsverschil verslagjaar Wettelijk budget verslagjaar (mln euro) Balans Spec. financieringsverschil verslagjaar Opbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Balans Spec. financieringsverschil verslagjaar Financieringsverschil budget-opbrengsten (mln euro) Personeel Banen werknemers (aantal) Personeel Arbeidsjaren werknemers (aantal)
86101 Universitair medische centra 2012* 8 7.190 4.739 389 3.240 1.110 42 0 208 861 2.451 0 2.134 317 6.952 3.975 3.143 831 396 18 2.563 346 186 160 2.217 149 480 1.302 188 55 43 238 7 118 -111 0 1 -1 125 7.637 29 4.638 58 29 29 351 104 247 2.252 933 136 1.182 2 308 7.637 1.497 27 1.121 350 491 3.098 2.550 315 307 106 119 1.704 4.456 646 2 3 435 28 0 4.638 248 233 15 71.940 57.050
86102 Algemene ziekenhuizen 2012* 75 14.454 13.251 1.222 11.049 980 184 0 446 349 1.203 41 548 615 13.837 7.305 5.908 1.397 1.111 25 5.396 651 331 321 4.745 460 807 2.979 333 84 82 616 25 369 -345 2 1 2 274 16.182 32 10.157 229 41 189 1.032 197 834 3.920 2.232 86 1.602 4 808 16.182 2.626 89 2.328 208 684 6.859 6.013 994 689 600 737 2.993 9.852 1.606 0 174 1.095 45 -13 10.157 1.365 1.318 47 195.940 135.970
86103 Categorale ziekenhuizen 2012* 23 1.235 1.044 260 656 129 11 2 40 76 190 0 122 69 1.193 731 596 135 74 1 387 83 47 36 304 39 75 139 30 13 8 41 2 19 -17 0 0 0 24 1.248 0 732 13 3 10 70 8 62 343 137 35 170 9 81 1.248 288 10 204 74 45 402 513 155 58 35 90 175 708 110 0 10 72 3 0 732 269 235 34 17.790 12.220
Geestelijke gezondheidszorg 2012* 102 5.689 4.723 4.613 0 109 23 10 27 50 967 1 829 137 5.509 3.664 2.973 691 286 36 1.523 343 157 186 1.180 226 407 143 174 191 39 180 10 94 -84 1 0 1 96 5.098 10 3.125 55 7 48 326 5 321 1.190 438 405 347 0 392 5.098 1.118 14 966 139 285 1.941 1.754 435 192 129 108 890 3.087 517 19 176 283 38 0 3.125 4.620 4.407 213 83.450 62.990
Gehandicaptenzorg 2012* 140 8.301 7.817 7.502 4 311 43 151 60 56 485 16 299 170 7.957 4.981 4.061 920 445 101 2.430 514 258 256 1.916 514 511 225 304 333 29 345 12 116 -105 0 0 0 240 6.299 1 4.761 109 1 108 14 7 7 511 67 299 145 4 900 6.299 1.870 9 1.738 123 461 2.300 1.668 146 228 166 26 1.102 4.678 821 10 205 418 99 25 4.761 7.502 7.271 232 172.540 105.880
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2012* 463 16.993 15.194 14.232 148 815 63 76 440 236 1.799 1.155 280 365 16.298 10.482 8.570 1.912 830 128 4.858 1.161 706 455 3.696 997 1.003 365 559 702 71 695 43 269 -225 19 5 14 484 14.015 16 9.834 241 14 227 32 18 14 1.121 317 419 385 14 2.758 14.015 3.813 49 3.111 654 593 5.907 3.702 371 565 385 100 2.282 9.565 1.541 59 366 831 103 32 9.834 14.275 13.961 314 449.050 233.660
87902 Maatschappelijke opvang 2012* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87901 Jeugdzorg met overnachting 2012* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88991 Ambulante jeugdzorg 2012* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft uitsluitend publiekgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen. Jaar-op-jaar ontwikkelingen in financiën, personeel en productie worden mede beïnvloed door populatieveranderingen. Wijzigingen van de hoofdactiviteit, oprichtingen en opheffingen leiden tot veranderingen in de populatie van ondernemingengroepen. Ook fusies, overnames en splitsingen kunnen resulteren in wijzigingen in de populatie.

Gegevens beschikbaar: 2006-2012

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over voorgaande jaren zijn definitief, met uitzondering van de cijfers voor de productie en de capaciteit van alle categorieën zorginstellingen over 2010 en 2011. En met uitzondering van de cijfers over 2011 voor financiën en personeel van Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, Jeugdzorg met overnachting en Ambulante jeugdzorg.

Wijzigingen per 22 oktober 2014:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel 'Zorginstellingen; financiën en personeel' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingen
De (groep van) onderneming(en) is de eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de (groep van) onderneming(en) gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend. Een ondernemingengroep wordt ook wel aangeduid met concern.


Verlies- en winstrekening
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schadeuitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst (exclusief btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico’s die niet via het ziekenfonds of de normale ziektekostenverzekering verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.
---
Te besteden budget voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), opbrengsten en mutatie onderhanden werk van ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg voor DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) en DBC-zorgproducten, opbrengsten uit zorg in opdracht van andere instellingen, overige zorgprestaties en opbrengsten uit dienstverlening.
Totaal netto omzet
Wettelijk budget
Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico’s die niet via het ziekenfonds of de normale ziektekostenverzekering verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.
---
Te besteden budget voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), via de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) op basis van een raming van het productievolume. Naast het budget worden ook subsidies in het kader van Zorgverzekeringswet (Zvw) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) meegeteld. Verder worden ook correcties op het budget van vorige jaren meegenomen.
Opbrengsten DBC's/DBC-zorgproducten
Opbrengsten voor afgesloten en gehonoreerde DBC's en DBC-zorgproducten en mutatie onderhanden werk DBC's en DBC-zorgproducten voor ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg.
DBC of DBC-zorgproduct = geheel van activiteiten en verrichtingen binnen de ziekenhuiszorg, de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en de geriatrische revalidatiezorg dat nodig is voor het vaststellen van de diagnose en de daarmee samenhangende behandeling in een afgebakende periode; (een deel van) de genoemde zorg wordt op basis van dbc-zorgproducten gefinancierd.
DBC's = DiagnoseBehandelingCombinaties
Overige netto omzet
Opbrengsten uit zorg in opdracht van andere instellingen, PGB's, opbrengsten uit niet-gebudgetteerde zorgverlening zoals kraamzorg en opbrengsten uit dienstverlening.
PGB = Geldbedrag dat iemand kan aanvragen om zelf zorg, begeleiding, hulp(middelen) of voorzieningen vanuit onder andere de AWBZ in te kopen; men kiest zelf de zorg- of hulpverleners, begeleiders of hulpmiddelen uit.
Totaal overige netto omzet
Zorgprestaties tussen instellingen
Opbrengsten uit zorg in opdracht van andere instellingen.
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Betalingen uit persoonsgebonden en persoonsvolgende budgetten (PGB's).

PGB = Geldbedrag waarmee de cliënt zelf langdurige zorg ten laste van de AWBZ kan inkopen of inhuren. De cliënt kiest hiermee zelf een zorgaanbieder.

De cliënt aan wie het zorgkantoor een pgb heeft toegekend wordt ook wel aangeduid als de budgethouder. De budgethouder moet aan het zorgkantoor verantwoorden waaraan hij het budget heeft besteed.

Naast zorg die cliënten inkopen met een persoonsgebonden budget bestaat er ook zorg in natura (ZIN).
Overige zorgprestaties
Opbrengsten uit zorgverlening niet eerder genoemd. Dit betreft niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg (waaronder kraamzorg), eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg, opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg, opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering en overige zorgprestaties.
Overige dienstverlening
Opbrengsten uit geleverde diensten (met uitzondering van zorg en Wmo-diensten). Dit betreft onder andere onderzoek (vooral door UMC's), catering, bereide maaltijden voor andere zorginstellingen, winkelverkoop, parkeergelden, verkoop/verhuur van hulpmiddelen, verlenen van gemaksdiensten en het geven van cursussen.
Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
UMC = Universitair Medisch Centrum
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
---
Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, exclusief onderhanden werk voor DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) en DBC-zorgproducten bij ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies (geen Zvw/AWBZ-subsidies);
- beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Wmo-subsidies huishoudelijke hulp
Wmo-opbrengsten uit hoofde van contract met gemeente voor huishoudelijke verzorging in de thuissituatie aan chronisch zieken, ouderen, gehandicapten en mensen die daaraan tijdelijke behoefte hebben.
Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning.
Overige subsidies en bijdragen
Subsidies van Rijk (waaronder ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), ministerie van Veiligheid en Justitie), (zorg)opleidingsfonds, universiteit, provincie (waaronder jeugdzorg) en gemeenten (waaronder jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang), Wmo-subsidies (exclusief Wmo-subsidies voor huishoudelijke hulp) en overige subsidies (o.a. loonkostensubsidies).
Inclusief beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment.
Exclusief subsidies in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
---
Vergoedingen voor uitgeleend personeel, verhuur onroerend goed.
Bedrijfslasten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de afschrijvingen op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten.
Totaal bedrijfslasten
Arbeidskosten
Totaal van de bruto lonen en salarissen van werknemers, pensioenlasten en de ten laste van de werkgevers komende sociale premies.
Totaal arbeidskosten
Lonen en salarissen
Lonen en salarissen van de werknemers op de loonlijst.
Hierin zijn begrepen:
- het arbeidsloon inclusief het werknemersaandeel sociale verzekeringen, verminderd met ontvangen ziekengelden;
- gratificaties, tantièmes, vakantietoeslag, dertiende maand en ontslaguitkeringen;
- vergoedingen woon-werkverkeer;
- bijdragen in (premie-)spaarregelingen;
- loon in natura.

---
Niet inbegrepen: sociale lasten, pensioenpremies, andere personeelskosten (zoals kosten opleiding, kantine, arbodiensten, werving).
Pensioenlasten en sociale lasten
Werkgeversaandeel pensioenlasten, sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
De sociale lasten zijn de werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid. Deze omvatten de toegerekende en werkelijke sociale premies en de werkelijke pensioenpremies.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bijzondere waardeverminderingen
Naast de (systematische) afschrijvingen kunnen ook bijzondere waardeverminderingen zich voordoen waarbij wordt vastgesteld dat de reële waarde van een actief lager is dan de boekwaarde. Daarnaast kunnen bijzondere waardeverminderingen voorkomen bij vaste activa waarop niet wordt afgeschreven en bij financiële vaste activa.
Overige bedrijfslasten
Som van andere personeelskosten, kosten van voeding, andere hotelmatige kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden kosten, terrein- en gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal overige bedrijfslasten
Andere personeelskosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Totaal andere personeelskosten
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Betalingen voor stagiaires, uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel. Exclusief vergoedingen (zoals de zogenaamde lumpsum) voor vrijgevestigde medische specialisten praktijkhoudend in algemene en categorale ziekenhuizen.
Overige personeelskosten
Kosten werving en selectie, opleiding, kleding, kinderopvang en dergelijke voor personeel.
Niet eerder genoemde bedrijfslasten
Som van kosten van voeding, andere hotelmatige kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden kosten, terrein- en gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten niet eerder genoemd. Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal niet eerder genoemde bedr.lasten
Totaal niet eerder genoemde bedrijfslasten
Voeding en hotelmatige kosten
Behalve de kosten van maaltijdverstrekkingen (voeding) zijn er andere hotelmatige kosten zoals kosten van huishouding, linnenvoorziening en vervoer van cliënten.
Algemene kosten
Kosten van administratie, communicatie, algemeen beheer, verzekeringen, belastingen en dergelijke.
Cliënt- en bewonersgebonden kosten
Kosten van onderzoek, behandeling (inclusief medicijnen), verpleging, verzorging, instrumentarium en apparatuur. Exclusief personeelskosten.
Onderhouds- en energiekosten
Onderhoudskosten en energiekosten van terreinen, gebouwen, installaties
Inclusief dotaties aan onderhoudsvoorzieningen.
Huur/operationele leasing kap.goederen
Huur en operationele leasing kapitaalgoederen.

Operationele lease is een opzegbare overeenkomst tussen lessee en lessor tot het verlenen/verkrijgen van het recht op het gebruik van een zelfstandig materieel kapitaalgoed gedurende een bepaalde tijd tegen betaling van een periodieke vergoeding.
Toelichting: Een overeenkomst tot operational lease is in feite een huurovereenkomst.
Andere bedrijfslasten
Alle, niet eerder genoemde bedrijfslasten.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
---
Exclusief saldo financiële en buitengewone baten en lasten.
Financieel resultaat
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Financiële baten
De rentebaten, de winst uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op beleggingen en overige financiële baten.
Financiële lasten
De rentelasten, het verlies op deelnemingen, de kosten van leningen en het verlies op beleggingen.
Financieel resultaat
Buitengewoon resultaat
Het saldo van winsten en verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien, zoals o.a. koersverschillen, resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel.

Buitengewone baten
De winsten die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Als buitengewone baten worden o.a. beschouwd koerswinsten, positieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of tenietgaan van vaste activa en ontvangsten voor goodwill e.d.
Buitengewone lasten
De verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Als buitengewone lasten worden o.a. beschouwd verliezen op vorderingen, koersverliezen, negatieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de boekverliezen bij verkoop of tenietgaan van vaste activa, reorganisatiekosten e.d.
Buitengewoon resultaat
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat en het saldo buitengewone baten/lasten.
Balans
Balans activa eindstand
De balans is een overzicht van de activa en de passiva van een sector of land op een bepaald moment. De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa (zoals grond en minerale reserves), vorderingen en aandelenbezit. De passiva kunnen worden onderscheiden in schulden en eigen vermogen.
---
Totaal van alle bezittingen op 31 december van verslagjaar.
Totaal activa
Totaal van alle bezittingen.
Immateriële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op niet-tastbare kapitaalgoederen zoals concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op tastbare kapitaalgoederen zoals gebouwen, terreinen en machines en die langer dan een jaar in productieproces worden gebruikt.
Financiële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op financiële kapitaalgoederen zoals deelnemingen in andere ondernemingen, beleggingen in vastgoed of effecten, hypotheken, leningen op schuldbekentenis, bancaire kredietverlening, en zaken als vorderingen die op lange termijn aan derden (anders dan uit hoofde van een kapitaaldeelneming) ter beschikking zijn gesteld.
Totaal financiële vaste activa
Deelnemingen
Overige langlopende vorderingen
Voorraden
Geproduceerde activa bestaande uit goederen en diensten die zijn ontstaan in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden voor verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik in de toekomst.
Toelichting: De voorraden omvatten grondstoffen en halffabrikaten, onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen.
---
Inclusief onderhanden werk, oftewel nog niet voltooide zorgproductie, uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) en DBC-zorgproducten bij ziekenhuizen en (met ingang van verslagjaar 2008) instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.
Totaal voorraden
Voorraden
Geproduceerde activa bestaande uit goederen en diensten die zijn ontstaan in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden voor verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik in de toekomst.
Onderhanden werk DBC's
Onderhanden werk uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) en DBC-zorgproducten.
Onderhanden werk, oftewel nog niet voltooide zorgproductie, uit hoofde van DBC's en DBC-zorgproducten bij ziekenhuizen en (met ingang van verslagjaar 2008) instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.
Kortlopende vorderingen
Kortlopende vorderingen (inclusief vorderingen uit hoofde van bekostiging).
Totaal kortlopende vorderingen
Vorderingen op debiteuren
Openstaande rekeningen van door de zorginstelling geleverde producten of diensten, die nog betaald moeten worden aan de zorginstelling.
Vorderingen u.h.v. bekostiging
Vorderingen uit hoofde van bekostiging

Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico’s die niet via het ziekenfonds of de normale ziektekostenverzekering verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.

---
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en transitieregeling medisch specialistische zorg.
Het financieringsverschil is het geaccumuleerde verschil tussen het wettelijk vastgestelde jaarlijkse budget voor AWBZ- en Zvw-zorg en de daarop ontvangen vergoedingen. In het geval van een positief financieringsverschil (oftewel minder ontvangen dan volgens het budget vastgesteld) is sprake van een vordering genaamd 'financieringstekort'.
De vorderingen uit hoofde van transitieregeling medisch specialistische zorg betreft het verschil tussen de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die behaald zou zijn onder de oude bekostigingssystematiek.
Overige kortlopende vorderingen
Niet eerder genoemde kortlopende vorderingen. Exclusief kortlopende effecten en liquide middelen.
Effecten
Beleggingen die op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten en niet bedoeld als deelneming of om invloed uit te oefenen.
Liquide middelen
Chartaal geld en girale en overige deposito's.
Balans passiva eindstand
De balans is een overzicht van de activa en de passiva van een sector of land op een bepaald moment. De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa (zoals grond en minerale reserves), vorderingen en aandelenbezit. De passiva kunnen worden onderscheiden in schulden en eigen vermogen.
---
Totaal van alle schulden op 31 december van verslagjaar.
Totaal passiva
Totaal van alle schulden en het eigen vermogen.
Eigen vermogen
Totaal activa minus vreemd vermogen.
Totaal eigen vermogen
Kapitaal
Bij de oprichting of later ingebracht kapitaal.
Collectief gefin. geb. vermogen
Totaal reserves die voortkomen uit de subsidie- en/of zorggebonden dan wel collectief gefinancierde activiteiten. Hieronder worden ook de resultaten opgenomen van activiteiten die gefinancierd zijn uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Overeenkomstig de nieuwe richtlijn in 2008 wordt de egalisatierekening afschrijvingen met ingang van verslagjaar 2008 niet meer als afzonderlijke post opgenomen, maar geherrubriceerd onder het collectief gefinancierd gebonden vermogen. Voor de vergelijkbaarheid is de egalisatierekening afschrijvingen ook voor de jaren 2006 en 2007 toegevoegd aan het collectief gefinancierd gebonden vermogen. Het saldo van de egalisatierekening afschrijvingen betreft het verschil tussen de totaal over voorgaande jaren in het budget opgenomen vergoeding voor afschrijvingskosten en de werkelijke afschrijvingen.
Niet-collectief gefin. vrij vermogen
Vrij besteedbaar vermogen. Komt voort uit niet-collectief gefinancierde
activiteiten.
Voorzieningen
Onderdeel van het vreemd vermogen waarvan de omvang of het moment van afwikkeling onzeker is. Bijvoorbeeld onderhoudsvoorzieningen.
Ook zijn hieronder de voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument meegenomen.
Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg.
Langlopende schulden
Verplichtingen die voor een periode langer dan een jaar zijn aangegaan, en waarvan de omvang vaststaat.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden (inclusief schulden uit hoofde van bekostiging).
Verplichtingen die in het komende verslagjaar moeten worden nagekomen.

Totaal kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Verplichtingen bij kredietinstellingen. Een kredietinstelling is een bedrijf met rechtspersoonlijkheid dat zich hoofdzakelijk bezig houdt met financiële bemiddeling, dat wil zeggen het aantrekken, omzetten en uitzetten van financiële middelen.
Crediteuren
Openstaande rekeningen voor geleverde producten of diensten die nog betaald moeten worden door de zorginstelling.
Aflossingsverplichting langlop. lening
Aflossingsverplichting langlopende leningen
Totaal leningen met oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar, en een resterende looptijd van minder dan één jaar.
Schulden u.h.v. bekostiging
Schulden uit hoofde van bekostiging

Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico’s die niet via het ziekenfonds of de normale ziektekostenverzekering verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.

---
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot, transitieregeling medisch specialistische zorg, honorariumplafond en macrobeheersinstrument.

Het financieringsverschil is het geaccumuleerde verschil tussen het wettelijk vastgestelde jaarlijkse budget voor AWBZ- en Zvw-zorg en de daarop ontvangen vergoedingen. In het geval van een negatief financieringsverschil (oftewel meer ontvangen dan volgens het budget vastgesteld) is sprake van een schuld genaamd 'financieringsoverschot'.

De schulden uit hoofde van transitieregeling medisch specialistische zorg betreft het verschil tussen de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die behaald zou zijn onder de oude bekostigingssystematiek.

Schulden uit hoofde van honorariumplafond. Voor de niet in loondienst werkzame medisch specialisten is m.i.v. 1 januari 2012 per ziekenhuis een zogenaamd honorariumplafond van kracht. Dit plafond stelt een maximum aan de door de vrijgevestigde medisch specialisten te ontvangen honoraria. Een eventuele overschrijding van dit plafond dient het ziekenhuis in te houden op de doorbetalingen aan de vrijgevestigde medisch specialisten en deze overmaat op beschikking van de NZa af te dragen aan het Zorgverzekeringsfonds.

Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument. Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg.
Overige kortlopende schulden
Niet eerder genoemde kortlopende schulden.
Materiële vaste activa (mutaties)
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).
Herwaarderingen
De boekwaarde van een actiefpost aanpassen aan de werkelijke waarde ervan.
Desinvesteringen
De waarde van materiële vaste activa die definitief aan het productieproces zijn onttrokken.
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Naast de (systematische) afschrijvingen kunnen ook bijzondere waardeverminderingen zich voordoen waarbij wordt vastgesteld dat de reële waarde van een actief lager is dan de boekwaarde. Daarnaast kunnen bijzondere waardeverminderingen voorkomen bij vaste activa waarop niet wordt afgeschreven en bij financiële vaste activa.
Terugname afgeschreven activa
Boekwaarde per 31 december
Spec. financieringsverschil verslagjaar
Specificatie financieringsverschil verslagjaar
Wettelijk budget verslagjaar
Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico’s die niet via het ziekenfonds of de normale ziektekostenverzekering verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.

---
Wettelijk budget aanvaardbare kosten verslagjaar voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg
Te besteden budget jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), via de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg) op basis van een raming van het productievolume.
Subsidies in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en correcties op budget van vorige jaren worden niet meegeteld.
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico’s die niet via het ziekenfonds of de normale ziektekostenverzekering verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.

---
Opbrengsten ter dekking van het wettelijk budget verslagjaar voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg
Ontvangen voorschotten en in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten ter dekking van het budget.
De over/onderfinanciering in voorgaande jaren door verkeerd ingeschatte DBC-tarieven bij algemene en academische ziekenhuizen wordt niet verrekend met de ontvangen vergoedingen.

DBC = DiagnoseBehandelingCombinaties
Financieringsverschil budget-opbrengsten
Verschil tussen wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en opbrengsten ter dekking van het wettelijk budget in verslagjaar.
Personeel
Banen werknemers
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen bij het bedrijf.
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
---
Een baan van een werknemer is een arbeidsplaats die bezet wordt door een werknemer. Omdat één persoon meerdere banen kan hebben is het aantal banen gelijk aan of groter dan het aantal werkzame personen.
Arbeidsjaren werknemers
Een arbeidsjaar is een maatstaf voor het arbeidsvolume, dat wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.