Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit, 2006-2012


Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft uitsluitend publiekgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen. Jaar-op-jaar ontwikkelingen in financiën, personeel en productie worden mede beïnvloed door populatieveranderingen. Wijzigingen van de hoofdactiviteit, oprichtingen en opheffingen leiden tot veranderingen in de populatie van ondernemingengroepen. Ook fusies, overnames en splitsingen kunnen resulteren in wijzigingen in de populatie.

Gegevens beschikbaar: 2006-2012

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over voorgaande jaren zijn definitief, met uitzondering van de cijfers voor de productie en de capaciteit van alle categorieën zorginstellingen over 2010 en 2011. En met uitzondering van de cijfers over 2011 voor financiën en personeel van Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, Jeugdzorg met overnachting en Ambulante jeugdzorg.

Wijzigingen per 22 oktober 2014:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel 'Zorginstellingen; financiën en personeel' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit, 2006-2012

Zorginstellingen (SBI 2008) Perioden Ondernemingen (aantal) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetWettelijk budget (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOpbrengsten DBC's/DBC-zorgproducten (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetTotaal overige netto omzet (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetZorgprestaties tussen instellingen (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetPersoonsgebonden en -volgende budgetten (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetOverige zorgprestaties (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetOverige dienstverlening (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenWmo-subsidies huishoudelijke hulp (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige subsidies en bijdragen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenNiet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten en sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfslastenBijzondere waardeverminderingen (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenOverige personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenTotaal niet eerder genoemde bedr.lasten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenVoeding en hotelmatige kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenAlgemene kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenCliënt- en bewonersgebonden kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenOnderhouds- en energiekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenHuur/operationele leasing kap.goederen (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenAndere bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) BalansBalans activa eindstandTotaal activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandImmateriële vaste activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandMateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaTotaal financiële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaDeelnemingen (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaOverige langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa eindstandVoorradenTotaal voorraden (mln euro) Balans activa eindstandVoorradenVoorraden (mln euro) Balans activa eindstandVoorradenOnderhanden werk DBC's (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingenTotaal kortlopende vorderingen (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingenVorderingen op debiteuren (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingenVorderingen u.h.v. bekostiging (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingenOverige kortlopende vorderingen (mln euro) BalansBalans activa eindstandEffecten (mln euro) BalansBalans activa eindstandLiquide middelen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandTotaal passiva (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenTotaal eigen vermogen (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenKapitaal (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenCollectief gefin. geb. vermogen (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenNiet-collectief gefin. vrij vermogen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandVoorzieningen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandLanglopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenTotaal kortlopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenSchulden aan kredietinstellingen (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenCrediteuren (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenAflossingsverplichting langlop. lening (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenSchulden u.h.v. bekostiging (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenOverige kortlopende schulden (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Boekwaarde per 1 januari (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Investeringen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Herwaarderingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Desinvesteringen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Afschrijvingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Bijzondere waardeverminderingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Terugname afgeschreven activa (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Boekwaarde per 31 december (mln euro) BalansSpec. financieringsverschil verslagjaarWettelijk budget verslagjaar (mln euro) BalansSpec. financieringsverschil verslagjaarOpbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) BalansSpec. financieringsverschil verslagjaarFinancieringsverschil budget-opbrengsten (mln euro) PersoneelBanen werknemers (aantal) PersoneelArbeidsjaren werknemers (aantal)
86101 Universitair medische centra 2012* 8 7.190 4.739 389 3.240 1.110 42 0 208 861 2.451 0 2.134 317 6.952 3.975 3.143 831 396 18 2.563 346 186 160 2.217 149 480 1.302 188 55 43 238 7 118 -111 0 1 -1 125 7.637 29 4.638 58 29 29 351 104 247 2.252 933 136 1.182 2 308 7.637 1.497 27 1.121 350 491 3.098 2.550 315 307 106 119 1.704 4.456 646 2 3 435 28 0 4.638 248 233 15 71.940 57.050
86102 Algemene ziekenhuizen 2012* 75 14.454 13.251 1.222 11.049 980 184 0 446 349 1.203 41 548 615 13.837 7.305 5.908 1.397 1.111 25 5.396 651 331 321 4.745 460 807 2.979 333 84 82 616 25 369 -345 2 1 2 274 16.182 32 10.157 229 41 189 1.032 197 834 3.920 2.232 86 1.602 4 808 16.182 2.626 89 2.328 208 684 6.859 6.013 994 689 600 737 2.993 9.852 1.606 0 174 1.095 45 -13 10.157 1.365 1.318 47 195.940 135.970
86103 Categorale ziekenhuizen 2012* 23 1.235 1.044 260 656 129 11 2 40 76 190 0 122 69 1.193 731 596 135 74 1 387 83 47 36 304 39 75 139 30 13 8 41 2 19 -17 0 0 0 24 1.248 0 732 13 3 10 70 8 62 343 137 35 170 9 81 1.248 288 10 204 74 45 402 513 155 58 35 90 175 708 110 0 10 72 3 0 732 269 235 34 17.790 12.220
Geestelijke gezondheidszorg 2012* 102 5.689 4.723 4.613 0 109 23 10 27 50 967 1 829 137 5.509 3.664 2.973 691 286 36 1.523 343 157 186 1.180 226 407 143 174 191 39 180 10 94 -84 1 0 1 96 5.098 10 3.125 55 7 48 326 5 321 1.190 438 405 347 0 392 5.098 1.118 14 966 139 285 1.941 1.754 435 192 129 108 890 3.087 517 19 176 283 38 0 3.125 4.620 4.407 213 83.450 62.990
Gehandicaptenzorg 2012* 140 8.301 7.817 7.502 4 311 43 151 60 56 485 16 299 170 7.957 4.981 4.061 920 445 101 2.430 514 258 256 1.916 514 511 225 304 333 29 345 12 116 -105 0 0 0 240 6.299 1 4.761 109 1 108 14 7 7 511 67 299 145 4 900 6.299 1.870 9 1.738 123 461 2.300 1.668 146 228 166 26 1.102 4.678 821 10 205 418 99 25 4.761 7.502 7.271 232 172.540 105.880
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2012* 463 16.993 15.194 14.232 148 815 63 76 440 236 1.799 1.155 280 365 16.298 10.482 8.570 1.912 830 128 4.858 1.161 706 455 3.696 997 1.003 365 559 702 71 695 43 269 -225 19 5 14 484 14.015 16 9.834 241 14 227 32 18 14 1.121 317 419 385 14 2.758 14.015 3.813 49 3.111 654 593 5.907 3.702 371 565 385 100 2.282 9.565 1.541 59 366 831 103 32 9.834 14.275 13.961 314 449.050 233.660
87902 Maatschappelijke opvang 2012* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87901 Jeugdzorg met overnachting 2012* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88991 Ambulante jeugdzorg 2012* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens