Personen met uitkering; lft, migratieachtergrond, geboortegen 1935-2000

Personen met uitkering; lft, migratieachtergrond, geboortegen 1935-2000

Geslacht Leeftijd Werkzaam Migratieachtergrond Geboortegeneratie Persoon met uitkering (%) Situatie voorgaande 4 jaar Persoon heeft voortdurend uitkering (%) Situatie voorgaande 4 jaar Persoon heeft gedeeltelijk uitkering Totaal gedeeltelijk (%) Situatie voorgaande 4 jaar Persoon heeft gedeeltelijk uitkering > 3 jaar (%) Situatie voorgaande 4 jaar Persoon heeft gedeeltelijk uitkering > 2 jaar - 3 jaar (%) Situatie voorgaande 4 jaar Persoon heeft gedeeltelijk uitkering > 1 jaar - 2 jaar (%) Situatie voorgaande 4 jaar Persoon heeft gedeeltelijk uitkering <= 1 jaar (%) Situatie voorgaande 4 jaar Persoon heeft geen uitkering (%)
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 5 16 2 2 3 8 79
Totaal mannen en vrouwen 36 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 5 16 2 2 3 8 79
Totaal mannen en vrouwen 37 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 5 15 2 2 3 8 79
Totaal mannen en vrouwen 38 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 6 15 2 2 3 7 79
Totaal mannen en vrouwen 39 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 6 15 2 2 3 7 79
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 6 15 2 2 3 7 80
Totaal mannen en vrouwen 41 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 6 14 2 2 3 7 80
Totaal mannen en vrouwen 42 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 6 14 1 2 4 7 80
Totaal mannen en vrouwen 43 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 12 6 14 1 2 4 7 80
Totaal mannen en vrouwen 44 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 12 7 14 1 2 3 8 80
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat verhoudingscijfers van personen in Nederland met een uitkering (AO, WW en Bijstand (WWB)) naar verschillende geboortegeneraties.
Daarnaast bevat de tabel ook informatie over het aantal jaren dat personen in Nederland in de laatste vier jaar een uitkering hebben gehad.
De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, werkzaam zijn en geboortegeneratie (in groepen van vijf geboortejaren).
De aantallen zijn gerelateerd aan de totale Nederlandse bevolking met gelijke kenmerken.
Het peilmoment is steeds de laatste vrijdag van december voor de kerst. Dit peilmoment is gemeten in de jaren 1999 t/m 2011.
Van iedereen in de verschillende geboortegeneraties is gekeken wat hun situatie was op de verschillende peilmomenten en welke leeftijd men toen had.
Iemand die is geboren in bv 1970 is dus bekeken op 29 t/m 42-jarige leeftijd.
De periode ‘afgelopen vier jaar’ heeft betrekking op de vier jaar voorafgaand aan deze leeftijd/peilmoment.
De peilmomenten zelf zijn niet beschikbaar in de tabel maar wel af te leiden.

Gegevens beschikbaar vanaf: geboortegeneraties 1935 tot 1985 (in groepen).

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 februari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Persoon met uitkering
Personen in Nederland met een uitkering (AO, WW en Bijstand) per 100 van de totale Nederlandse bevolking met gelijke kenmerken op het peilmoment (laatste vrijdag in september).

Arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO):
Periodieke uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidswetten.
WAO, WAZ en Wajong zijn de wettelijke regelingen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Werkloosheidswet (WW):
De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.

Wet werk en bijstand (WWB):
Wettelijke sociale voorziening die op 1 januari 2004 in werking is getreden ter vervanging van de Algemene bijstandswet (ABW), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en het Besluit In- en Doorstroombanen (ID-banen).
De wet heeft als uitgangspunt dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud moet voorzien. Wie hier niet toe in staat is en ook geen beroep kan doen op een andere sociale verzekeringswet of sociale voorziening, komt in aanmerking voor bijstand.

Bevolking van Nederland:
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.Situatie voorgaande 4 jaar
Personen in Nederland naar de uitkeringssituatie (voortdurend, gedeeltelijk of geen uitkering) in de voorgaande vier jaar per 100 van de totale Nederlandse bevolking met gelijke kenmerken.
De informatie gaat over iedereen die in die hele periode in Nederland aanwezig was.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO):
Periodieke uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidswetten.
WAO, WAZ en Wajong zijn de wettelijke regelingen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Werkloosheidswet (WW):
De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.

Wet werk en bijstand (WWB):
Wettelijke sociale voorziening die op 1 januari 2004 in werking is getreden ter vervanging van de Algemene bijstandswet (ABW), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en het Besluit In- en Doorstroombanen (ID-banen).
De wet heeft als uitgangspunt dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud moet voorzien. Wie hier niet toe in staat is en ook geen beroep kan doen op een andere sociale verzekeringswet of sociale voorziening, komt in aanmerking voor bijstand.

Bevolking van Nederland:
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Persoon heeft voortdurend uitkering
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar voordurend een uitkering hebben gehad.
Persoon heeft gedeeltelijk uitkering
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar gedeeltelijk een uitkering hebben gehad naar duur van de uitkering (minder dan één jaar, één tot twee jaar, twee tot drie jaar, drie jaar of langer).
Totaal gedeeltelijk
Totaal personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar gedeeltelijk een uitkering hebben gehad.
> 3 jaar
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar gedurende een periode van meer dan drie jaar maar minder dan vier jaar een uitkering hebben gehad.
> 2 jaar - 3 jaar
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar gedurende een periode van meer dan twee tot precies drie jaar een uitkering hebben gehad.
> 1 jaar - 2 jaar
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar gedurende een periode van meer dan één tot precies twee jaar een uitkering hebben gehad.
<= 1 jaar
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar gedurende een periode van korter één jaar of precies één jaar een uitkering hebben gehad.
Persoon heeft geen uitkering
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar geen uitkering hebben gehad.