Bijdrage bestedingen aan volumegroei van het bbp; nr, 1995-2016

Bijdrage bestedingen aan volumegroei van het bbp; nr, 1995-2016

Perioden Bruto binnenlands product, volumegroei (%) Nationale finale bestedingen Totaal (procentpunten) Nationale finale bestedingen Consumptieve bestedingen Totaal (procentpunten) Nationale finale bestedingen Consumptieve bestedingen Huishoudens (procentpunten) Nationale finale bestedingen Consumptieve bestedingen Overheid (procentpunten) Nationale finale bestedingen Investeringen (procentpunten) Uitvoer van goederen en diensten Totaal (procentpunten) Uitvoer van goederen en diensten Goederen uit binnenlandse productie (procentpunten) Uitvoer van goederen en diensten Wederuitvoer (procentpunten) Uitvoer van goederen en diensten Diensten (procentpunten)
1995 . . . . . . . . . .
1996 3,6 2,2 1,5 1,6 -0,1 0,7 1,4 0,5 0,3 0,6
1997 4,3 2,6 1,7 1,2 0,5 0,9 1,7 0,5 0,4 0,8
1998 4,5 3,1 2,6 1,9 0,7 0,5 1,4 0,7 0,3 0,4
1999 5,1 3,3 2,3 1,9 0,4 1,0 1,8 1,1 0,3 0,4
2000 4,2 1,8 1,6 1,0 0,6 0,2 2,4 1,2 0,5 0,7
2001 2,1 1,7 1,4 0,6 0,8 0,3 0,4 -0,1 0,1 0,4
2002 0,1 -0,1 0,9 0,2 0,7 -1,0 0,2 0,3 0,0 -0,1
2003 0,3 0,2 0,7 0,1 0,6 -0,5 0,1 -0,2 0,2 0,1
2004 2,0 0,5 0,1 0,3 -0,2 0,4 1,5 0,9 0,3 0,3
2005 2,2 1,1 0,7 0,4 0,3 0,4 1,1 0,4 0,3 0,4
2006 3,5 2,2 1,3 -0,4 1,7 0,9 1,3 0,5 0,4 0,4
2007 3,7 2,4 1,3 0,6 0,7 1,1 1,3 0,8 0,2 0,3
2008 1,7 1,7 1,1 0,3 0,8 0,6 0,0 -0,4 0,1 0,3
2009 -3,8 -1,5 0,1 -0,8 0,9 -1,6 -2,3 -1,5 -0,3 -0,5
2010 1,4 -0,4 0,3 0,0 0,3 -0,7 1,8 1,1 0,4 0,3
2011 1,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 1,4 0,6 0,3 0,5
2012 -1,1 -1,9 -0,8 -0,5 -0,3 -1,1 0,8 0,2 0,1 0,5
2013 -0,2 -1,0 -0,4 -0,4 0,0 -0,6 0,8 0,4 0,1 0,3
2014 1,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 0,3 0,2 0,5
2015 2,3 1,3 0,3 0,4 -0,1 1,0 1,0 -0,1 0,2 0,9
2016* 2,2 1,2 0,5 0,3 0,2 0,7 1,0 0,6 0,2 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de economische groei (de percentuele volumegroei van het bruto binnenlands product) en de bijdrage van de bestedingscategorieën aan deze groei.

Het bruto binnenlands product kan worden bepaald vanuit de finale bestedingen. Deze bestaan uit de consumptieve bestedingen, de investeringen en de in- en uitvoer van goederen en diensten. Deze benadering van het bbp biedt de mogelijkheid om de bijdrage van de onderscheiden finale bestedingscategorieën aan de economische groei te bepalen. Om een juist beeld te creëren, worden de bestedingscategorieën geschoond voor de aan hen toegerekende invoer van goederen en diensten. De toerekening van de invoer aan de finale bestedingscategorieën vindt plaats met behulp van input-outputanalyse. De geschoonde finale bestedingen tellen op tot het BBP en zijn de basis voor de berekening van de bijdrage aan de groei.

De bijdrage van de bestedingscategorieën aan de economische groei wordt uitgedrukt in procentpunten.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2015 zijn definitief. De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Bijdrage bestedingen aan volumegroei van het bbp; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bruto binnenlands product, volumegroei
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).
Door het bbp te verminderen met het verbruik van vaste activa, wordt het netto binnenlands product (nbp) tegen marktprijzen verkregen.
Nationale finale bestedingen
Binnenlandse finale bestedingen die bestaan uit de consumptieve bestedingen van huishoudens en de overheid, de bruto investeringen in vaste activa (bruto) en de voorraadvorming.
Totaal
Binnenlandse bestedingen die bestaat uit de consumptieve bestedingen, de investeringen in vaste activa (bruto) en de veranderingen in voorraden.
Consumptieve bestedingen
Uitgaven aan goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan, maar het gaat altijd om uitgaven door ingezeten institutionele eenheden, dat wil zeggen in Nederland gevestigde huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en overheidsinstanties. Consumptieve bestedingen worden gedaan door huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en de overheid. Ondernemingen consumeren niet: kosten aan goederen en diensten die ondernemingen maken ten behoeve van hun productie vallen hier niet onder, maar onder intermediair verbruik of investeringen. De overheid is een speciaal geval. Ook de overheid kent intermediair verbruik, naar analogie van ondernemingen. Maar de productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de (overheids-)consumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheids-productie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Daarnaast bevat de overheidsconsumptie ook door de overheid verstrekte sociale uitkeringen in natura zoals basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en huurtoeslag.
Totaal
Huishoudens
Uitgaven aan goederen en diensten die door de sector huishoudens en de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's) worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van hun behoeften.
Tot de consumptieve bestedingen door huishoudens behoren de volgende grensgevallen:
- inkomen in natura zoals huisvesting, voeding en kleding en de auto van de zaak
- diensten van woningen die door de eigenaar zelf worden bewoond en waarbij dus geen sprake is van werkelijk betaalde huur. Deze diensten zijn gewaardeerd met behulp van de huurprijzen voor vergelijkbare woningen
- producten die voor eigen gebruik zijn geproduceerd, bijvoorbeeld in de landbouw. De waarde ervan is gelijk aan de marktprijs voor deze of vergelijkbare producten
- duurzame consumptiegoederen, zoals personenauto's, huishoudelijke apparaten, meubilair en kleding. De aankoop door particulieren van woningen wordt echter gerekend tot de investeringen in vaste activa van huishoudens.

Niet alle bestedingen door huishoudens worden als consumptie gezien, huishoudens kunnen ook investeren. Dit betreft met name de aanschaf van een eigen woning en grote werkzaamheden hieraan, zoals verbouwingen en buitenschilderwerk. Kleine reparaties, schilderwerk binnen en de aanschaf van meubelen vallen wel onder consumptie. Ook de aanschaf van een auto en auto-reparaties worden als consumptie gezien.

De consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk (izw's) ten behoeve van huishoudens omvatten de niet-marktproductie van deze sector met uitzondering van de investeringen in eigen beheer.
Overheid
Investeringen in vaste activa door de sector overheid. Het betreft hier voor een groot deel investeringen in infrastructurele werken, maar ook investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en wapensystemen.
Investeringen
De bruto investeringen omvatten:
a) De bruto investeringen in vaste activa die bestaan uit uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.
b) veranderingen in voorraden
c) saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Goederen uit binnenlandse productie
De uitvoer van goederen uit binnenlandse productie.
Wederuitvoer
Geïmporteerde goederen die, na hoogstens een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd.
Diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.